Starosta Lipnowski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. obsługi PZON

Starosta Lipnowski

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE

UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO


stanowisko ds. obsługi PZON

(nazwa stanowiska pracy)


 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie preferowane ekonomiczne lub wyższe

b) doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku związanym z ekonomią

c) znajomość przepisów prawa związanych z orzekaniem potwierdzonym oświadczeniem własnym

 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów dot. procedur administracyjnych i orzeczniczych, obsługa komputera, urządzeń biurowych, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zadania główne:

a. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o ustalenie niepełnosprawności

b. przygotowywanie zawiadomień o komisji lekarskiej

c. przygotowywanie i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

d. przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

e. przygotowywanie i wydawanie legitymacji

f. przyjmowanie odwołań i odsyłanie akt spraw do Wojewódzkiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy

g. prowadzenie rejestrów spraw

h. prowadzenie dziennika korespondencji

i. sporządzanie miesięcznych meldunków z ilości wydanych orzeczeń

j. sporządzanie miesięcznych zestawień płac dla składu orzekającego

k. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

l. wydawanie druków

ł. obsługa interesantów i udzielania informacji

m. przygotowywanie i wysyłanie korespondencji

n. zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji zawiązanej z orzekaniem o niepełnosprawności

ń. obsługa Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Osób Niepełnosprawnych


Zadania pomocnicze:

a. Wykonywanie innych prac zleconych a nie wynikających z zakresu czynności.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny

  2. życiorys

  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

  4. kwestionariusz osobowy

  5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie, pocztą elektroniczną na adres: starosta@lipnowski.powiat.pl (w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi PZON"

Wniosek należy złożyć do dnia 14.01.2011 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Lipnie).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 17.01.2011 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 18.01.2011 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).Lista kandydatów (83kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (28 grudnia 2010)
Opublikował: Aneta Ofmańska (28 grudnia 2010, 11:28:09)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (17 stycznia 2011, 12:22:38)
Zmieniono: Dodano listę kandydatów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3827