2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Kikół na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych

Lipno, dnia 20.10.2005 r.

OŚ.6223-36/05


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2005 r. zgłoszonego przez Wójta Gminy Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego z gminnej oczyszczalni ścieków


S t a r o s t a L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić Wójtowi Gminy Kikół pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowanej i zmodernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, przy równoważnej liczbie mieszkańców RLM= 2663, zlokalizowanej w miejscowości Lubin, gm. Kikół do rowu melioracyjnego , a następnie do rzeki Lubianki w km 25+180 w ilości:

Qśr.d = 500 m3/d

Qmax.d = 625 m3/d

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się na okres 10 lat licząc od daty rozpoczęcia użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków pod następującymi warunkami:

   1. Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych odprowadzanych do rowu melioracyjnego nie może przekroczyć dla:

BZT5 - 25 mg O2/l

ChZT - 125 mg O2/l

Zawiesina ogólna – 35 mg /l

2. Jako miejsce poboru prób oczyszczonych ścieków do kontroli ustala się komorę kontrolno-pomiarową za osadnikiem wtórnym.

 1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kikół do:

  • eksploatacji urządzeń oczyszczalni zgodnie z instrukcją obsługi i operatem wodnoprawnym,

  • prowadzenia rejestru ilości ścieków odprowadzanych do rowu melioracyjnego,

  • na bieżąco prowadzenie książki obsługi oczyszczalni,

  • zagospodarowania powstających w trakcie eksploatacji oczyszczalni odpadów zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,

  • dbania o sprawność techniczną kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki oraz odprowadzającej ścieki oczyszczone wraz z wylotem do rowu melioracyjnego,

  • wykonywania analiz ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w zakresie wskaźników objętych pozwoleniem.
   Wymagany monitoring winien obejmować 12 prób w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego i po 4 próby w następnych latach, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki; jeżeli jedna próba z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 prób,

  • wykonywania analiz wód odbiornika 1 raz w roku powyżej i poniżej zrzutu ścieków,

  • partycypacji w kosztach konserwacji i utrzymania rzeki Lubianki na warunkach uzgodnionych z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,

  • partycypacji w kosztach konserwacji i utrzymania rowu melioracyjnego na rzecz jego użytkownika tj. Gminnej Spółki Wodnej w Kikole

  • ponoszenia opłat związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

 2. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 5. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowanej i zmodernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubin, gm. Kikół, wykonany w miesiącu kwietniu 2005 roku.

 6. Z chwilą rozpoczęcia użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubin, gm. Kikół i odprowadzanie ścieków oczyszczonych w ilości powyżej 234 m3/d traci ważność pozwolenie wodnoprawne OŚ. 6223-95/00/03 z dnia 25.09.2003 r. udzielone przez Starostę Lipnowskiego.U Z A S A D N I E N I E


Dnia 28.09.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego i dalej do rzeki Lubianki.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lubin. gm. Kikół została wykonana w 1999 roku.

W 2001 roku decyzją OŚ. 6223/95/2000 udzielono pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i odprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego. Przedmiotowe pozwolenie straciło moc obowiązującą na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Lipnowskiego - pozwolenie wodnoprawne OŚ. 6223-95/00/03 z dnia 25.09.2003 r.

Obecnie z gminnej oczyszczalni ścieków w Kikole odprowadzane są oczyszczone ścieki na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Lipnowskiego z terminem ważności do dnia 31.12.2013 roku w ilości 234 m3/d.

Na terenie gminy Kikół sukcesywnie rozbudowywana jest kanalizacja sanitarna i dlatego też zachodzi konieczność rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków.

W ramach planowanej inwestycji opracowano nowy operat wodnoprawny, który został załączony do wniosku Wójta Gminy Kikół o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 30.09.2005 roku informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Wójta Gminy Kikół została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Kikół
  87-620 Kikół + zał.

 2. Gminna Spółka Wodna w Kikole

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 6. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74A
  87-800 Włocławek

 7. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (20 października 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (26 października 2005, 09:35:54)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:53:34)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3291