2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usługowego „WOD – BUD”

 

Lipno, dnia 18.05.2004 r.

OŚ. 6223 – 34 / 04D E C Y Z J A


Na podstawie art.31 ust. 4 pkt. 4, art. 37 pkt. 2, art. 39 pkt. 2, art. 41 ust.1 i 2, art. 42, art.122 ust. 1, ust. 3 i 4, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 2, art.128 ust.1 i 2, art. 131 ust. 1 i 2, oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

(Dz. U. Nr 212 poz. 1799) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660), po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym i wnioskami Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W z dnia 05 i 12 maja 2004 r.Starosta Lipnowski
orzeka


 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Usługowego „WOD – BUD” Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n/W przy ul. Sporotowej 3, jako eksploatującego urządzenia których właścicielem jest Gmina Dobrzyń n/W na :

  1. Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły z Dobrzynia n/W ze zlewni D2 o powierzchni równej Fzr = 11,34 ha, wylotem W2 ( przy ul. Zjazd ) w ilości Q = 202,5 l/s po uprzednim oczyszczeniu w piaskowniku pionowym.

  2. Odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły z Dobrzynia n/W ze zlewni D3 o powierzchni równej Fzr = 7,27 ha, wylotem W3 ( przy ul. Franciszkańskiej ) w ilości Q = 106,5 l/s po uprzednim oczyszczeniu w piaskowniku pionowym

 2. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.05.2008 r. pod następującymi warunkami:

  1. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z Dobrzynia n/W do rzeki Wisły wylotem W2 i W3 winny wynosić dla :

zawiesiny ogólnej - 100,0 mg/l

substancji ropopochodnych - 15,0 mg/l


  1. Jako miejsce poboru prób wód opadowych i roztopowych do kontroli przyjmuję się wylot do rzeki Wisły : wylot W2 i wylot W3.

  2. Należy przeprowadzać oceny spełnienia przez wody opadowe i roztopowe stawianych im wymagań na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających w okresie – co najmniej raz na sześć miesięcy.

 1. Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

 • utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wraz z piaskownikami , sztolniami i wylotami w należytym stanie technicznym,

 • składania informacji do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu o wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do rzeki Wisły, za każdy kwartał, zgodnie z obowiązującymi formularzami, wraz z przekazywaniem należnych opłat,

 • w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku należy odbudować uszkodzony wylot betonowy i koryto kanału ( rowu ) poniżej wylotu wód opadowych do rzeki Wisły, zgodnie z posiadanym projektem technicznym,

 • uprawniony winien partycypować w kosztach utrzymania rzeki Wisły na rzecz jej administratora tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na zasadach określonych w oddzielnym porozumieniu.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4.  Część składową niniejszej decyzji stanowi „ Operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z Dobrzynia n/W do rzeki Wisły„ wykonany przez Panią Grażynę Lamparską w miesiącu kwietniu 2004 roku.


U z a s a d n i e n i e


W dniu 06.05.2004 r. roku do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu n/W w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Wisły z terenu miasta Dobrzynia n/W po uprzednim oczyszczeniu w piaskownikach.

W dniu 13 maja 2004 roku do tut. Urzędu wpłynęło uzupełnienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W dotyczące informacji, iż właścicielem urządzeń jest Gmina Dobrzyń n/W natomiast eksploatującym, jest Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński, Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dobrzyniu n/W przy ul. Sportowej 3

W dniu 06 maja 2004 roku informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości. Sporządzony operat wodnoprawny spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno-prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania orzeczono jak w sentencji decyzji.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej

( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. )


Zał. Operat wodnoprawny


Otrzymują:

 1. Zakład Usługowy „WOD –BUD”
  Zdzisław Kliński
  Nasiegniewo 62A
  87-811 Fabianki

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W
  87-610 Dobrzyń n/W

 1. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74 A,
  87-800 Włocławek

 2. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87-800 Włocławek

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87 – 800 Włocławek + zał.

 4. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydz. Środowiska i Rolnictwa Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8
  87-800 Włocławek

 5. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jołowiecka - Rudewicz (18 maja 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (27 maja 2004, 12:19:15)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:27:09)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1850