2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna na wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnych P IIIa i P IV monitoringu lokalnego czystości wód gruntowych w rejonie składowiska

Lipno, dnia 04.05.2005 r.

OŚ.6223-11/05

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 206), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2005r. zgłoszonego przez Przedsiębiorstwo Usług Geotechnicznych „GEOWIERT” Spółka z o.o. z Włocławka działające w imieniu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnego


S t a r o s t a   L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna – administratora miejskiego wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w północno-zachodniej częśći miasta Lipna na wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnych P IIIa i P IV monitoringu lokalnego czystości wód gruntowych w rejonie składowiska.

 2. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 1. Prace geologiczne związane z wykonaniem piezometru P-3 wykonane zostaną zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych .

 2. Częstotliwość pobieranych prób do badań winna być zgodna zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska oraz z godna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na wykonanie piezometrów P IIIa i P IV na składowisku odpadów komunalnych , wykonany w miesiącu marcu 2005 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dnia 07.04.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usług Geotechnicznych „GEOWIERT” Spółka z o.o. z Włocławka, działającego w imieniu Zakładu Obsługi Komunalnej miasta Lipna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnych P III a i P IV monitoringu lokalnego, miejskiego składowiska odpadów zlokalizowanego w północno-zachodniej części miasta Lipna.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz dokumentacje geologiczną z wykonania otworów obserwacyjnych ( piezometrów ).

Biorąc powyższe pod uwagę w dniu 11.04.2005 roku, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1
1. Operat wodnoprawny.


Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ) .


Otrzymują:

 1. Zakład Obsługi Komunalnej
  Miasta Lipna
  ul. K. Wyszyńskiego 47
  87-600 Lipno + zał.

 2. GEOWIERT” sp. z o.o.
  ul. Chemików 17/82
  87-800 Włocławek

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
  80- 804 Gdańsk + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (4 maja 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 maja 2005, 08:32:10)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:47:43)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3032