2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 21.03.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/W, 87-610 Dobrzyń n/W

Lipno, dnia 21.03.2006 r.

OŚ.6223-10/06
D E C Y Z J ANa podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2006 r. Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do gruntu w miejscowości Dyblin, gm. Dobrzyń n/WS t a r o s t a     L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n/W, 87-610 Dobrzyń n/W pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z projektowanej oczyszczalni ścieków przy RLM = 65, w miejscowości Dyblin, gm. Dobrzyń n/W do gruntu, poprzez staw filtracyjny w ilości:

Qśr d = 7,00 m3 /d, Qmax d = 8,50 m3 /d, Qśr roczne = 2555,00 m3 /rok,

Qmax roczne = 3102,50m3 /rok.

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 21 marca 2016 roku pod następującymi warunkami:

  1. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do gruntu - stawu nie może przekroczyć dla:
   zawiesina ogólna – 35 mg /l
   ChZT - 125 mgO2 /l
   BZT5 - 25 mgO2 /l

  2. Jako miejsce poboru prób oczyszczonych ścieków do kontroli ustala się dopływ do komory pomiarowej przed wlotem do kanalizacji odprowadzającej ścieki do odbiornika.

 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W do:

 1. eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi i operatem wodnoprawnym,

 2. utrzymania oczyszczalni ścieków w należytym stanie technicznym,

 3. prowadzenia dziennika pracy oczyszczalni,

 4. prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do gruntu,

 5. zagospodarowania odpadów powstających w trakcie pracy oczyszczalni zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,

 6. wykonywania analiz ścieków odprowadzanych do gruntu w zakresie wskaźników objętych pozwoleniem cztery razy w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – po dwie próbki w następnych latach.

 7. składania informacji do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ponoszenia opłaty związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, wykonany w miesiącu styczniu 2006 roku.

 


 

U Z A S A D N I E N I E


Dnia 23.02.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do gruntu z projektowanej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dyblin, gm. Dobrzyń n/W.

Na oczyszczalnię kierowane będą ścieki powstające w obiektach szkoły podstawowej oraz z domków jednorodzinnych osiedla mieszkaniowego na terenie wsi Dyblin.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana zostanie na działce Nr 96/3 będącej własnością Gminy Dobrzyń n/W.

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do gruntu , na zasadzie infiltracji, z wykorzystaniem istniejącego stawu.

W dniu 27.02.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

 

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm. ) .Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.


Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W
  87-610 Dobrzyń n/W + zał.

 2. Gminna Spółka Wodna w Dobrzyniu n/W
  87-610 Dobrzyń n/W

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Delegatura we Włocławku ul. Łęgska 42, 87-800 Włocławek

 7. Państwo Ewa i Wacław Warzywoda

 8. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (21 marca 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 marca 2006, 08:51:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1675