2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 06.02.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych Fabryce Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Spółce z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno

Lipno, dnia 06.02.2006 r.

OŚ.6223-52/05/06




D E C Y Z J A



Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.12.2005 r. uzupełnionego w dniu 12.01.2006 r. Fabryki Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR w Lipnie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych, wód pochłodniczych i ścieków z myjni samochodowej do rowu melioracyjnego



S t a r o s t a     L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić Fabryce Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych KONWEKTOR Spółce z o.o. ul. Wojska Polskiego 6, 87-600 Lipno pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu w ilości Q=215,74 l/s, wód pochłodniczych w ilości Q=10,00 m 3 /rok i ścieków przemysłowych z samochodowej myjni płytowej w ilości Q=0,25 m 3 /d do rowu melioracyjnego.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12. 2016 roku pod następującymi warunkami:

  1. Stężenie zanieczyszczeń odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, pochłodniczych oraz oczyszczonych ścieków z myjni samochodowej odprowadzanych do rowu melioracyjnego nie może przekroczyć dla:
   zawiesina ogólna – 100 mg /l
   substancje ropopochodne – 15 mg/l

  2. Jako miejsce poboru prób oczyszczonych ścieków do kontroli ustala się ostatnią na terenie zakładu studzienkę kontrolno-rewizyjną usytuowaną na kanalizacji deszczowej.

 3. Zobowiązuje się F.U.W.K. Konwektor w Lipnie do:

 1. eksploatacji kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających ścieki zgodnie z instrukcją obsługi i operatem wodnoprawnym,

 2. wykonywania analiz ścieków odprowadzanych do rowu melioracyjnego w zakresie wskaźników objętych pozwoleniem dwa razy w roku.

 3. w terminie do dnia 30 kwietnia 2006 roku należy w porozumieniu z GDDK i A odbudować i naprawić wylot kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego,

 4. należy składać informację do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ponosić opłaty związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych, wód pochłodniczych i ścieków z myjni do rowu melioracyjnego z Fabryki Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych „KONWEKTOR” w Lipnie wykonany w miesiącu grudniu 2005 roku.

 


 

U Z A S A D N I E N I E


Dnia 16.12.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek F.U.W.K. Konwektor w Lipnie , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego wód opadowych, ścieków z myjni samochodowej oraz wód pochłodniczych.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem i operatem wodnoprawnym uznano, że zawiera on braki nie pozwalające na prawidłowe rozpoznanie sprawy.

Wobec powyższego wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 12.01.2006 roku F.U.W.K. Konwektor uzupełniła wniosek oraz brakujące dokumenty.

W dniu 13.01.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

 

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 6,00 zł skasowano na wniosku.


Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.


Otrzymują:

 1. Fabryka Urządzeń Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych
  KONWEKTOR Spółka z o.o.
  ul. Wojska Polskiego 6
  87-600 Lipno

 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu
  ul. Polna 113
  87-100 Toruń

 3. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna
  ul. K. Wyszyńskiego 47
  87-600 Lipno

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 5. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 6. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 7. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (6 lutego 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 lutego 2006, 09:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2736