Protokół Nr 54/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 7 kwietnia 2020r.

Protokół Nr 54/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 7 kwietnia 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie,

2. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

3.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 i 31 marca 2020 r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

-wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/5 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna

- zmiany uchwały Nr XIV/119/2020 z dnia 05 marca 2020 roku dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do realizacji projektu zdalna szkoła.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020.

4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie odstąpienia od comiesięcznego czynszu za automaty sprzedające napoje gorące i przekąski

5. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Przewodnicząca Rady ustaliła posiedzenie XV sesji Rady Powiatu w Lipnie na dzień 21 kwietnia 2020 r. na godz. 13,00.

Przewodniczący Zarządu wspomniał, że jeden z radnych powiatu napisał w mediach społecznościowych, iż działalność Rady Powiatu jest zawieszona. Wkrótce udzielona zostanie odpowiedź na ten wpis.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że w budżecie następują zmiany z powodu wzrostu dochodów ze względu na wpływy z dochodów z PFRON. Wprowadzono nowe dochody uzyskane z darowizn na rzecz COVID-19.

Przewodniczący Zarządu zapytał, czy darowizny na rzecz COVID musi przyjmować Rada.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w myśl przepisów nowe dochody z tytułu własnych dochodów przyjmuje Rada Powiatu.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że dziś wyjaśni to w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zaproponował również uruchomienie środków wpłaconych na rzecz COVID-19 i wydatkowanie ich na zakupy środków ochrony osobistej oraz lampy UV służące do niszczenia wirusa. Ich koszt opiewa na kwotę 1000-2000 zł.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że na koncie obecnie jest 20 365 zł.

Przewodniczący powiedział, że poleci Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu- Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, aby zajął się zakupami i dostarczył produkty jak najszybciej, aby personel oraz pacjenci czuli się bezpiecznie. Na radzie podjęliśmy uchwałę o podwyższeniu udziałów w szpitalu, więc może te środki dołożyć na zakup respiratorów.

Członek Zarządu J. Kowalski powiedział, że należy dokonać analizy jakich rzeczy szpital faktycznie potrzebuje.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że na obecna chwilę jest płyn do dezynfekcji, 300 l spirytusu z urzędu celnego, maseczki, rękawice, kombinezony. Na dzień dzisiejszy nie ma sytuacji, żeby zabrakło maseczek czy rękawic.

Członek Zarządu J. Kowalski powiedział, że należy dokonać analizy jakich materiałów zużywa się najwięcej i czego brakuje w sytuacji pojawienia się pacjenta z podejrzeniem COVID-19.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że najwięcej zużywa się uniformów.

Dodał, że zakupiono pojazd dla KPP w Lipnie, w obecnej sytuacji zakup ten był uzasadniony gdyż, w komendzie jest 19 dzielnicowych, którzy mają do dyspozycji tylko 5 pojazdów, a w kwarantannie domowej jest 480 osób. Kontrola osób przebywających w kwarantannie wymusza częste wyjazdy samochodów po terenie powiatu.

Przewodniczący Zarządu poinformował o zapytaniu pewnego mieszkańca powiatu czy istotny i ważny jest zakup pojazdu dla komendy, gdy służba zdrowia potrzebuje pieniędzy. Przewodniczący odczytał odpowiedź na to zapytanie.

Dodał również, że jeden z radnych na Facebooku umieścił zdjęcia fragmentu drogi na Kolankowie tzw. małej obwodnicy i zaproponował zabezpieczyć środki i dokonać remontu tego fragmentu. Przewodniczący przeczytał odpowiedź, która będzie umieszczona pod w/w postem na Facebooku.

Przewodniczący poinformował, iż polecił zrezygnować ze zbiórki poboczy w miejscowości Czarne i zaproponował dyrektorowi ZDP w Lipnie w ramach przesunięć w budżecie, zakup sprzętu do ciągnika służący do zbierania poboczy, jest to koszt 60 000 zł. Planowana jest przebudowa izby przyjęć, ale proponuję pozostawić środki w kwocie 1,2 mln zł w budżecie i wykonać tylko dokumentację projektową. W przypadku rozbudowy szkoły specjalnej i wymiany elektryki w liceum, czy wymiany pokrycia dachowego na budynku ZST w Lipnie wykonać również dokumentacje projektową. Zaproponował wstrzymanie wykonania wymiany elektryki w LO w Lipnie (300 000zł) oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z zamontowaniem fotowoltaiki w ZST w Lipnie. Przewodniczący Zarządu polecił zamontowanie fotowoltaiki na trzech budynkach Starostwa oraz PUP w Lipnie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.

Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski dodał, że są już zapytania ofertowe.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jeżeli chodzi o PZTP w Lipnie to wynagrodzenia zostały wypłacone normalne, ale możliwe jest przenoszenie pracowników do jednostek organizacyjnych powiatu. Zastanawia się nad wycofaniem się z funduszu solidarnościowego dla gmin.

Członek Zarządu J. Kowalski powiedział, że powinna być jasna i czytelna informacja, że wstrzymujemy środki dla samorządów gminnych, aby mogli sobie coś zaplanować.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że marzec przetrwaliśmy, w kwietniu będzie dobrze, ale jak będzie dalej tego nie można powiedzieć. Może dojść do takiej sytuacji, że będziemy zmuszeni zmniejszyć kwoty wynagrodzeń, aby uniknąć redukowania etatów. Nie ma co liczyć na pomoc Państwa. Dobrą wiadomością jest to, że takie przedsiębiorstwa jak spółka Szpital Lipno, Dawtona, Greenyard, Konwektor i inne nie zgłosiły żadnych zwolnień w PUP w Lipnie. Sporo traci się na dochodach wypracowanych przez wydział geodezji i komunikacji, z uwagi na brak możliwości obsługi petentów w Starostwie. Po świętach wielkanocnych prawdopodobnie otworzymy urząd dla petentów.

Skarbnik Powiatu dodała, że dziennie wpływa po 4-5 wpłat do wydziału komunikacji.

Członek Zarządu J. Kowalski zapytał czy są mniejsze wpływy środków od Państwa.

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wpływy nie są mniejsze, w dniu jutrzejszym wpłyną udziały z podatku, ale nie wiem w jakiej wysokości.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że nie będzie takiej konieczności zatrudniać w miesiącu kwietniu i maju kierowców z PZTP w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Członek Zarządu J. Kowalski czy jest możliwość starania się o dotację dla PZTP w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że zostało wysłane pismo w tej sprawie. Natomiast w specustawie jest napisane o pomocy dla przedsiębiorców, ale zakład budżetowy nie jest uznany za przedsiębiorstwo.

Członek Zarządu J. Kowalski dodał, że jeżeli przesuniemy pracowników transportu do jednostek organizacyjnych powiatu, a okaże się, że na tych ludzi będzie można otrzymać środki, to nie będzie pracowników w transporcie.

Członek Zarządu J. Kowalski sugestia jest taka, aby środki przesunąć do jednostek na wynagrodzenia-proporcjonalnie.

Przewodniczący Zarządu proponuje stworzenie pewnej rezerwy, z której to można skorzystać.

Skarbnik Powiatu powiedziała, że te środki są w dziale 600-transport i łączność- i w myśl przepisów nie wyjdziemy poza ten dział chyba, że będzie można łamać przepisy w takowym przeznaczeniu i przesunąć między działami.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jest jeszcze trochę czasu na wyjaśnienie kwestii uregulowania środków i możemy zrobić to w autopoprawce.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje sprzedaż działki nr 177/3 o pow. 8,1852 ha położonej w miejscowości Kolankowo. Środki uzyskane ze sprzedaży zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyjąć i skierować na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje sprzedaż działki nr 179 o pow. 5,46 ha położonej w miejscowości Kolankowo. Środki uzyskane ze sprzedaży zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, który skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przedmiotowy grunt ma powierzchnię 600 m2, z czego firma POLKOMTEL dzierżawi tylko 300 m2. Za te dzierżawę do budżetu Powiatu wpływa miesięcznie 3800 zł. Firma POLKOMTEL zaproponowała zakup działki, która jest przedmiotem umowy dzierżawy za kwotę 180 000 zł. Trzeba się zastanowić czy pobierać roczną kwotę dzierżawy czy sprzedać całą działkę 600 m2 za kwotę 250 000 zł.

Członek Zarządu R. Dobieszewski powiedział, że to zależy jakie potrzeby ma powiat. Na pewno bardziej opłaca się dziesięcioletnia dzierżawa, niż sprzedaż całego gruntu.

Członek Zarządu J. Kowalski powiedział, że umowa dzierżawy tegoż gruntu zawsze przynosi dochody.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w związku z pandemią SARS-CoV-2 Zarząd powiatu zajmuje się przede wszystkim sprawami, które związane są z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu i w miarę normalnym funkcjonowaniem powiatu, dlatego proponuje odłożyć w czasie podjęcie decyzji w tej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił kwestię złożonej propozycji odłożyć w czasie do miesięcy jesiennych.

-wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/5 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna

Przewodniczący powiedział, że przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomosci przy ul. Sierakowskiego będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Lipnowskiego firma Bratex Sp. z o. o. ponieważ wpłynęło do Zarządu pismo o wyrażenie zgody na ustanowienie powyższej służebności w celu podłączenia przyłącza wodociągowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyjąć i skierować na sesje Rady Powiatu w Lipnie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 391/5 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna.

- zmiany uchwały Nr XIV/119/2020 z dnia 05 marca 2020 roku dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Przewodniczący Zarządu powiedział, że po rozmowie z nadzorem wojewódzkim zmiana uchwały jest konieczna i umożliwi naliczenie opłaty za umieszczenie reklam poza granicami pasa drogowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przyjąć i skierować na sesje Rady Powiatu w Lipnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/119/2020 z dnia 05 marca 2020 roku dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ad.2. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do realizacji projektu zdalna szkoła.

E. Zielińska Naczelnik Wydziału Edukacji-powiedziała, że jest możliwość pozyskania środków w wysokości 80 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli, którzy nie dysponują odpowiednim sprzętem w ramach projektu „Zdalna Szkoła” realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 100% pozyskanych środków będzie pochodziło z dofinansowania CPPC.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął decyzję w sprawie przystąpienia do realizacji projektu zdalna szkoła.

Ad3. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020.

E. Zielińska Naczelnik Wydziału Edukacji-powiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej organ prowadzący jest zobligowany corocznie do podjęcia tej uchwały. Powołano również komisję do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie dopłaty do czesnego w osobach: Edyty Zielińskiej- Przewodniczącej Komisji, Agnieszki Kopycińskiej, Barbary Małkiewicz, Zbigniewa Chmielewskiego, Karoliny Stasiak.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020.

Ad 4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie odstąpienia od comiesięcznego czynszu za automaty sprzedające napoje gorące i przekąski

E. Zielińska Naczelnik Wydziału Edukacji-powiedziała, że automaty są odłączone od prądu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił obniżyć czynsz za najem powierzchni pod instalację urządzeń do sprzedaży gorących napojów i przekąsek do kwoty 100 zł plus VAT miesięcznie od 16.03.2020 do dnia 30.06.2020.

Ad 5. Sprawy rożne.

Nie było


Na tym protokół zakończono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,45 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 7 kwietnia 2020r.


Protokołowała:

Karolina Stasiak

metryczka


Wytworzył: Karolina Stasiak (7 kwietnia 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 10:05:57)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 10:07:11)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 91