Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko Kierownika Referatu Finansowo – Księgowego – Główny Księgowy

Starosta Lipnowski
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE
UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO
             
 
stanowisko Kierownika Referatu Finansowo – Księgowego – Główny Księgowy
 (nazwa stanowiska pracy)

1.      Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe  ekonomiczne

b) doświadczenie zawodowe: co najmniej 10 lat pracy w księgowości

c) znajomość przepisów prawa związanych z realizacją zadań księgowości


2.      Wymagania dodatkowe:


Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, przepisów rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, znajomość zadań głównego księgowego jednostki budżetowej, umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnych pakietów biurowych(MS Office), umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania ludźmi, nawiązywania kontaktów.
 
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:


a) Przestrzeganie przepisów prawa

b) Nadzór i kontrola gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego

c) Wstępna kontrola legalności, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

d) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

e)Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad gospodarki finansowej

f) Przestrzeganie zasad rozliczeń  i ochrony wartości pieniężnych

g) Współpraca przy rozliczaniu funduszy unijnych

h) Organizowanie pracy w referacie


 
     Zadania pomocnicze:

a) Nadzór nad prawidłową realizacją budżetu Starosta Powiatowego

b) Sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonania budżetu

c) Prowadzenie księgowości analitycznej

d) Współpraca z poszczególnymi wydziałami Starostwa w zakresie gospodarki finansowej

e) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę i Skarbnika Powiatu związanych z ustalonym zakresem obowiązków.

4.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)       list motywacyjny

c)       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

d)      kwestionariusz osobowy

e)      inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
      
            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl  (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres  Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika Referatu – Głównego Księgowości”.
Wniosek należy złożyć do dnia 18.07.2007 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipnie).
            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B  i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 19.07.2007 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 20.07.2007 r. o godz. 1300  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.
            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (23kB) word

LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE (28kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (3 lipca 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (3 lipca 2007, 15:38:15)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (3 listopada 2008, 12:50:14)
Zmieniono: Dodano do archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3304