2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pań Julii i Romany Wszelaki, zam. Sikórz, gm. Chrostkowo na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego o konstrukcji drewnianej na działce Nr 104 na jeziorze Sikórz, gm. Chrostkowo

Lipno, dnia 11.08.2004 r.

OŚ.6223-46/04


D E C Y Z J A


Na podstawie art.122.1 i 3, art.123.2, art.127.1 i 2 , art.128.1, art. 131.1 i 2 , oraz 140.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112, Nr 113 poz. 984, Nr 233 poz. 1957, Nr 238 poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865, Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2004r. zgłoszonego przez Panie Julię i Romanę Wszelaki, zam. Sikórz, gm. Chrostkowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego na jeziorze Sikórz, gm. Chrostkowo


S t a r o s t a     L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Pań Julii i Romany Wszelaki, zam. Sikórz, gm. Chrostkowo na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego o konstrukcji drewnianej na działce Nr 104 na jeziorze Sikórz, gm. Chrostkowo:


Dane budowli:


- długość 15,0 m

- szerokość 6,0 m

- powierzchnia całkowita 90,0 m²

- powierzchnia ławy do mocowania sprzętu wodnego 2,0 m²

- łączna powierzchnia pomostu 92,0 m²


II. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 1. Budowa pomostu nie może naruszać brzegu jeziora oraz uszkadzać i niszczyć roślinności porastającej pobrzeże w stopniu większym jak wynikałoby z planu realizacji zadania.

 2. Pomost nie może ograniczać swobodnego przejścia wokół jeziora.

 3. Po wybudowaniu pomosty zostaną oznaczone tabliczkami znamionowymi z określeniem właściciela i numeru pozwolenia wodnoprawnego.

 4. Pomost będzie udostępniony w ramach powszechnego korzystania z wód również wędkarzom przez cały sezon wędkarski.

 5. Uprawniony będzie odpowiedzialny za utrzymanie ładu i porządku na i w okolicy pomostu przez cały okres jego eksploatacji.

 6. Integralną częścią pozwolenia wodnoprawnego będzie porozumienie zawarte pomiędzy Paniami Julią i Romaną Wszelaki a Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Włocławek, określające wielkość rekompensaty za utracone korzyści w gospodarce rybackiej.

 1. Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

  • wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,

  • przestrzegania warunków określonych w uzgodnieniach i porozumieniach zawartych z Gospodarstwem Rybackim Włocławek.

 2. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 5. Częścią składową niniejszej decyzji jest „Operat wodnoprawny na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego na jeziorze Sikórz, gm. Chrostkowo”, wykonany przez Pana Eugeniusza Lewandowskiego w miesiącu lipcu 2004 roku.U Z A S A D N I E N I E


Dniu 07.07.2004 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pań Julii i Romany Wszelaki, zam. Sikórz, gm. Chrostkowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pomostu rekreacyjno-wypoczynkowego na jeziorze Sikórz, gm. Chrostkowo.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

W dniu 21.07.2004 roku, po dostarczeniu przez Wnioskodawców brakujących dokumentów, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.Otrzymują:


 1. Panie Julia i Romana Wszelaki, zam. Sikórz, gm. Chrostkowo

 2. Wójt Gminy Chrostkowo

 3. Gospodarstwo Rybackie Włocławek Spółka z o.o. w Szpetalu Górnym

 4. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Oddział w Bydgoszczy

 5. Pan Stanisław Łukaszewski Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Lipnie

 6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171, 87- 800 Włocławek

 7. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2, 87- 800 Włocławek

 8. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydz. Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 9. A/a


metryczka


Wytworzył: Eliza Jołowiecka - Rudewicz (11 sierpnia 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (11 sierpnia 2004, 11:34:40)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 stycznia 2006, 11:29:10)
Zmieniono: Przeniesienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2379