Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: stanowisko ds. audytu wewnętrznego

STAROSTA LIPNOWSKI


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE
UL. SIERAKOWSKIEGO 10 B, 87-600 LIPNO


stanowisko ds. audytu wewnętrznego
(nazwa stanowiska pracy)


 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub prawnicze

 2. doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat stażu pracy w Starostwie Powiatowym lub w innym urzędzie na stanowisku związanym z audytem wewnętrznym

 3. znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych


 1. Wymagania dodatkowe:

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analizy i poprawnego wnioskowania, uczciwość, obiektywizm, profesjonalizm, poufność, odpowiedzialność, samodzielność.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dokonywanie analiz obszarów ryzyka w zakresie działania jednostek organizacyjnych powiatu.

 2. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście rocznego planu audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 3. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

 4. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu

 5. Opracowywanie i przedkładanie sprawozdań z przeprowadzania audytu wewnętrznego zawierających rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki, określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień oraz przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

 6. Dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków

 7. Przeprowadzanie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

 8. Udział w tworzeniu i doskonaleniu procedur audytowych

 9. Przedstawianie Staroście uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności

 10. Wykonywanie innych zadań.


 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)

 2. list motywacyjny

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych

 4. kwestionariusz osobowy

 5. oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności

 8. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b, 87-600 Lipno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. audytu wewnętrznego.

Wniosek należy złożyć do dnia do 29.11.2007 roku. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu w Starostwie Powiatowym w Lipnie).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipnie (www.bip.lipnowski.powiat.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Sierakowskiego 10B i ul. Mickiewicza 58 w Lipnie. Lista osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www.bip.lipnowski.powiat.pl i na tablicach w dniu 30.11.2007 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 03.12.2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.”).

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - PLIK DO POBRANIA (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Starosta Lipnowski (15 listopada 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 listopada 2007, 13:52:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3057