Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Starosta Lipnowski
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE
UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO


stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
(nazwa stanowiska pracy)


 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu geodezji

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy w Starostwie Powiatowym lub w innym urzędzie na stanowisku związanym z działalnością geodezji, kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, środowiskiem, rolnictwem, leśnictwem, architekturą, budownictwem

 3. znajomość przepisów prawa związanych z realizacją zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 1. Wymagania dodatkowe:

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, komunikatywność, zdolności organizacyjne, praca w zespole, odpowiedzialność.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

 1. Przestrzeganie przepisów prawa.

 2. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

 3. Aktualizacja i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 4. Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

 5. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz zwrotem odszkodowania,

 6. Przygotowywanie wniosków związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych ,

 7. Składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych prawa własności Skarbu Państwa nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej , oraz własności Powiatu nieruchomości nabytych na jego rzecz .

 8. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 9. Przekazywanie nieodpłatnie na własność działek gruntu pod budynkami oraz dożywotniego użytkowania , po przekazaniu gruntów rolnych w zamian za rentę ,

 10. Określanie warunków wyłączania gruntów rolnych z produkcji .

 11. Nakładanie , na wyłączającego grunty z produkcji rolnej , obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania .

 12. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji .

 13. Nakazywanie właścicielowi gruntów zalesienia , zadrzewienia ,zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleby przed erozją .


Zadania pomocnicze:

 1. Nieodpłatne przekazywanie Lasom Państwowym gruntów przeznaczonych do zalesienia,

 2. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie nieruchomości służących do wykonywania zadań własnych ,

 3. Współpraca z sądami , kancelariami notarialnymi i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań gospodarczych .

 4. Wykonywanie innych zleconych przez Naczelnika Wydziału zadań związanych z ustalonym zakresem obowiązków.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)

  2. list motywacyjny

  3. dyplom ukończenia studiów wyższych

  4. kwestionariusz osobowy

  5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami ”.

Wniosek należy złożyć do dnia 21.09.2007 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipnie).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 24.09.2007 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 25.09.2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (23kB) plik

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (7 września 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 września 2007, 14:13:05)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (3 listopada 2008, 12:49:33)
Zmieniono: Dodano do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4564