zasady

Podstawowe zasady gospodarki finansowej PUP określają między innymi:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.),
• ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.217 z późn.zm.),
• ustawa z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.289 z późn.zm.),
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1100 z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.472),
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.342),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1053 z późn.zm.),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity Dz.U z 2019r. poz.1718)
• przepisy związane z gospodarowaniem funduszami celowymi oraz inne akty wykonawcze (regulaminy, instrukcje, uchwały, zarządzenia).

metryczka


Wytworzył: Rafał Wiśniewski (13 października 2003)
Opublikował: Rafał Wiśniewski (13 października 2003, 10:12:37)

Ostatnia zmiana: Dariusz Grzelak (10 listopada 2021, 12:29:42)
Zmieniono: Zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3422