2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 24.01.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Jaworski” Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym, 87-811 Fabianki

Lipno, dnia 24.01.2006 r.

OŚ.6223-1/06


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005 r. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Jaworski” Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym, 87-811 Fabianki w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do zbiornika ziemnego – stawu ze stacji paliwS t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu „Jaworski” Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym, 87-811 Fabianki pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zbiornika ziemnego-stawu, z terenu stacji paliw w miejscowości Radomice, gm. Lipno w ilości Q =4,58 l/s po uprzednim oczyszczeniu w sedymentacyjno-flotacyjnym oddzielaczu błota, olejów i produktów naftowych.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 30 grudnia 2015 roku pod następującymi warunkami:

  1. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach opadowych odprowadzanych do zbiornika ziemnego -stawu nie może przekroczyć dla:
   zawiesina ogólna – 100 mg /l
   substancje ropopochodne – 15 mg/l

  2. Jako miejsce poboru prób oczyszczonych ścieków do kontroli ustala się wylot do zbiornika ziemnego – stawu.

 3. Zobowiązuje się P.P.H.U. „Jaworski” Spółkę z o.o. w Szpetalu Górnym do:

 1. eksploatacji kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających ścieki zgodnie z instrukcją obsługi i operatem wodnoprawnym,

 2. zagospodarowania odpadów powstających w trakcie eksploatacji stacji paliw zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,

 3. wykonywania analiz ścieków odprowadzanych do gruntu w zakresie wskaźników objętych pozwoleniem dwa razy w roku.

 4. raz do roku należy pobierać próby wody z trzech piezometrów zainstalowanych na terenie stacji paliw i wykonywać analizę chemiczną pod kątem zawartości substancji ropopochodnych,

 5. należy składać informację do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ponosić opłaty związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ternu stacji paliw w m. Radomice do stawu, wykonany w miesiącu grudniu 2005 roku.


 

U Z A S A D N I E N I E


Dnia 29.12.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek P.P.H.U. „Jaworski” Spółkę z o.o. w Szpetalu Górnym, 87-811 Fabianki , w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków deszczowych do stawu, z terenu stacji paliw w miejscowości Radomice, gm. Lipno.

Powierzchnia terenu stacji paliw, z którego ścieki spływają do separatora wynosi F=0,07 ha. Urządzeniem do redukcji zanieczyszczeń ropopochodnych stanowi wybudowany oddzielacz błota i produktów naftowych typu TOS o przepływie 12 l/s.

Dla monitoringu wód podziemnych na terenie stacji paliw zainstalowany trzy piezometry. Ścieki opadowe z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi ujęte są poprzez trzy wpusty uliczne w kanalizację deszczową, którą wykonano z rur PCV Ø 100 mm.

W dniu 03.01.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.


 

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.


Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.


Otrzymują:

 1. P.P.H.U. „Jaworski” Sp. z o.o.
  Szpetal Górny, ul. Włocławska 44
  87-811 Fabianki

 2. Wójt Gminy Lipno
  87-600 Lipno

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 6. A/a

 

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (24 stycznia 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (31 stycznia 2006, 10:29:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2019