2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6

 

Lipno, dnia 25.01.2005 r.

OŚ.6223-83/04/05D E C Y Z J A


Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ilt. c, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 . w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2004r. zgłoszonego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi krajowej Nr 10 do rowu melioracyjnego


S t a r o s t a     L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6 na odprowadzenie wód opadowych wylotami W-1 i W-2 z drogi krajowej Nr 10 ( ul. Wojska Polskiego w Lipnie ) poprzez istniejące rowy przydrożne do rowu melioracyjnego.

 2. Zestawienie odpływu wód opadowych:

L.p.

Nr wylotu

Średnica kanału

( m )

Nazwa odbiornika

Odpływ ścieków śred. dobowy

Qśr. dob

( m3/d )

Odpływ ścieków max dobowy

Qmax. dob

( m3/d )

Odpływ ścieków max chwilowy

Q s

( l/s )

1.

W-1

0,20

Rów przydrożny

2,47

26,82

12,96

2.

W-2

0,50

Rów przydrożny

2,47

26,82

12,96


 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. 1 niniejszej decyzji udziela się do dnia 25.01.2016 roku pod następującymi warunkami:

  • utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz wylotami w należytym stanie technicznym,

  • zabezpieczenie wylotów kanałów W-1 i W-2 od strony rowu, stalową kratą otwieralną – termin wykonania do dnia 15 czerwca 2005 roku.

 2. Zobowiązuje się Uprawnionego tj. Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2005 roku do zawarcia pisemnego porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w sprawie szczegółowych warunków partycypacji w kosztach wykonania krytego odcinka rowu melioracyjnego na odcinku około 50 m przebiegającego przez teren działki Nr 74/28.

 3. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 6. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Wojska Polskiego do rowów przydrożnych w Lipnie wykonany przez Pracownie Projektową Jan Kretkowski z Torunia w miesiącu grudniu 2004 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dnia 22.12.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi krajowej Nr 10 w miejscowości Lipno ul. Wojska Polskiego do rowu melioracyjnego.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 27.12.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W dniu 14.01.2005 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dotyczący wykonania w ramach zamierzonej inwestycji rowu krytego na odcinku około 50 m, do którego odprowadzane są wody opadowe z ulicy Wojska Polskiego.

Przedmiotowy wniosek został zaakceptowany przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad i dlatego też w punkcie IV niniejszej decyzji nałożono na Uprawnionego obowiązek zawarcia pisemnego porozumienia określającego szczegółowe warunki partycypacji w kosztach przykrycia rowu melioracyjnego.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ) .Otrzymują:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-950 Bydgoszcz + zał.

 2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  Rejon w Toruniu
  ul. Polna 113
  87-100 Toruń + zał.

 3. Burmistrz Miasta Lipna
  Plac Dekerta 8
  87-600 Lipno

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 5. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 6. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 7. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74A
  87-800 Włocławek

 8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Sportowa
  87-600 Lipno

 9. A/a + zał.

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (25 stycznia 2005)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (28 stycznia 2005, 08:08:18)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:47:04)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2422