2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Wójtowi Gminy Chrostkowo na odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych

Lipno, dnia 07.09.2005 r.

OŚ.6223-27/05
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128, art. 131 ust. 1 i 2 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2005 r. zgłoszonego przez Wójta Gminy Chrostkowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych do rowu melioracyjnego


S t a r o s t a     L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić Wójtowi Gminy Chrostkowo pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg powiatowych : 2136C Zbójno-Chrostkowo-Blinno i 2130C Dulsk-Ruże-Obory-Stary Kobrzyniec z kanalizacji deszczowej i odwadniającej ( działki Nr Nr: 265/1 i 376 )do rowu szczegółowego R-I w miejscowości Chrostkowo.

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2015 roku pod następującymi warunkami:

  • utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i odwadniającej wraz z uzbrojeniem i wylotem do rowu szczegółowego R-I w należytym stanie technicznym,

  • na bieżąco, w zależności od potrzeb, oczyszczać wpusty uliczne oraz studzienki kanalizacyjne

 3. Zobowiązuje się Uprawnionego tj. Wójta Gminy Chrostkowo do partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu szczegółowego R-I na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Chrostkowie.

 4. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 5. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 7. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej i odwadniającej do rowu szczegółowego R-I wykonany w miesiącu lipcu 2004 roku.


U Z A S A D N I E N I E

Dnia 11.08.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Chrostkowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego.

Załączony do wniosku operat wodnoprawny zawierał braki, które uniemożliwiały prawidłowe przeprowadzenie postępowania i dlatego też w dniu 16.08.2005 roku wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Po dostarczeniu brakujących dokumentów, w dniu 22.08.2005 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w informacji, strony zainteresowane nie złożyły uwag i wniosków do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Modernizacja wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscowości Chrostkowo (skrzyżowanie dróg powiatowych ) ma na celu poprawę bezpieczeństwa na jezdni w tym rejonie oraz wyeliminowanie podtapiania sąsiadujących budynków.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Chrostkowo + zał.

 2. Gminna Spółka Wodna w Chrostkowie

 3. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek

 4. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 5. Lewandowska Agnieszka

 6. Mulski Janusz

 7. Mulski Zbigniew

 8. Matuszewscy Mirosława i Ireneusz

 9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80- 804 Gdańsk + zał.

 10. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Kopernika 2,87- 800 Włocławek

 11. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 12. A/a
metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (7 września 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 września 2005, 12:31:59)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:52:54)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1862