Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
D/S. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Starosta Lipnowski
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Starostwie Powiatowym w Lipnie
stanowisko ds. zamówień publicznychI. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe prawnicze,

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata pracy w starostwie powiatowym na stanowisku związanym z praktycznym stosowaniem prawa lub poza starostwem przy zamówieniach publicznych w jednostce samorządu terytorialnego,

 3. dobra znajomość tematyki zamówień publicznych oraz samorządu terytorialnego,

 4. znajomość przepisów dotyczących procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie skarg i wniosków,

 5. biegła znajomość aplikacji komputerowych pakietu office, lex i obsługi Internetu


II. Wymagania dodatkowe

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, odporność na stres, komunikatywność, zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne

 1. kompletowanie i weryfikowanie dokumentów stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych

 2. przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów uchwał rady Powiatu, zarządu Powiatu oraz zarządzeń Starosty

 3. występowanie w sprawach przed Urzędem Zamówień Publicznych

 4. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz archiwizacja dokumentacji przetargowej


Zadania pomocnicze

 1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wpływających do Starosty,

 2. opracowanie i prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty,

 3. planowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Lipnie w zakresie stosowania k.p.a., instrukcji kancelaryjnej, ustawy o opłacie skarbowej oraz dyscypliny pracy.


IV. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych

 4. kwestionariusz osobowy

 5. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie lub pocztą elektroniczną na adres starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku osób posiadających uprawnienie do podpisu elektronicznego) albo pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 b 87-600 Lipno z dopiskiem na kopercie:” Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych”.

Wniosek należy złożyć do 16 grudnia 2005 r. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane ( decyduje data nadania w urzędzie pocztowym ).

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie www.bip.lipnowski.powiat.pl oraz na tablicach informacyjnych przy ul. Sierakowskiego 10b i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą : ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnoe z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 142 poz. 1593 z pózn. zm.)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (23kB) word - Plik do pobrania


LISTA KANDYDATÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE (64kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (1 grudnia 2005)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (1 grudnia 2005, 13:38:24)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (27 czerwca 2007, 08:31:35)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3290