2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z instalacji kotłowni zakładowej zlokalizowanej na terenie Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12

Lipno, dnia 2.09.2004 r.

OS. 7644-5/04


D e c y z j a

na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów


N podstawie art. 180 ust. 1, art. 183 ust.1, art. 220 ust. 1 oraz art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, MP z 2002 r. Nr 49, poz. 715, Dz. U z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162. poz. 1568, Nr 175 poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217 poz. 2124, MP z 2003 r. Nr 50, poz. 782 i 783 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 i Nr 49 poz. 464, Nr 70 poz. 631, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959), § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U.Nr 87, poz. 957 z 2001 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 169 poz. 1387, z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660),


 • po rozpatrzeniu wniosku:

dyrektora Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie


 • w sprawie:

wydania decyzji na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji kotłowni zakładowej zlokalizowanej na terenie Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12
S t a r o s t a L i p n o w s k i

o r z e k a 1. Wydać na okres od dnia 2.09.2004 r. do dnia 2.09.2014 r. dla emitorów kotłowni pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza w wysokości:

  1. Emisja roczna do dnia 31.12.2007 r. w wysokości:


Dwutlenek siarki   – 67,333 Mg/rok

Dwutlenek azotu   – 13,987 Mg/rok

Tlenek węgla        - 21,042 Mg/rok

Pył całkowity        - 19,228 Mg/rokOkres kampanii


Każdy z kotłów Erm-4,1


Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

2000

400

630


Tlenek węgla – 3,06383 kg/h


Kocioł Erm-6,5Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

2000

400

400


Tlenek węgla – 4,28936 kg/h


Komin kotłowni


Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

2000

400

557


Tlenek węgla – 13,48085 kg/h


Okres pokampanijny

Kocioł ERM 4,1 i komin kotłowniZanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

2000

400

6302. Emisja roczna w okresie 01.01.2008 r. do 2015 r. w wysokości:


Dwutlenek siarki – 50,928 Mg/rok

Dwutlenek azotu – 13,987 Mg/rok

Tlenek węgla - 21,042 Mg/rok

Pył całkowity - 19,228 Mg/rokOkres kampanii


Każdy z kotłów Erm-4,1


Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

1500

400

630


Tlenek węgla – 3,06383 kg/h


Kocioł Erm-6,5Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

1300

400

400


Tlenek węgla – 4,28936 kg/h


Komin kotłowni


Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

1436

400

557


Tlenek węgla – 13,48085 kg/hOkres pokampanijny

Kocioł ERM 4,1 i komin kotłowni


Zanieczyszczenie

Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w suchych gazach spalinowych przeliczonych na warunki normalne mg/Nm3 dla 6% tlenu

SO2

NO2

Pył całkowity

1500

400

630


Tlenek węgla – 3,06383 kg/h3. Charakterystyka emitorów:

Kotłownia zakładowa o łącznej mocy 13,08 MW wyposażona jest w cztery kotły węglowe parowe typu ERm

Nr 1 ERm 4,1 o mocy 2,95 MW wybudowany w 1989 r.

Nr 2 ERm 4,1 o mocy 2,95 MW wybudowany w 1988 r.

Nr 3 ERm 4,1 o mocy 2,95 MW wybudowany w 1989 r.

Nr 4 ERm 6,5 o mocy 6,5 MW wybudowany w 1990 r.

Nawęglenie kotłów odbywa się z zastosowaniem rusztu mechanicznego. Gwarantowana sprawność kotłów wynosi 75%. Spaliny z kotłów kierowane są do atmosfery kominem stalowym, wysokość komina wynosi 30m, średnica 0,9m. Kroćce pomiarowe wraz ze stanowiskiem pomiarowym do dokonywania pomiarów emisji zainstalowane są na emitorze kotłowni.

Kotłownia eksploatowana jest przez cały rok z czego:

 • w sezonie kampanijnym – 3 miesiące ( sierpień, wrzesień, październik) eksploatowane są wszystkie cztery kotły przez 24 godziny na dobę co daje roczny czas pracy 2208 godzin.

 • W okresie pokampanijnym – pozostałe 9 miesięcy eksploatowany jest jeden kocioł węglowy ERm 4,1 przez 24 h/dobę co daje roczny czas pracy 6552 godzin.4. Biorąc pod uwagę rodzaj emitowanych do powietrza zanieczyszczeń należy:

 • przestrzegać reżimów pracy instalacji

 • monitorować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 03.110.1057), a wyniki pomiarów przedstawiać organowi wydającemu pozwolenie

 • nie dopuszczać do powstawania wszelkiego rodzaju emisji niezorganizowanej


5. Zobowiązuje się Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszej decyzji.


6. Z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji traci moc obowiązującą decyzja Starosty Lipnowskiego z dnia 27.12.2000 r. znak: OS – 7644-10/00.
U z a s a d n i e n i e


W dniu 5.08.2004 roku do tutejszego Starostwa wpłynął wniosek Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie, w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji kotłowni zakładowej zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 12 .

Do wniosku załączono „Operaty ochrony atmosfery” opracowany przez firmę „EKOLOG” Zakład Usługowo Projektowy, ul. Żytnia 56/11, 87-800 Włocławek.

Zawiadomieniem z dnia 9.08.2004 r. znak: OŚ.7644-5/04 Starosta Lipnowski podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w /w sprawie.

Biorąc pod uwagę wnioski z załączonej dokumentacji oraz brak zastrzeżeń od żadnej ze stron biorących udział w postępowaniu orzeczono jak w sentencji decyzji.P o u c z e n i eOd decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej od pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2000 zł. Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S. A. O/Lipno Nr 26 12 40 33 92 1111 0000 30 22 57 78 przelewem. Znaki Opłaty skarbowej od podania i załączników w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.Otrzymują:

 1. Z.P.O.W. „DAWTONA” Zakład w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 12,

 2. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
  Delegatura we Włocławku, ul. Plac Kopernika 2, 87-800 Włocławek

 3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
  Wydział Środowiska i Rolnictwa , Oddział Zamiejscowy we Włocławku,
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 4. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 1. Burmistrz Miasta Lipna

 2. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (2 września 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (6 września 2004, 13:50:22)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:31:46)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4317