2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Podleśna 61 w imieniu którego występuje: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. w Częstochowie, ul. 1-go Maja 5/7 na wykonanie urzą

 

Lipno, dnia 23.09.2004 r.

OŚ.6223-51/04

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 1 ilt. b, art. 64, art. 102 ust. 3, art. 103 ust. 1, ar. 104 ust. 2 pkt. 2, art. 107 ust. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 127 ust.  5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r.  Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238  poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660)  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2004r. zgłoszonego  przez Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. w Częstochowie działające z upoważnienia  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie telemetrycznej stacji pomiarowej

 

S t a r o s t a    L i p n o w s k i
 o r z e k a

 

I.                    Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Podleśna 61 w imieniu którego występuje: Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. w Częstochowie, ul. 1-go Maja 5/7 na wykonanie urządzenia wodnego – telemetrycznej stacji pomiarów wód podziemnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi realizowanej w ramach rządowego projektu „System monitoringu i osłony kraju przed skutkami powodzi „- będącego urządzeniem pomiarowym poziomu wód podziemnych państwowej służby hydrologiczno – meteorologicznej.

II.                 Telemetryczna stacja pommiarowa zostanie zlokalizowana w miejscowości Chalin Nr 61, gm. Dobrzyń n/W, powiat lipnowski województwo kujawsko – pomorskie na działce ewidencyjnej Nr 452.

III.               W skład urządzenia wodnego – telemetrycznej stacji pomiarów wód wchodzić będą następujące elementy:

-          czujnik ciśnieniowy stanów wody, zanurzeniowy, zainstalowany w otworze obserwacyjnym o głębokości 5,2 m i średnicy 100 mm, zabezpieczony rurą PCV oraz studzienką rewizyjną o wym. 400 x 400 x 400 mm ze wzmocnioną pokrywą,

-          rejestrator danych,

-          urządzenia komunikacji GSM, zamontowane na stelażu słupkowym o wysokości 6 m,

-          modułu zasilania,

-          okablowanie – przewody sygnalizacyjne i zasilające, łączące czujnik ciśnieniowy zamontowany w otworze obserwacyjnym z rejestratorem danych i urządzeniem komunikacji, ułożone w rurze ochronnej.

IV.                Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

1.       Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

V.                  Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

VI.                Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

VII.             Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VIII.           Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – telemetrycznej stacji pomiarów stanów wód podziemnych wykonany w miesiącu sierpniu 2004 roku przez Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c. w Częstochoowie.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

             Dniu 30.08.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Nowego Przedsiębiorstwa Geologicznego  s.c. w Częstochowie działającego z upoważnienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – telemetrycznej stacji pomiarowej.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 02.09.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

 Urządzenie wodne, o którym mowa powyżej, będące urządzeniem państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi służyć będzie do prowadzenia pomiarów stanów wód podziemnych przez służby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

 

P o u c z e n i e

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z płaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 86 z późn. zm. ).

 

Otrzymują:

1.        Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

2.        Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne s.c.
ul. 1-go Maja 5/7
 42-200 Czstochowa

3.       Pani Stanisława Bartosiewicz
87-600 Chalin 61

4.       Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą

5.       Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Warszawie + zał.
Inspektorat we Włocławku
ul. Płocka 171
87- 800 Włocławek

6.       Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura we Włocławku
ul. Plac  Kopernika 2
87- 800 Włocławek

7.       Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydz. Środowiska i Rolnictwa
Oddział Zamiejscowy we Włocławku

8.       A/a + zał.

 

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (23 września 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 października 2004, 13:06:53)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:32:29)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2041