2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wykonanie melioracji gruntów rolnych pn.: „Chalin – Ruszkowo zad. I i III”.

 

Lipno, dnia 25.08.2004 r.

OŚ.6223-48/04


D E C Y Z J A


Na podstawie art.31 ust. 4 pkt. 1 , art.70, 73 ust. 1 pkt. 1, art.74 ust. 1 i 2 , art.77 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 127 ust. 5, art128 ust. 1 i4, art. 131 ust.4, oraz 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.07.2004r. zgłoszonego przez Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji pn.: „Chalin – Ruszkowo zad. I i III”- melioracje użytków rolnych.


S t a r o s t a L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku na wykonanie melioracji gruntów rolnych pn.: „Chalin – Ruszkowo zad. I i III”. Grunty objęte projektem melioracji położone są dla zadania I na terenie wsi Trzcianka, gm. Tłuchowo, Chalin, gm. Dobrzyń n/Wisłą, natomiast dla zadania III na terenie wsi Michałkowo, Chalin, Ruszkowo, gm. Dobrzyń n/Wisłą.

  Planowany zakres melioracji gruntów rolnych dla zadania „Chalin – Ruszkowo I” wynosi:

- Powierzchnia drenowania                   63,17 ha

- Odwodnienia rowami                         15,85 ha

- Długość rowów do renowacji              4 524 mb

- Długość rowów nowych                     570 mb

- Długość rurociągów                          642 mb

- Długość sączków                             20 132 mb

- Długość zbieraczy                            5 703 mb

- Głębokość drenowania                      0,9 m

- Średnia rozstawa 24 m


Dla zadania „Chalin – Ruszkowo III” wynosi:

- Powierzchnia drenowania                 150,73 ha

- Długość rowów do renowacji            158 mb

- Długość rowów nowych                   588 mb

- Długość rurociągów                        1 610 mb

- Długość sączków                            58 160 mb

- Długość zbieraczy                          12 497 mb

- Głębokość drenowania                   0,9 m

- Średnia rozstawa                          20 m 1. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 1. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

 2. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujących przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny „Chalin – Ruszkowo zad. I i Chalin – Ruszkowo zad. III” melioracje szczegółowe użytków rolnych wsi Trzcianka gm. Tłuchowo i Chalin, Michałkowo, Ruszkowo gm. Dobrzyń n/Wisłą- wykonany przez Pracownię Projektową w Zakresie Melioracji i Budownictwa Wodnego Pana Franciszka Trzaski w miesiącu czerwcu 2004 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dniu 22.07.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji pn.: „Chalin – Ruszkowo zad. I i III”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 02.08.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

Wykonanie melioracji gruntów rolnych umożliwi terminowe wykonanie zabiegów agrotechnicznych, poprawi warunki powietrzno – wodne w glebie oraz wyeliminuje prawdopodobieństwo powodzi i podtopień gruntów.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.


P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Otrzymują:


 1. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku + zał.

 2. Wójt Gminy Tłuchowo

 3. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą

 4. Gminna Spółka Wodna w Tłuchowie

 5. Gminna Spółka Wodna w Dobrzyniu n/Wisłą

 6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie + zał.
  Inspektorat we Włocławku ul. Płocka 171,
  87- 800 Włocławek

 7. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 8. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydz. Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 9. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jołowiecka - Rudewicz (25 sierpnia 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (6 września 2004, 13:19:24)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:31:22)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2027