2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystania ścieków technologicznych na terenie gm. Lipno w miejscowości Złotopole

 

Lipno, dnia 02.06.2004 r.


OS. 6223-35/04D E C Y Z J A


Na podstawie art., art.:31 ust. 4 pkt.6, 44, 46 ust. 1, 122 ust. 1 pkt. 4, 123 ust. 2 i 3, 127 ust. 1 i 2, 128 ust. 1 pkt. 4, 5,8 i 9, 131 ust. 1 i 2, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112), §, § 12, 13, 14, 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002 r Nr 212 poz. 1799) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660),


po rozpatrzeniu wniosku: Pana Andrzeja Balickiego NEKTAWIT – AGRO 
                                   
 Złotopole 54, 87-600 Lipno

w sprawie:

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystania ścieków technologicznych na terenie gm. Lipno w miejscowości Złotopole

 

S t a r o s t a L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Andrzeja Balickiego NEKTAWIT – AGRO Złotopole 54, 87-600 Lipno na:

rolnicze wykorzystanie ścieków z terenu przetwórni w ilości :

Q = 20.250,00 m3/rok,

Q = 225,0 m3/dobę, na gruntach położonych w miejscowości Złotopole, gm. Lipno stanowiących własność Pana Andrzeja Balickiego – działka Nr 26/1 o powierzchni 2,80 ha oraz na gruntach Państwa Ewy i Grzegorza Witolda Wichrowskich – działki Nr, Nr: 50/2, 78/1, 131/3, 78/3, 78/4, 226, 104/5, 116/4, 105/2, 105/3, 145/2 i 146/1 o powierzchni 44,5074 ha.

 1. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31. 12. 2015 roku pod następującymi warunkami:

 1. Rolnicze zagospodarowanie ścieków z Przetwórni Artykułów Rolnych z Przechowalnią Owoców i Warzyw pn.” NEKTAWIT - AGRO” odbywać się będzie na gruntach rolnych położonych w miejscowości Złotopole gm. Lipno poprzez rozdeszczowanie za pomocą deszczowni beczkowej.

 2. Ścieki technologiczne pochodzące z mycia owoców i warzyw przed rolniczym wykorzystaniem będą poddawane wstępnemu oczyszczaniu w osadniku – piaskowniku o pojemności 12,0 m3 oraz zbiorniku magazynującym o pojemności ok. 900,0 m3 gdzie będzie następowało ich uśrednienie i napowietrzenie.

 3. Roczne i sezonowe dawki ścieków wykorzystywanych rolniczo nie mogą przekraczać zapotrzebowania roślin na azot, potas, wodę oraz utrudniać przebiegu procesów samoczyszczenia się gleby.

 4. Przy rolniczym wykorzystaniu ścieków winny być bezwzględnie przestrzegane wytyczne określone w operacie wodnoprawnym na rolnicze wykorzystanie ścieków technologicznych z NEKTAWIT – AGRO, sporządzonym przez Pracownię Projektowo-Badawczą w zakresie ochrony środowiska we Włocławku w miesiącu maju 2004 roku.

 5. Zabrania się rolniczego wykorzystania ścieków :

 • gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty śniegiem,

 • na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym,

 • na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzchni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki,

 • na obszarach o spadku terenu większym niż 10 % dla gruntów ornych i 20 % dla łąk i pastwisk,

 • na terenach stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.

 1. Jednocześnie zobowiązuje się Uprawnionego do:

 1. Na 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania Przetwórni Owoców i Warzyw pn.” NEKTAWIT – AGRO” w miejscowości Złotopole należy dostarczyć Staroście Lipnowskiemu wyniki analiz gleby na zawartość metali ciężkich pobranych z gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków.

 2. Należy bezwzględnie przestrzegać przy rolniczym wykorzystaniu ścieków warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w zakresie:

 • zawartości metali ciężkich w glebach, na których odbywa się rolnicze wykorzystanie ścieków,

 • położenia gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowywania ścieków,

 • warunków sanitarnych jakim powinny odpowiadać ścieki w odniesieniu do bakterii chorobotwórczych i jaj pasożytów.

 1. Zobowiązuje się Uprawnionego do wykonywania raz na rok badań na zawartość w glebie metali ciężkich wymienionych w operacie i przedstawiania wyników tego badania Staroście Lipnowskiemu oraz właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

 2. Należy raz na dwa miesiące wykonywać badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badanie składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania.

 3. Należy na bieżąco prowadzić rejestr ilości i jakości ścieków wykorzystywanych rolniczo.

 4. W danym roku kalendarzowym w okresach planowania upraw należy sporządzić dokładny harmonogram wywozu ścieków i mapę upraw.

 5. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 6. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 8. Ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania związany z rolniczym zagospodarowaniem ścieków nie może ulec zmianie bez zgody organu wydającego pozwolenie .

 1. Część składową niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na rolnicze wykorzystanie ścieków powstających w NEKTAWIT – AGRO Andrzej Balicki Złotopole 54, 87-600 Lipno „ wykonany w miesiącu maju 2004 roku przez Pracownię Projektowo Badawczą w zakresie ochrony środowiska – Włocławek ul. Skarżyńskiego 1/13U z a s a d n i e n i e


Do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął w dniu 12. 05. 2004 r. wniosek Pana Andrzeja Balickiego właściciela projektowanej Przetwórni Owoców i Warzyw pn.” NEKTAWIT – AGRO” o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków technologicznych na gruntach rolnych położonych na terenie wsi Złotopole gm. Lipno.

W dniu 12 maja 2004 roku zawiadomiono zainteresowane strony o wszczęciu postępowania w tej sprawie i możliwości zapoznania się z załączonym operatem wodnoprawnym na rolnicze wykorzystanie ścieków.

W dniu 20 maja 2004 roku Pan Andrzej Balicki złożył wniosek o zmianę gruntów rolnych przewidzianych do rolniczego zagospodarowania ścieków.

W tym samym dniu powiadomiono zainteresowanych o wnioskowanej zmianie i możliwości zapoznania się z załączonymi dokumentami.

Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszej decyzji zobowiązano Uprawnionego do przedstawienia aktualnych wyników analiz glebowych.

Sporządzony operat wodnoprawny spełnia warunki określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. Nie istnieją zatem przeszkody formalno-prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania orzeczono jak w sentencji decyzji.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z póżn. zm.) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190 zł. Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26124033921111000030225778. Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.

Zał. Operat wodnoprawny

Otrzymują:

 1. NEKTAWIT-AGRO” Andzej Balicki,
  Złotopole 54, 87-600 Lipno
  Lipno, ul. Ogrodowa 14B

 1. Państwo Ewa i Witold Grzegorz Wichrowscy
  zam. Złotopole 75, 87-600 Lipno

 1. Urząd Gminy Lipno
  ul. Mickiewicza 29,
  87-600 Lipno

 2. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74 a,
  87 – 800 Włocławek

 1. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87 – 800 Włocławek

 2. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydz. Środowiska i Rolnictwa Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8
  87 – 800 Włocławek

 3. Gminna Spółka Wodna w Lipnie
  ul. Mickiewicza 29
  87-600 Lipno

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Grunwaldzka 481,
  80-309 Gdańsk Oliwa + zał.

 5. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Lipnie
  ul. Kościuszki 18/20,
  87-600 Lipno

 6. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jołowiecka - Rudewicz (2 czerwca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (4 czerwca 2004, 09:50:33)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:27:57)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4926