2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „TRAS-KRUSZ s.c. ” S. Olesiński, C. Orłowski, T. Szychulski z siedzibą w Zbytkowie Nr 41, 87-615 Łochocin na wykonanie

Lipno, dnia 24.09.2004 r.

OŚ.6223-53/04

 

D E C Y Z J A

 

            Na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 9 ust. 1 pkt. 1 , art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 4 , art. 22 ust. 1 , art. 26, art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1,art. 122 ust. 1 pkt. 2, art. 123 ust. 2 i 3 , art. 128 ust. 1 , art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r.  Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238  poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.09.2004 roku zgłoszonego przez PPHU TRANS-KRUSZ  s.c. S. Olesiński, C. Orłowski, T. Szychulski – Zbytkowo 41, 87-615 Łochocin w sprawie likwidacji uszkodzeń rzeki Ruziec powstałych na skutek awarii spowodowanej działalnością PPHU TRANS-KRUSZ s.c.

 

S t a r o s t a    L i p n o w s k i

 o r z e k a

 

I.                    Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „TRAS-KRUSZ s.c. ”  S. Olesiński, C. Orłowski, T. Szychulski z siedzibą w Zbytkowie Nr 41, 87-615 Łochocin  na wykonanie robót naprawczych uszkodzeń koryta rzeki Ruziec w miejscowościach Nowa Wieś, Adamowo, Chrostkowo, gm. Chrostkowo  i przywrócenia jej drożności do stanu sprzed awarii spowodowanej działalnością prowadzoną przez PPHU „TRANS-KRUSZ”.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmował będzie roboty na odcinku rzeki w km 28+750 – 29+850 o długości 1100m:

-          ręczne usunięcie namułu z rzeki na odcinku 455m

-          ręczna konserwacja rzeki warstwą 20cm na odcinku 500 m w km 28+255 – 28+755,

-          mechaniczne wydobycie namułów koparką pływającą na pontonie na odcinku 640m,

-          ręczne rozplantowanie wydobytego z rzeki urobku podczas odmulania,

-          wyznaczenie geodezyjne koryta rzeki w drodze postępowania rozgraniczeniowego na odcinku 260m,

-          umocnienie stopy skarpy kiszką faszynową o średnicy 20 cm ( alternatywa ) na odcinku odtwarzanego koryta rzeki

II.                 Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. 1 niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

1.       Roboty polegające na likwidacji uszkodzeń rzeki Ruziec należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku.

2.       Tereny czasowo zajęte należy przywrócić do stanu pierwotnego.

III.               Zobowiązuje się  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe „TRAS-KRUSZ s.c. ”  S. Olesiński, C. Orłowski, T. Szychulski z siedzibą w Zbytkowie Nr 41, 87-615 Łochocin  do:

-          powiadomienia administratora cieku tj. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biura Terenowego w Lipnie o rozpoczęciu robót naprawczych,

-          wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji ,

-          tymczasowe zajęcie gruntów przyległych do rzeki Ruziec należy realizować na zasadzie porozumienia stron tj. zobowiązanego i właściciela gruntu,

-          po zakończeniu robót należy dokonać odbioru technicznego przy udziale K-P ZMiUW Biura Terenowego w Lipnie,

-          po zakończeniu robót należy przekazać do K-P ZMiUW Biura Terenowego w Lipnie dokumentację powykonawczą, zawierającą lokalizację słupków granicznych dla odcinka wymagającego odtworzenia koryta rzeki,

IV.                Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

V.                  Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

VI.                Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII.             Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na Likwidację uszkodzeń rzeki Ruziec powstałych w dniu 18.06.2004 r. na skutek awarii spowodowanej działalnością PPHU TRANS – KRUSZ s.c. „opracowany  w miesiącu wrześniu  2004 roku przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” .

 

U Z A S A D N I E N I E

 

             Dnia 03.09.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek  Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „TRAS-KRUSZ s.c. ”  S. Olesiński, C. Orłowski, T. Szychulski z siedzibą w Zbytkowie Nr 41, 87-615 Łochocin  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót naprawczych uszkodzeń koryta rzeki Ruziec w miejscowościach Nowa Wieś, Adamowo, Chrostkowo, gm. Chrostkowo  i przywrócenia jej drożności do stanu sprzed awarii spowodowanej działalnością prowadzoną przez PPHU „TRANS-KRUSZ”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z uzgodnieniami.

W dniu 03.09.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W dniach 15  i 24 września 2004 roku swoje uwagi w stosunku do zamierzenia inwestycyjnego złożyli przedstawiciele Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Uwagi te w całości zostały uwzględnione w części decyzji dotyczącej nałożonych obowiązków na uprawnionego.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściciel  nieruchomości przyległej  do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonania robót związanych z utrzymaniem wód.

Reasumując, dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach i dlatego też orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

P o u c z e n i e

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 86 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778. Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 10,00 zł skasowano na wniosku.

 

Otrzymują:

1.      P.P.H.U. „TRANS-KRUSZ”
Zbytkowo 41
87-615 Łochocin

2.       Właściciele gruntów:
Kryst Barbara Zofia
Detmer Jan
Detmer Piotr
Gołębiewski Józef i Renata
Terpiłowski Józef
Raciborska Maria
Witkowska Jadwiga
Rzepcki Grzegorz
Cipkowski Jerzy i Iwona
Stachowska Róża i Rajmund

3.       Gminna Spółka Wodna w Chrostkowie

4.       Wójt Gminy Chrostkowo

5.       Kujawsko-Pomorski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Okrzei 74 A, 87-800 Włocławek

6.       Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk + zał.

7.       Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura we Włocławku
ul. Plac  Kopernika 2
87- 800 Włocławek

8.       Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydz. Środowiska i Rolnictwa
Oddział Zamiejscowy we Włocławku

9.       A/a + zał.

 

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (24 września 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 października 2004, 14:18:10)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:33:11)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2639