2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Lipno, dnia 04.06.2004 r.

OŚ. 6223 - 36/04


D E C Y Z J A

Na podstawie art., art.: 31 ust. 4 pkt.1, 70, 73 ust. 1 pkt. 1 i 2, 74 ust. 1 i 2, 77 ust. 1, 122 ust. 1 pkt. 3, 127 ust. 5, 128 ust. 1 i ust. 4, 131 ust. 4, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660). po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.05.2004 r. złożonego przez Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie melioracji użytków rolnych


Starosta Lipnowski
orzeka

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74a na wykonanie inwestycji pn.” Jasień Turza Wilcza II A – melioracje użytków rolnych na terenie wsi Turza Wilcza i Trzcianka w gm. Tłuchowo na powierzchni 252,20 ha w tym:

 • drenowanie systematyczne i częściowe na powierzchni 227,94 ha,

 • odwodnienie rowami na powierzchnia 24,26 ha.

 1. Zatwierdzić instrukcję utrzymania urządzeń melioracyjnych obiektu „ Jasień Turza Wilcza IIA „

 2. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 • roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,

 • przy wykonywaniu robót należy przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujących przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania,

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Integralną częścią niniejszej decyzji jest „ Operat wodnoprawny „ Melioracja gruntów rolnych pn. Jasień Turza Wilcza IIA wraz z instrukcja utrzymania urządzeń melioracyjnych „ wykonany w miesiącu kwietniu 2004 roku przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” w Toruniu.


 

U z a s a d n i e n i e


W dniu 12.05.2004 roku do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74a o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji pn.” Jasień Turza Wilcza II A” – melioracje użytków rolnych na terenie gminy Tłuchowo.

W dniu 14.05.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości.

Wykonanie melioracji gruntów rolnych umożliwi terminowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, poprawi warunki powietrzno – wodne w glebie oraz wyeliminuje prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi i podtopień gruntów.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno-prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. Przy braku zastrzeżeń stron postępowania orzeczono jak w sentencji decyzji.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. )


Zał. Operat wodnoprawny


Otrzymują:

 1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74 a
  87-800 Włocławek

 1. Urząd Gminy Tłuchowo
  ul. Sierpecka 10a
  87-605 Tłuchowo

 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87 – 800 Włocławek + zał.

 1. Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie
  ul. Sierpecka 10a
  87-605 Tłuchowo

 2. Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87 – 800 Włocławek

 3. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydz. Środowiska i Rolnictwa Oddział zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8
  87 – 800 Włocławek

 4. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jołowiecka - Rudewicz (4 czerwca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (4 czerwca 2004, 08:39:42)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:27:31)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2164