2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 28.04.2006 r. w sprawie umożenia postępowania wszczętego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu spacerowo-żeglarskiego

Lipno, dnia 28.04.2006 r.


OŚ. 6223-18/06


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r.

Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) w związku z art. 122 ust. 1

pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255)


S t a r o s t a     L i p n o w s k i

o r z e k a

- umorzyć postępowanie wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu spacerowo- żeglarskiego do celów rekreacyjnych na brzegu jeziora Wielkiego Skępskiego – działka Nr 1528/1 o wymiarach 15 m x 6 m i powierzchni całkowitej – 93 m 2 .


U z a s a d n i e n i e

W dniu 18.04.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu spacerowo-żeglarskiego do celów rekreacyjnych na brzegu jeziora Wielkiego Skępskiego – działka Nr 1528/1.

Właścicielem działki Nr 1532, przyległej do projektowanego pomostu jest Gmina Skępe.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonym operatem wodnoprawnym zawiadomiono zainteresowane strony o wszczęciu postępowania i możliwości składania uwag i wniosków do planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

W dniu 25.04.2006 r. po doniesieniach prasowych o rozpoczęciu budowy przedmiotowego pomostu ( gazeta Nowości z dnia 21.04.2006 r.) dokonano lustracji terenowej na działce Nr 1532 przylegającej do jeziora Wielkiego Skępskiego.

Stwierdzono, że drewniana konstrukcja pomostu została wykonana w całości.

Biorąc powyższe pod uwagę, dalsze prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu spacerowo-żeglarskiego do celów rekreacyjnych na brzegu jeziora Wielkiego Skępskiego stało się bezprzedmiotowe i dlatego też na podstawie art. 105 Kodeksu Postępowania Administracyjnego orzeczono o jego umorzeniu.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w Terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 2. Gospodarstwo Rybackie Włocławek
  Spółka z o.o. z /s w Szpetalu Górnym
  87-811 Fabianki

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku , ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (28 kwietnia 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (4 maja 2006, 10:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2075