2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 17.01.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Kikół, 87-620 Kikół

Lipno, dnia 17.01.2006 r.

OŚ.6223-53/05/06D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2005r. zgłoszonego przez Wójta Gminy Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód głębinowych i odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Konotopie, gm. Kikół


S t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić Wójtowi Gminy Kikół, 87-620 Kikół pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1 i 2 zlokalizowanych na ujęciu wody w Konotopiu w ilości Qmaxh =44,00 m3 /h, Qd =630,00 m3 /d w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w wysokości Qekspl. =47,00 m3 /h,
  2. odprowadzenie ze stacji uzdatniania wody w Konotopiu, gm. Kikół wód popłucznych oczyszczonych w odstojniku wód popłucznych do rowu melioracyjnego, w ilości 6,16 m3 /filtrocykl.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2015 roku pod następującymi warunkami:
  1. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach popłucznych odprowadzanych do rowu melioracyjnego nie powinno przekraczać następujących wartości, i tak dla :
  zawiesiny ogólnej - 35 mg/l
  żelaza ogólnego 10 mg/l
  2. Miejscem poboru wód popłucznych do analiz ustala się studzienkę rewizyjną za odstojnikiem wód popłucznych.

 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kikół do:

  • prowadzenia rejestru poboru wody i pomiaru zwierciadła wody w studniach,

  • prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni,

  • prowadzenia kontroli jakości wody surowej i uzdatnionej,

  • partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu melioracyjnego, do którego odprowadzane są wody popłuczne, na rzecz jego użytkownika tj. Gminnej Spółki Wodnej w Kikole,

  • dbania o należyty stan techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz o sprawność urządzeń pomiarowych,

  • składanie informacji i wnoszenie opłat w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na pobór wód głębinowych i odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego wykonany w miesiącu grudniu 2005 r.

 

U Z A S A D N I E N I E


Dnia 22.12.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód głębinowych i odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Konotopie.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

Ujecie wód głębinowych w miejscowości Konotopie składa się z 2 studni głębinowych Nr 1 i Nr 2. Jako podstawową, eksploatowana studnią jest studnia Nr 2 natomiast studnia Nr 1 pełni rolę otworu rezerwowego.

Gminne ujęcie wody w Konotopiu zaopatruje w wodę miejscowości: Konotopie, Kikoł Wieś, Wolęcin, Grodzeń i Janowo.

Na pobór wód podziemnych i eksploatację ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Konotopie, gm. Kikół Użytkownik posiadał pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lipnowskiego w dnia 29.08.2000 r. znak: OS. 6223/63/00 z terminem ważności do 31.12.2005 r.

W związku z powyższym w dniu 27.12.2005 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania nowego pozwolenia, została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Kikół
  87-620 Kikół + zał.

 2. Gminna Spółka Wodna w Kikole
  87-620 Kikół

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8,
  87-800 Włocławek

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (17 stycznia 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2006, 08:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1727