Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?

Wykaz spraw - jak załatwić sprawę?

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY

WYMAGANE DOKUMENTY  Wniosek o wydanie  zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), [...]

Profesjonalna rejestracja pojazdów

Profesjonalnej rejestracji podlegają niezarejestrowane wcześniej na terytorium RP lub za granicą pojazdy samochodowe, motorowery, ciągniki rolnicze lub przyczepy w celu wykonywania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności [...]

Rejestracja pojazdu zabytkowego

WYMAGANE DOKUMENTY: ● Wniosek  ● Dowód własności pojazdu (np. umowa, faktura VAT, itp.) ● Karta pojazdu, jeżeli była wydana ● Dowód rejestracyjny, oraz tablice (tablicę) [...]

WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym [...]

PRZEDŁUŻENIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Przedłużenie legitymacji instruktora Wymagane dokumenty: podanie o przedłużenie legitymacji instruktora klauzula informacyjna – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do [...]

UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

UZYSKANIE PRAWA JAZDY NA PODSTAWIE WYGENEROWANEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany dwustronnie- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [...]

Rejestracja(wyrejestrowanie) drogą elektroniczną

Wydział/Jednostka prowadząca Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno Wydział Komunikacji i Transportu tel.: 054 30 66 wew. [...]

Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie

Wtórnik tablic rejestracyjnych - wydanie WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie wtórnika według załączonego wzoru Dowód rejestracyjny Karta pojazdu, jeśli była wydana Zaświadczenie wydane przez [...]

Wymiana dowodu rejestracyjnego - brak miejsca na wpis badań technicznych

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek według załączonego wzoru ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania [...]

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o dokonanie zmiany według załączonego wzoru ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, potwierdzającego, [...]

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu

awiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych pojazdu - zmiana rodzaju pojazdu WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek na dokonanie zmiany według załączonego wzoru – ● Klauzula informacyjna [...]

Wyrejestrowanie pojazdu (kradzież)

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wyrejestrowanie według załączonego wniosku ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dowód rejestracyjny Karta pojazdu, jeśli była [...]

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek według załączonego wzoru: ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zaświadczenie o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu ) wydane przez [...]

Wycofanie czasowe pojazdu z ruchu

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek według załączonego wzoru: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dowód rejestracyjny Karta pojazdu, jeśli była [...]

Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie według załączonego wzoru ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Dowód rejestracyjny Karta pojazdu, jeśli była wydana W przypadku [...]

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ), (HAK), (L), (VAT ), (TAXI), (PIT)

Wymagane dokumenty ● Wniosek ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Załączniki: Montaż instalacji gazowej ●Dowód rejestracyjny pojazdu; ●Karta pojazdu, jeżeli była [...]

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty ● Wniosek ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Załączniki: pokwitowanie z policji badanie techniczne dodatkowe stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu [...]

Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję.

Wymagane dokumenty Wniosek - Załączniki: pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe ), w przypadkach koniecznych - zaświadczenie o [...]

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wymagane dokumenty ● Wniosek Załączniki: Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu, Pełnomocnictwo   - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem [...]

Wtórnik nalepki kontrolnej (na szybę)

Wymagane dokumenty ● Wniosek ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Załączniki: Dowód rejestracyjny i karty pojazdu, jeżeli była wydana (pozwolenie czasowe) do [...]

Wtórnik lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty ●Jeżeli o wtórnik lub wymianę utraconej (zniszczonej) karty pojazdu ubiega się właściciel, na którego pojazd jest już zarejestrowany, należy przedstawić wypełniony wniosek ● Klauzula informacyjna o [...]

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty ● Wniosek o wtórnik dowodu rejestracyjnego ● Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ● Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  Załączniki: Dotychczasowy dowód rejestracyjny [...]

Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego następuje na wniosek właściciela z uwagi na kradzież, zgubienie lub zniszczenie. Dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną wydaje się [...]

Przerejestrowanie pojazdu

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o rejestrację pojazdu i klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Załączniki: Dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT, [...]

Rejestracja samochodu z zagranicy

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o rejestrację pojazdu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Załączniki: Dowód własności pojazdu, Dowód rejestracyjny jeśli pojazd był [...]

WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO

WYMIANA PRAWA JAZDY W CELU UMIESZCZENIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB UKOŃCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany dwustronnie: Klauzula informacyjna o [...]

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY

WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ NA POLSKIE PRAWO JAZDY WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany dwustronnie : Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załączniki: wyraźna, aktualna [...]

OTRZYMANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZEZ OKRES 1 ROKU.

OTRZYMANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRAWO JAZDY, KTÓRE NIE ZDAŁY EGZAMINU PAŃSTWOWEGO PRZEZ OKRES 1 ROKU. WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek: wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o [...]

UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH

UZYSKANIE PRAWA JAZDY W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany dwustronnie: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załączniki: wyraźna, aktualna i kolorowa [...]

UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY

UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY W PRZYPADKU UTRATY WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany dwustronnie : Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych [...]

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU KONTROLNEGO SPRAWDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany obustronnie– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu [...]

UZYSKANIE WTÓRNIKA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY LUB WTÓRNIKA WYPISU Z TYCH DOKUMENTÓW.

WYMAGANE DOKUMENTY Wtórnik licencji: Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia/licencji /wypisu z zezwolenia/licencji Załączniki: dowód wpłaty za wydanie wtórnika dokumentu, dodatkowo - w przypadku [...]

ZMIANA TREŚCI ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY.

Wniosek o zmianę danych, Załączniki: 1. W  przypadku zmiany dotyczącej  nazwy lub adresu przedsiębiorcy:  - dowód wpłaty za zmianę, 2. W przypadku zmiany dotyczącej nazwy lub adresu z jednoczesnym [...]

ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY.

ZGŁASZANIE ZMIAN W ZAŚWIADCZENIU NA KRAJOWE PRZEWOZY WŁASNE OSÓB I RZECZY. WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o zmianę danych w  zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju [...]

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM OSÓB.

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: kserokopia [...]

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ.

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej). Załączniki: oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), [...]

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYM.

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej). Załączniki: oświadczenie osoby zarządzającej transportem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), [...]

UZYSKANIE DODATKOWEGO WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO LUB Z LICENCJI NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie dodatkowego/ych wypisu/ów (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), Załączniki: W przypadku wnioskowania o dodatkowe wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu [...]

UZYSKANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie licencji (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), Załączniki: oświadczenie osoby zarządzającej transportem (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej), [...]

Opłaty pobierane w Wydziale Komunikacji i Transportu

  Opłaty pobierane w Wydziale Komunikacji i Transportu: dowód rejestracyjny 54,00 zł komplet znaków legalizacyjnych 12,50 zł nalepka kontrolna na szybę 18,50 zł pozwolenie czasowe 13,50 zł Za wydanie tablic [...]

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

WYMAGANE DOKUMENTY wniosek dowód wpłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – [...]

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW

 WYMAGANE DOKUMENTY   wniosek oświadczenie dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 [...]

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Prawo jazdy po egzaminie – wydanie Nazwa wydziału:Wydział Komunikacji i Transportu Podstawa prawna Art. 87 ust. 1 i 97 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z [...]

DOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW I WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/ wykładowców (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do [...]

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW LUB MOTORNICZYCH

1. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE SZKOLENIA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW LUB MOTORNICZYCH 2. Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu3. Podstawa prawna: art. 103 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. [...]

UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

WYMAGANE DOKUMENTY   wniosek kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę (oryginał do [...]

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ DO DOKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

  1. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ DO DOKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW2. Nazwa wydziału:Wydział Komunikacji i Transportu 3. Podstawa prawna:· art. 83  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity: Dz. [...]

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, (dostępny w urzędzie lub na  stronie internetowej) Załączniki: kserokopia [...]

UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wydrukowany dwustronnie: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Załączniki: wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o [...]

TERMINY WYMIANY PRAW JAZDY

    1.      TERMINY WYMIANY PRAW JAZDY 2.      Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu. 3.      Podstawa prawna: - art.150 ustawy z dnia 20 [...]

REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o rejestrację pojazdu Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Załączniki: Dowód własności pojazdu, Karta pojazdu jeżeli była wydana, [...]

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY.

WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 2. Oświadczenie dot. dysponowania bazą eksploatacyjną 3. Oświadczenie o niekaralności [...]

metryczka