2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś, 87-603 Wielgie na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-78, ścieków socjalno-bytowych

Lipno, dnia 10.11.2005 r.

OŚ.6223-40/05

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1
pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2005 r. zgłoszonego przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś, gm. Wielgie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych do rowu melioracyjnego z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków


S t a r o s t a L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś, 87-603 Wielgie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego R-78, ścieków socjalno-bytowych w ilości Q=75,00 m3/d, po uprzednim oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z rowem cyrkulacyjnym, przy równoważnej liczbie mieszkańców RLM= 410,zlokalizowanej przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gm. Wielgie.


 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31 grudnia 2009 roku pod następującymi warunkami:

   1. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach socjalno-bytowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego nie może przekroczyć dla:
    BZT5 - 40 mg O2/l
    ChZT - 150 mg O2/l
    Zawiesina ogólna – 50 mg /l


   2. Jako miejsce poboru prób oczyszczonych ścieków do kontroli ustala się studzienkę kontrolno-rewizyjna za rowem cyrkulacyjnym na kolektorze ścieków oczyszczonych.

 1. Zobowiązuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej jako uprawnionego do:

  • eksploatacji urządzeń oczyszczalni zgodnie z instrukcją obsługi i operatem wodnoprawnym,

  • prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do rowu melioracyjnego,

  • na bieżąco prowadzenie książki obsługi oczyszczalni,

  • zagospodarowania powstających w trakcie eksploatacji oczyszczalni odpadów zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,

  • dbania o sprawność techniczną kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki oraz odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego,

  • wykonywania analiz ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w zakresie wskaźników objętych pozwoleniem.

Wymagany monitoring winien obejmować 4 próby w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 2 próby w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie po 4 próbki,

  • partycypacji w kosztach konserwacji i utrzymania rowu melioracyjnego R-78 na rzecz jego użytkownika tj. Gminnej Spółki Wodnej w Wielgiem, ponoszenia opłat związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wykonany w miesiącu wrześniu 2005 roku.

 5. Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej decyzji traci ważność pozwolenie wodnoprawne OS. 6210 -II-48/94 z dnia 30.12.1994 r. udzielone przez Wojewodę Włocławskiego, a następnie zmienione decyzją OS-II-6210-52/95 z dnia 13.12.1995 r. dotyczące odprowadzenia do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków socjalno bytowych z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gm. Wielgie.


U Z A S A D N I E N I E

Dnia 17.10.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, gm. Wielgie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych do rowu melioracyjnego .

Obecnie z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi odprowadzane są oczyszczone ścieki
na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Wojewodę Włocławskiego w 1994 roku , z terminem ważności do dnia 31.12.2005 roku.

Pozwolenie to zostało zmienione w 1995 roku w części dotyczącej zwiększenia

ilości odprowadzanych ścieków.

Wobec powyższego został opracowany nowy operat wodnoprawny, który wraz z wnioskiem został przedstawiony Staroście Lipnowskiemu do udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 19.10.2005 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia nowego pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
  Nowa Wieś
  87-603 Wielgie + zał.

 2. Gminna Spółka Wodna w Wielgiem

 3. Wójt Gminy Wielgie
  87-603 Wielgie

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 5. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 6. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 7. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74A
  87-800 Włocławek

 8. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (10 listopada 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (21 listopada 2005, 08:39:15)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:54:14)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1949