2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ...

Lipno, dnia 06.08.2004 r.

OŚ.6223-47/04


D E C Y Z J A


Na podstawie art.37 pkt 4, art.122 ust.1 pkt 1 i 2, art.123 ust.2, art.127 ust. 5 , art.128 ust. 1 i ust. 4, art. 131 , art. 132 oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984) po rozpatrzeniu wniosku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zgłoszonego w dniu 09.07.2004 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie inwestycji pn.” Regulacja rzeki Lubianki w gm. Kikół „


S t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku ul. Okrzei 74A na wykonanie inwestycji pn.” Regulacja rzeki Lubianki w km 16+800 – 26+350 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej „ gm. Kikół.

  Podstawowe parametry i planowany zakres robót przewiduje:

  - powierzchnia zlewni w km 16+800 - 61,0 km2

  - powierzchnia zlewni w km 26+350 - 40,8 km2

  - długość odcinka regulowanego - 9550 m

  - przebudowa istniejących przepustów - 14 szt.

  - urządzenia piętrzące na przepustach - 3 szt.

  - szerokość dna - 2 – 2,5 m

  - projektowane nachylenie skarp - 1 – 1,5

  - dodatkowa retencja - 1550 m3

 2. Zatwierdzić Instrukcję eksploatacji i konserwacji rzeki Lubianki.

 3. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym stanowiącym integralną część decyzji,

- przy wykonywaniu robót należy przestrzegać warunków podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujących przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Integralną częścią niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na regulację rzeki Lubianki wykonany przez pracownię projektową Gospodarstwa Pomocniczego w Bydgoszczy przy Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w miesiącu czerwcu 2004 roku.U Z A S A D N I E N I E


Dniu 13.07.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację rzeki Lubianki w gm. Kikół.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 13.07.2004 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest regulacja spadku podłużnego rzeki, odbudowa przekroju poprzecznego koryta , umocnienie stopy skarpy, przebudowa istniejących przepustów , wyposażenie przepustów w zastawki do prowadzenia nawodnień i zapewnienia swobodnego spływu wód z terenów już zmeliorowanych.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania dzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ).


Zał. 1 Operat wodnoprawny


Otrzymują:

 1. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku + zał.

 2. Wójt Gminy Kikół

 3. Gminna Spółka Wodna w Kikole

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171, 87- 800 Włocławek + zał.

 5. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2, 87- 800 Włocławek

 6. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydz. Środowiska i Rolnictwa Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 7. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (6 sierpnia 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 sierpnia 2004, 11:47:04)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:29:34)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2522