Protokół Nr 56/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020r.

Protokół Nr 56/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 21 kwietnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Nadto udział wzięli:

1. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Paweł Znaniecki- Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

4. Agnieszka Grzywaczewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

5. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie


Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 kwietnia 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Informacja nt. działań związanych z COVID-19

2. Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.

- wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisła, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do realizacji programu ,,Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji tego programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli w zakresie realizacji tego programu.

4. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie czynszu za najmem lokalu przy ul. Kościuszki 18/20.

5. Rozpatrzenie pisma UKS Skompensis w sprawie zwolnienia z opłaty za boisko.

6. Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

7. Informacja o stanie realizacji projektu „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGiK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

8. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Na wstępie powiedział, że na Funduszu Dróg Samorządowych Rada Powiatu w Lipnie zaplanowała kwotę 450 zł , ale proponuje aby rozdzielić kwotę 385 tys. zł i proponuje po równo po 55 tys. zł przekazać na rzecz każdej gminy, która złożyła wniosek o wsparcie z tego funduszu tj. Miasto Lipno, Gmina Lipno, Gmina Kikół, Gmina Bobrowniki, Gmina Tłuchowo, Gmina Wielgie, Miasto i Gmina Dobrzyń n./W, aby nie być posadzonym o jakąś stronniczość. Dodał, że konieczne jest przygotowanie stosownych projektów uchwał na Radę Powiatu w Lipnie o udzieleniu stosownej pomocy finansowej gminie na realizację zadania z tegoż funduszu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przygotować na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie projekty uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. udzielenia pomocy finansowej gminom, które złożyły stosowne wnioski z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat razem z gminą Lipno rezygnuje w tym roku z organizacji dożynek mając na uwadze sytuację w kraju spowodowana koronawirusem. Zaznaczył, że została zapłacona zaliczka gwieździe wieczoru- Ani Wyszkoni, uzgadniając, że jej koncert zostanie po prostu przesunięty w czasie do 2022r. Dodał, że w związku z tą sytuacją trzeba będzie zastanowić się nad decyzją w sprawie konkurów na zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki. Zaznaczył, że komisje konkursowe zakończyły swoje prace, jednakże w związku z trwającą pandemią koronawirusa należy rozważyć wstrzymanie się nad rozdysponowaniem tych środków, gdyż stowarzyszenia mogą mieć problemy z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań zapisanych z ofercie konkursowej, gdyż wycieczki, imprezy, zawody sportowe mogą się odbyć ze wzglądu na trudną sytuację, a wówczas będzie problem z rozliczeniem się z przyznanych środków.

J. Kowalski- powiedział, że odpowiedzialność w zakresie organizacji danej imprezy, wyjazdu leży zawsze stronie organizatora, jak również rozliczenie się z otrzymanej dotacji leży po stronie zarządu danej organizacji.

Przewodniczący Zarządu- stwierdził, iż obawia się, że jeżeli powiat rozstrzygnie konkursy, przeleje środki finansowe, to wówczas stowarzyszenia, które nie będą miały szans na zrealizowanie swoich zadań będą miały problemy z rozliczeniem się ze przyznanej dotacji i dużo będzie w związku z tym nerwów, niemiłych sytuacji i różnych nieprzyjemności, których na tym etapie można wszystkim zaoszczędzić.

J. Kulig- powiedziała, ze jej zdaniem należy się wycofać z konkursów, gdyż czasami zarząd danej organizacji chce być dobry dla jej członków i nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa..

A. Nowak- uważa, że należy się wycofać z organizacji konkursów w tym szczególnym czasie.

J. Kowalski- dodał, ze jeżeli powiat miałaby się wycofać to dla wszystkich organizacji i w każdym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzisiejszej sesji chciałby poruszyć ten temat i zasygnalizować możliwość wycofania się z konkursów, by poznać stanowisko Rady Powiatu w Lipnie, która przecież uchwaliła środki na te zadania a Zarząd jest organem wykonawczym Rady. Zaznaczył, że Radzie należy się informacja na ten temat. Dodał, że ostateczne decyzje w tym zakresie zostaną podjęte na kolejnym posiedzeniu.

Następnie powiedział, że trudna sytuacja jest w Powiatowym Zakładzie Transportu Publicznego w Lipnie, którego kursy zostały zawieszone. Zaznaczył, że wystąpił do Wojewody i Ministerstwa Rozwoju o pomoc, by zakłady budżetowe mogłoby skorzystać z pomocy państwa w tym trudnym czasie. Dodał, że powiat lipnowski nie jest jeszcze w takiej złej sytuacji finansowej, gdyż poprzedni rok budżetowy zakończył nadwyżką.


Ad. 1. Informacja nt. działań związanych z COVID-19

Przewodniczący Zarządu- wskazał, ze członkowie Zarządu są na bieżąco informowani na temat działań dotyczących COVID 19. Podkreślił, że taka informacja zostanie dziś przedstawiona na sesji, by radni wiedzieli jakie działania zostały w tym zakresie podjęte. Dodał, że Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przygotował stosowną informację. Podkreślił, że na konto powiatu na walkę w koronawarusem wpłynęło już ponad 70 tys, zł od lokalnych firm, przedsiębiorców, radnych, pracowników Starostwa i osób fizycznych, i że są jeszcze deklaracje wpłat. Dodał, że bezpośrednio na konto szpitala wpłynęły również znaczne środki m.in. Anwil przekazał 200 tys. zł., 100 tys. zł przekazała Agencja Rezerw Materiałowych. Nadmienił, że również niektóre samorządy wsparły te działania. Dodał, że pozyskano również pomoc rzeczową. Zaznaczył, że na chwilę obecną wszystkie duże zakłady z terenu powiatu produkcyjne pracują. Nadmienił, że w tej chwili DPS, Placówki, Szpital są zabezpieczone w środki ochrony osobistej. Dodał, iż o wszystkich tych działaniach poinformuje na dzisiejszej sesji przy okazji omawiania sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął do wiadomości przekazaną informację


Ad. 2. Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 788 627,00 zł i zamkną się kwotą 81 396 976,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


Rozdział 60095 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 360,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 50 400,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 37 725,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody o kwotę 25,00 zł pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dochody z tytułu dotacji celowych o kwotę 37 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 197 253,00 zł

Zwiększeniu ulegają o kwotę 11,00 zł dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z tytułu dotacji celowych o kwotę 197 242,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 423,00 zł

Dochody z tytułu wpływów udziałów od osób fizycznych ulegają zmniejszeniu w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 185 084,00 zł

Dochody z tytułu wpływów subwencji ogólnej części oświatowej ulegają zmniejszeniu w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 79 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu planowanego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych darowizn na wsparcie walki z COVID – 19.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 480 540,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody o kwotę 11 300,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa. Ponadto zwiększaniu ulegają dochody z tytułu odpłatności od mieszkańców o kwotę 100 800,00 zł, oraz dochody z tytułu planowanego do realizacji Projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” o kwotę 391 040,00 zł.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 582,00 zł

Zwiększeniu ulegają o kwotę 515,00 zł dochody pozyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zmniejszeniu ulegają dochody o kwotę 4 097,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa.


Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 322,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 11,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody pozyskiwane w związku z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.


Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 788 62700 zł i zamkną się kwotą 78 688 884,95 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zachowania prawidłowej gospodarki środkami publicznymi.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 986 000,00 zł

Zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków bieżących dokonuje się w celu prawidłowej gospodarki finansowej Powiatowego Zakłady Transportu Publicznego w związku z brakiem przychodów w czasie trwania pandemii o kwotę 1 200 000,00 zł. Zmniejszenia dotyczą zadań inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł oraz zobowiązań wynikających ze spłat rat leasingowych o kwotę 64 000,00 zł.


Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.


Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan wydatków ulega zmniejszaniu o kwotę 65 000,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w Zakładzie Budżetowych w związku z utraconymi przychodami.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 375,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 6 375,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe płatne ze środków własnych powiatu o kwotę 9 500,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 6 500,00 zł z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 356,00 zł

Zmniejszenia w planie finansowym po stronie wydatków o kwotę 8 044,00 zł dokonuje się w związku z zaoszczędzonymi środkami w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia osobowe płatne ze środków własnych powiatu o kwotę 15 000,00 zł,00 zł.. Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 50 400,00 zł z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 700,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym wynikają z konieczności dostosowania wielkości planowanych do realizacji wydatków na realizacje Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” stosują właściwą podziałkę klasyfikacji budżetowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zachowania prawidłowej gospodarki środkami publicznymi.


Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 992,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w wyniku zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe prace, nieplanowane w pierwotnej dokumentacji technicznej, a który wynikły z toku realizacji zadania oraz na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych. Zmniejszaniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na zakup materiałów z przeniesieniem ich do rozdziału zarządzania kryzysowego.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 13 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w tej dziedzinie wynikają z niższych kosztów zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 247 242,00 zł

Zwiększenia w planie finansowym ze środków własnych powiatu po stronie wydatków o kwotę 50 000,00 zł dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 197 242,00 zł z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa.


Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 110 727,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa i ochrony osobistej społeczeństwa powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wielkości spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów, a spowodowane jest zbyt wysokim wykonanie za miesiąc styczeń 2020 r.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Specjalnych ulegają zmniejszeniu z uwagi na niższą ofertę na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy budynku na potrzeby szkoły.


Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 250 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmniejszeniu z uwagi na przełożenie zadania na kolejne lata w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 271 719,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w rozdziale 80152, z uwagi na występujące w nim potrzeby finansowe.

Ponadto zmniejsza się środki na zdania inwestycyjne z uwagi na przełożenie zadania na kolejne lata w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie na zakup siatek i koszów na wyposażenie hali sportowej o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 809,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w wyniku zabezpieczenia większej kwoty jaka wynika z podpisanego aneksu.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 719,00 zł

Plan finansowy ulega zmianie w związku z występującymi potrzebami na pokrycie braków na wynagrodzenia i pochodne.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 105 884,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków są wynikiem otrzymania pisma z Ministerstwa Finansów dotyczącego ostatecznych kwot subwencji ogólnej zapisanych w budżecie państwa na rok 2020.

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu planowanego do realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej Nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup laptopów dla młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 188 161,00 zł

Plan finansowy ulega zwiększeniu w związku z otrzymanymi darowiznami od społeczeństwa na potrzeby wsparcia walki z COPVID – 19 z przeznaczeniem na zaopatrzenie szpitala oraz Domu Pomocy Społecznej w niezbędne środki ochrony osobistej. Ponadto zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na zadanie inwestycyjne z uwagi na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z zaoszczędzonych środkach w zakresie spłaty odsetek od zobowiązań spłacanych po SDP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 480 540,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów informującym o ostatecznych kwotach ujętych z budżecie państwa. Zwiększeniu o kwotę 401 500,00 zł ulegają wydatki na planowaną realizację Projektu pn „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

O kwotę 79 040,00 zł ulegają zwiększeniu wydatki Starostwa Powiatowego zgodnie z wytycznymi do w/w Projektu.


Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 19 423,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu pokrycia braków występujących w zarządzaniu kryzysowym oraz zakładzie budżetowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego, z uwagi na zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informującą o ostatecznych kwotach przyjętych do budżetu państwa, a zwiększono udział środków własnych powiatu


Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 322,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na naprawy sprzętu.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku na przełożenie zadania na kolejne lata w związku na zaistniałą konieczność zwiększenia planu finansowego PZTP wywołaną panującą pandemią i utraconymi przychodami.


  1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz Zespół Szkół Technicznych, Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie.


  1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów dokonuje się w zakresie zadań inwestycyjnych w celu prawidłowej realizacji założeń planu zakładu jakim jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego.


  1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i rozchodów są wynikiem sprawozdania za rok 2019, gdzie zanotowano stan środków pozostających z projektu wspófinansowanego ze środków unijnych oraz przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków poprzedniego roku budżetowego. W rozchodach środki te zakwalifikowano do zarządzania środkami europejskimi oraz do innych rozliczeń krajowych.  1. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

Zmiany w planie finansowym Projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych wynikają z planowanych do realizacji dwóch projektów wprowadzanych do realizacji w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, a mianowicie dotyczą zdalnego nauczania młodzieży - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz wykonania testów pracownikom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz wypłata dla nich dodatków za pracę Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”. Ponadto dokonuje się zmian w realizowanym Projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020i przekazał go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie ./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że w związku z planowanymi zmianami w budżecie powiatu zachodzi konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIII/14/2019 z dnia 20 grudnia 2029r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029 i przekazał go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie ./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że niniejszym projektem uchwały proponuje się Radzie podział środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku w wysokości 1 185 056,00 zł . Zaznaczył, że podział środków na w/w zadania zaproponowano w oparciu o posiadane środki na ten cel na rok 2020 i dotychczasowe rozeznanie w potrzebach mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał projekt uchwały w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r i przekazał go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie ./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisła, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w dniu 31.03.2020 roku, po trzech latach obowiązywania, wygasła umowa najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/W, zawarta z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najemcy. W dniu 03.04.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu. Podkreślił, że zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisła, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego i przekazał go na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie ./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do realizacji programu ,,Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji tego programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli w zakresie realizacji tego programu.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, ze Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Powiat Lipnowski postanowił przystąpić do realizacji tego programu oraz wyznaczyć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji tego programu, jednocześnie upoważniając Dyrektora tej jednostki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli, w zakresie realizacji Programu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do realizacji programu ,,Pomoc niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie do realizacji tego programu oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w tym składania oświadczeń woli w zakresie realizacji tego programu./uchwala stanowi zał. do nin. protokołu.


4. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie czynszu za najmem lokalu przy ul. Kościuszki 18/20.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że firma EUROOPTICAL + jest najemną pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18/20 i płaci z tego tytułu czynsz dzierżawny w wysokości 1541,28 zł netto + 23%VAT = 1895,77 zł i prosi o jego wstrzymanie lub skorygowanie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację pandemii, obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem lokalu przy ul. Kościuszki 18/20 najemcy ,,EUROOPTICAL+” na razie do końca maja br..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie o 50% kwoty ustalonej za najem lokalu przy ul. Kościuszki 18/20 najemcy ,,EUROOPTICAL+” na razie do końca maja br..


5. Rozpatrzenie pisma UKS Skompensis w sprawie zwolnienia z opłaty za boisko.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że skoro Klub SKOMPESIS nie korzysta z boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem nie należy pobierać za niego opłaty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zwolnienie z wszelkich opłat z tym związanych do czasu podjęcia przez Klub działalności sportowej na terenie boisk Zespołu Szkół w Skępem.


6. Sprawy Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – powiedział, że należy podjąć decyzje dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Lipnowskiego, gdyż kończy się dotychczasowa umowa. Zaznaczył, że szacunkowa wartość zamówienia określona została na 800 400,00 zł. a ten wzrost z uwagi na dużą kolizyjność pojazdów PZTP w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by powiat przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lipnowskiego” i zaproponował, by czas na który miałaby zostać zawarta umowa to 3 lata. Dodał, by upoważnić naczelnika A. Linkowskiego do przeprowadzenia tegoż postepowania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lipnowskiego” i ustalił czas na który ma zostać zawarta umowa -3 lata.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie Lipnowskiemu Klubowi Strzeleckiemu ,,VIS” zużytego sprzętu komputerowego w ramach akcji ,,Drugie życie Peceta”.

J. Kowalski- zwrócił uwagę, by wszystkie dane z dysków komputerów były usunięte.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego poinformował, że sprawą oczywistą jest przekazanie komputerów bez danych.

7. Informacja o stanie realizacji projektu „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGiK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat realizuje duży projekt „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGiK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020". Poinformował, że Urząd Marszałkowski naliczył korektę finansową ok. 130 tys. zł za naruszenie prawa krajowego dot. stosowania prawa unijnego. Powiat lipnowski nie zgadza się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego ponieważ na etapie przygotowawczym dokumentacji nie wywiązał się od zapisów porozumienia. Wskazał, że Powiat Lipnowski wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o odstąpienia od naliczania tej kwoty.

8. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiatowi udało się również pozyskać środki w wysokości 79 200 zł z projektu grantowego ,,Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”, aby umożliwić i ułatwić zdalną edukację w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

J. Kowalski- powiedział, że mieszkańcy powiatu mają problem z dotarciem do pracy, więc może należałby uruchomić kursy Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – wskazał, że należy przeanalizować sieć połączeń na terenie powiatu lipnowskiego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,30 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 21 kwietnia 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (21 kwietnia 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 10:09:03)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131