2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kikół na: pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Kikole i odprowadzenie wód popłucznych

 

Lipno, dnia 08.11.2004 r.OŚ.6223-58/04


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 31, art. 37 pkt. 1 i 2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 206 ), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.10.2004r. zgłoszonego przez Wójta Gminy Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Kikole i odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnegoS t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a


 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kikół na:

   1. pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w Kikole składającego się ze studni głębinowej Nr 1 ( m. Kikół ) i studni Nr 2 ( m. Bielica ) w ilości Q max = 110,0 m3 / h Q d = 1500,0 m3 / h w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych w wysokości : dla studni Nr 1 ( m. Kikół ) Q ekspl. = 59,0 m3 / h przy depresji S=4m i studni Nr 2 ( m. Bielica ) w wysokości Q ekspl. = 51,0 m3 / h przy depresji S=3,1 m.

   2. odprowadzenie wód popłucznych z płukania odżelaziaczy do rowu melioracyjnego w ilości Q = 22,6 m3 / dobę.


 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. 1 niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2015 roku pod następującymi warunkami:

 1. Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach popłucznych odprowadzanych do rowu melioracyjnego nie powinno przekraczać następujących wartości, i tak dla :

- zawiesiny ogólnej - 100,0 mg/l

- żelazo ogólne – 10,0 mg Fe/l

 1. Jako miejsce poboru oczyszczonych wód popłucznych do kontroli ustala się studzienkę kontrolno-rewizyjną za odstojnikiem wód popłucznych.

 1. Zobowiązuje się Gminę Kikół do:

  • prowadzenia rejestru poboru wody, z zapisem stanu wodomierza raz na dobę,

  • prowadzenia pomiaru zwierciadła wody w studniach ( zwierciadło statyczne i dynamiczne ) oraz rejestracji w książce eksploatacji studni raz na pół roku ,

  • partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu melioracyjnego na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Kikole, na zasadach określonych w oddzielnym porozumieniu spisanym pomiędzy zainteresowanymi – termin wykonania do dnia 31.12.2004 roku,

  • dbania o należyty stan techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz o sprawność urządzeń pomiarowych,

  • prowadzenia kontroli jakości wody surowej oraz uzdatnionej,

  • składania informacji do Marszałka Województwa w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska za każdy kwartał, zgodnie z obowiązującymi formularzami, wraz z przekazywaniem należnych opłat.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest „Operat wodnoprawny na pobór wód głębinowych czwartorzędowych z ujęcia gminnego w Kikole gm. Kikół „ wykonany przez Panią Grażynę Lamparską w miesiącu czerwcu 2004 roku.

 5. Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej decyzji traci ważność pozwolenie wodnoprawne - decyzja Starosty Lipnowskiego OS. 6223/59/2000 z dnia 29.08.2000 r.
U Z A S A D N I E N I E

Dnia 18.10.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód głębinowych czwartorzędowych z ujęcia gminnego w Kikole.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wykonany w czerwcu 2004 roku.

W dniu 18.10.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

Aktualnie Wnioskodawca posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Lipnowskiego OS. 6222/59/2000 z dnia 29.08.2000 roku na pobór wód podziemnych z ujęcia Kikół, które traci ważność z chwilą uprawomocnienie się niniejszej decyzji.

Gmina Kikół wykonała rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kikole co pozwoliło zwiększyć przepustowość stacji do około 105,0 m3 / h, a tym samym zwiększyć maksymalny godzinowy pobór wód z ujęcia dostosowany do możliwości przerobowych stacji

Biorąc powyższe pod uwagę należ uznać, iż dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.


Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ) .

Otrzymują:


 1. Wójt Gminy Kikół + zał.
  87-620 Kikół

 1. Gminna Spółka Wodna w Kikole
  87-620 Kikół

 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku + zał.
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk

 1. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 2. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 3. A/a + zał.


metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (8 listopada 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 listopada 2004, 12:45:44)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:35:23)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4260