2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „GALON” Kazimierz Górniewicz, Sabina Górniewicz Kamień Kotowy, 87-605 Tłuchowo na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu m

Lipno, dnia 24.09.2004 r.

OŚ.6223-52/04

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 14 ilt. c, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 i 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust.  2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r.  Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238  poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2004r. zgłoszonego  przez P.H.U. „GALON” Kazimierz i Sabina Górniewicz , Kamień Kotowy 16a, gm. Tłuchowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw

 

S t a r o s t a    L i p n o w s k i

 o r z e k a

 

I.                    Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „GALON” Kazimierz Górniewicz, Sabina Górniewicz Kamień Kotowy, 87-605 Tłuchowo na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z terenu stacji paliw w miejscowości Kamień Kotowy gm. Tłuchowo o powierzchni F=0,075 ha, w ogólnej ilości Q=9,01 l/s, po uprzednim oczyszczeniu w łapaczu piasku błota i tłuszczu typu TOS-1.

II.                 Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. 1 niniejszej decyzji udziela się do dnia 30.09.2008 roku pod następującymi warunkami:

1.      Stężenie zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego winno wynosić dla :

·          zawiesiny ogólnej                 - 100,0 mg/l

·          substancji ropopochodnych   – 15,0 mg/l

 

2.      Jako miejsce poboru prób wód opadowych do kontroli ustala się wylot do rowu melioracyjnego.

III.               Zobowiązuje się P.H.U. „GALON” Kazmierz i Sabina Górniewicz do:

-          utrzymania sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz wylotem do rowu melioracyjnego w należytym stanie technicznym,

-          eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją montażu i  eksploatacji uzyskaną od producenta,

-          partycypacji w kosztach utrzymania  i konserwacji rowu melioracyjnego  na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Tłuchowie, na zasadach określonych w oddzielnym porozumieniu spisanym pomiędzy zainteresowanymi – termin wykonania do dnia 31.12.2004 roku,

-          zainstalowania kominka wentylacyjnego na łapaczu piasku, błota i tłuszczu typu TOS-1 – termin wykonania do dnia 15.11.2004 roku,

-          prowadzenia monitoringu wód podziemnych za pomocą piezometru P1 usytuowanego na terenie stacji paliw na zawartość związków ropopochodnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

-          prawidłowego postępowania w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w trakcie eksploatacji stacji paliw zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          składania informacji do Marszałka Województwa w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska za każdy kwartał, zgodnie z obowiązującymi formularzami, wraz z przekazywaniem należnych opłat,

-          prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

IV.                Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

V.                  Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

VI.                Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII.             Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych wykonany przez Panią Grażynę Lamparską w miesiącu sierpniu 2004 roku.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

             Dnia 01.09.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek P.H.U. „GALON” Kazimierz i Sabina Górniewicz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z terenu stacji paliw w miejscowości Kamień Kotowy, gm. Tłudchowo.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 03.09.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

 

P o u c z e n i e

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 86 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł .

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778. Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 6,00 zł skasowano na wniosku.

 

Otrzymują:

1.      P.H.U. „GALON”
Kazimierz i Sabina Górniewicz
Kamień Kotowy 16a
87-605 Tłuchowo

2.       Pan Zygmunt Słupecki
zam. Kamień Kotowy
87-605 Tłuchowo

3.       Wójt Gminy Tłuchowo

4.       Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie

5.       Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Warszawie + zał.
Inspektorat we Włocławku
ul. Płocka 171
87- 800 Włocławek

6.       Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura we Włocławku
ul. Plac  Kopernika 2
87- 800 Włocławek

7.       Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydz. Środowiska i Rolnictwa
Oddział Zamiejscowy we Włocławku

8.       A/a + zał.

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (24 września 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 października 2004, 13:41:48)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:32:52)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2182