Protokół Nr 49/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 lutego 2020r.

Protokół Nr 49/2020

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 20 lutego 2020r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie,

3. Jarosław Skrzyniarz - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

4. Eliza Jałowiecka – Rudewicz- p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Architektury

5. Edyta Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji

6. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

7. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 stycznia 2020r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1.Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- sprawozdanie roczne z działalności opiekuńczo- wychowawczej oraz przeprowadzonych inwestycji w placówkach: ,,Parkowa”, ,,Zakątek”, ,,Na zakręcie” w Lipnie w 2019r.

- ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

- ustalenia wysokości za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

- zmiany uchwały Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowanego z przeznaczeniem na usługi biurowe i działalność szkoleniową, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i lokalu użytkowanego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego 10A

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/36 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna zajętej pod garaż blaszany

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

- przyjęcia sprawozdania z działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2019 rok

- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok,

- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok,

- informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2019r.

- sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2019r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem

6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Skępem

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Szpital Lipno Spółka zo.o.

9. Rozpatrzenie pisma IKAR Pracownika Inżynierii Komunikacyjnej w sprawie opracowania dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej nr 170212 C w miejscowości Makówiec, gm. Chrostkowo – podjęcie uchwały

10. Rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

11. Podjecie decyzji w sprawach należących do Wydziału Geodezji, Kartografii, Kataru i Gospodarki Nieruchomościami

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego dot. rozłożenia na raty zadłużenia Pana B. Kwiatkowskiego.

13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia opinii dot. kandydatury A. Ostrowskiej na stanowisko wicedyrektora.

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia wymiaru zatrudnienia w szkole psychologa.

15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwiększenia do 30 godzin dodatkowej kadry tj. nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno- pedagogicznej

17. Rozpatrzenie pisma Fundacji ,,Nasze Dzieci” dot. terminu wypłaty dotacji na uczestniczkę zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w NOREW w Wierzbicku

18.Rozpatrzenie pisma Uczniowskiego Klubu Sportowego Skompensis w sprawie wynajęcia boiska trawiastego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem.

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki.

20. Rozpatrzenie pisma Gminy Bobrowniki w sprawie dofinansowania przybudowy drogi gminnej Polichnowo- Gnojno

21. Rozpatrzenie pisma Gminy Tłuchowo w sprawie udzielenie pomocy finansowej na ,,Modernizację drogi gminnej Nr 170916C Turza Wielcza- Turza Nowa’.

22. Sprawa przyłącza ciepłowniczego do jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego.

23. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

24. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zakończyła się kontrola w Spółce Szpital Lipno. Zaznaczył, że Zarząd Spółki otrzymał protokół z kontroli do którego musi się ustosunkować.

A. Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że nie wniósł uwag do przedłożonego protokołu. Zaznaczył, że analizując protokół jako Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno musi złożyć informacje właściwym organom w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, gdyż inaczej może być posądzony o bezczynność. Zaznaczył, że trzeba wyjaśnić, jaki skutek miało niedosłanie do uzupełnienia brakujących dokumentów i załączników do Ministerstwa Zdrowia, by otrzymać środki na realizację zadania polegającego na przebudowie izby przyjęć w celu dostosowania do SOR wraz z przebudową lądowiska, o którego powstanie zostały poczynione tak duże zabiegi ze strony szpitala i władz powiatowych.

Dodał, że kontrola wychwyciła również nieprawidłowości dotyczące obiegu dokumentów , a konkretniej nieprawidłowego i nierzetelnego opisywania faktur pod względem merytorycznym.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w ostatnim czasie były co najmniej 3 kontrole w Spółce Szpital Lipno, ale one są by pomóc Zarządowi i wskazać uchybienia, które należy wyeliminować. Podkreślił, że organ założycielski ma obowiązek nadzorowania i Zarząd Powiatu chce się z obowiązku wywiązać. Dodał, że w sprawie powstania SOR były pozytywne opinie i duże zaangażowanie, które dzięki zaniedbaniom nie udało się pomyślenie zakończyć, gdyż nie uzupełniono wymaganych dokumentów i Ministerstwo nie dopuściło wniosku do dalszej oceny. Zaznaczył, ze Prezes Zarządu jasno zadeklarował, że przekaże sprawę właściwym organom celem wyjaśnienia. Następnie zwrócił się do Prezesa o przedstawienie na jakim etapie jest wprowadzenie nowego schematu organizacyjnego, sprawa remontu bloków operacyjnych oraz powstania ZOL.

A. Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że z dniem 15 stycznia został wprowadzony nowy schemat organizacyjny wraz z regulaminem wewnętrznym wprowadzony stosownym zarządzeniem. Zaznaczył, że unieważnił wszelkie upoważnienia, które były w obiegu.

Podkreślił, iż w sprawie ZOL-u był na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim. Zaznaczył, że z uzyskanych informacji wynika, iż nie ma możliwości zmiany formy projektu ,,Zaprojektuj i wybuduj” i go zrealizować dzieląc na dwa zadania na: oddzielnie zaprojektuj i oddzielnie wybuduj. Urząd Marszałkowski zaproponował również wystosowanie pisma o wydłużenie terminu realizacji zadania do 2022r. Dodał, że odbyło już spotkanie robocze, żeby przyspieszyć działania w tym zakresie, gdyż rok toczyło się postępowanie i nie zostało rozstrzygnięte. Zaznaczył, że w kwestii inwestycji bloku pooperacyjnego musi zostać wykonana opinia rzeczoznawcy, co zostało fizycznie zrobione, następnie musi zostać wykonana wycena kosztorysowa co należy zrobić i dopiero wówczas nabór ofert na wykonanie wskazanych prac w ramach wybuduj.

Dodał, że zwrócił się również do Zarządu o wyrażenie zgody na ,,Przeniesienie działu laboratorium z bloku ,,B” mieszczącego się na pierwszym piętrze do bloku ,,A” na poziom przyziemia do nieużytkowanej części przez aptekę szpitalną”.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, by we wskazanym czasie Prezes Zarządu Spółki ustosunkował się do przedstawionego protokołu z kontroli w Spółce Szpital Lipno. Dodał, ze w porządku dzisiejszego Zarządu jest punkt dot. planowanego przedsięwzięcia.


1.Przyjęcie i przekazanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Przewodnicząca Rady ustaliła, że XIV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się 5 marca o godz. 13,00.

- sprawozdanie roczne z działalności opiekuńczo- wychowawczej oraz przeprowadzonych inwestycji w placówkach: ,,Parkowa”, ,,Zakątek”, ,,Na zakręcie” w Lipnie w 2019r.

I. Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie – przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie. Podkreśliła, że największym problemem są braki kadrowe. Zaznaczyła, że dzieci z Placówki mają różne problemy wychowawcze, emocjonalne i jest to trudna praca. Podkreśliła, że trwają prace związane z termomodernizacją obiektu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że sytuacja finansowa placówki jest dobra, ale wszystkie dochody wypracowane przez jednostki są dochodami powiatu. Zaproponowała, aby niniejsze sprawozdanie skierować na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie roczne z działalności opiekuńczo- wychowawczej oraz przeprowadzonych inwestycji w placówkach: ,,Parkowa”, ,,Zakątek”, ,,Na zakręcie” w Lipnie w 2019r., które skierował na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie i na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

J. Skrzyniarz- Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Podkreślił, że uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, różnicując stawki opłat w zależności od wielkości zajętej powierzchni, rodzaju elementu, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego oraz rodzaju urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym, ma na celu zmobilizowanie różnego rodzaju inwestorów, nie będących zarządcą drogi, do wykonania koniecznych prac możliwie szybko, z jak najmniejszą uciążliwością dla korzystających z dróg. Podkreślił, że dotychczas obowiązująca Uchwała Nr XV/101/2004 Rady Powiatu w Lipnie pozostaje w niezmienionej postaci od 2004 roku. Zmiany uwarunkowań gospodarczych, finansowych, administracyjnych, a także prawnych wywołały konieczność jej dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów i panujących realiów. Dlatego niezbędne jest dokonanie aktualizacji stawek opłat związanych z zajęciem pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Stawki opłat mieszczą się w granicach ustalonych w art. 40 ust. 8 i 9 w/w Ustawy o drogach publicznych i zaproponowano 85% maksymalnej wysokości.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że od tylu lat stawki nie były podnoszone, więc należy dokonać podniesienia. Zaznaczył, że ze środków, które udało się zaoszczędzić z przetargów na remonty dróg zostało zdjęte 450 tys. zł zł, a pozostawiono 20 tys. zł. Wskazał, by ZDP w Lipnie zaczął prace porządkowe na drogach powiatu lipnowskiego. Zaproponował, by ten projekt uchwały skierować na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Budżetu i Finansów.

J. Skrzyniarz- Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie- powiedział, że dzięki pomocy PUP w Lipnie i skierowaniu bezrobotnych udało się skonstruować 3 brygady do prac porządkowych na drogach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, który skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Budżetu i Finansów oraz na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

- ustalenia wysokości za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

E. Jałowiecka- Rudewicz- p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Architektury- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. Dodała, że wysokość opłat została ustalona w wysokości 85 % maksymalnych stawek opłat wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w związku ze zmianami organizacyjnymi powołującymi nowy Wydział- Architektury i Środowiska przedstawił p.o. naczelnika tegoż Wydziału tj. Panią E. Jałowiecką- Rudewicz.. Wskazał, że nastąpiły pewne ruchy kadrowe w tym Wydziale i obecnie skład osobowy będzie systematycznie uzupełniany, by nadać nową jakość pracy w tym Wydziale. Dodał, że bezpośredni nadzór nad tym Wydziałem ma Wicestarosta. Zaproponował, by wskazany projekt uchwały skierować na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Budżetu i Finansów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia wysokości za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających który skierował na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Komisji Budżetu i Finansów oraz na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zmiany uchwały Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

E. Zielińska – Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku z decyzją Zarządu, Wydział Edukacji przygotował projekt uchwały zmieniający zapis uchwały mówiący, że zwiększeniu liczby uczniów w szkole i placówce niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku, o którym mowa w § 11 nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji.

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że zmiana uchwały wiąże się ze zwiększoną dotacją wobec czego proponuje skierować ten projekt uchwały na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, który skierował na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej i XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowanego z przeznaczeniem na usługi biurowe i działalność szkoleniową, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i lokalu użytkowanego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego 10A

P. Zadrożny- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że w dniu 31.12.2019 roku, po roku obowiązywania, wygasła umowa najmu przedmiotowego lokalu użytkowego zawarta z przeznaczeniem na prowadzenie usług biurowych i działalność szkoleniową, a w dniu 23.12.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowanego z przeznaczeniem na usługi biurowe i działalność szkoleniową, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i lokalu użytkowanego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie, przy ul. Sierakowskiego 10A, który skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/36 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna zajętej pod garaż blaszany

P. Zadrożny- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- powiedział, że dniu 31.12.2019 roku, wygasło obowiązywanie umowy dzierżawy części gruntu o powierzchni 11 m² zajętego pod garaż blaszany. Zaznaczył, że w dniu 05.12.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy z prośbą o dalszą dzierżawę części nieruchomości. Podkreślił, że zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 442/36 położonej przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 10, miasta Lipna zajętej pod garaż blaszany, który skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2020r.,

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, ze Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 240 372,00 zł i zamkną się kwotą 80 568 172,95 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 200 120,00 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpływów udziałów w podatkach od osób fizycznych dostosowując plan do wielkości zaproponowanej przez Ministra Finansów..

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają w związku z aneksem do Porozumienia w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zawartym w dniu 26 listopada 2019 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 752,00 zł

Dochody Palcówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Dochody Starostwa Powiatowego zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.

Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł

Dochody Starostwa Powiatowego zostają urealnione do wielkości wpływających środków z uwagi na ich brak w poprzednim planie finansowym.

WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 240 372,00 zł i zamkną się kwotą
77 860 080,95 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 96 000,00 zł

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego wprowadzając wydatki majątkowe, tym samym zmniejszając dotacje na wydatki bieżące.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 459 244,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zmniejszając wydatki na prace remontowe na drogach w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.

Rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg samorządowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie zwiększając udział środków na wsparcie innych samorządów na terenie powiatu na zadania realizowane na drogach.

Dział 630 – turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł

Wprowadzone zmiany w tej dziedzinie w zakresie udzielanych dotacji następują w związku z coraz to większym zainteresowaniem Stowarzyszeń propagujących turystykę.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 52 749,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego przeznaczając środki na wydatki inwestycyjne oraz do działu dotyczącego realizowanego Projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 720 – informatyka

Rozdział 72095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 749,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w zakresie Projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia nowych działań inwestycyjnych w innych rozdziałach.

Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 252 950,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie wprowadzając nowe zadanie polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego dostosowując je do potrzeb

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 298 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego uwzględniając potrzeby na realizację zadań w zakresie promocji, a pozostałe środki przeznaczyć na działania kulturalne i turystykę.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w tej dziedzinie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za zakup samochodu osobowego nieoznakowanego na potrzeby policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na zakup sztandaru.

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie z przeznaczeniem na poprawek gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 913,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia nowych działań inwestycyjnych w innych rozdziałach.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 nieodpłatna pomoc prawna

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane są potrzebą prawidłowej regulacji wydatkowanych środków publicznych zleconych powiatowi, a mianowicie utworzenie paragrafu dotyczącego podróży służbowych jest konieczne z uwagi na planowany bezpłatny udział w szkoleniu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 072,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia wielkości spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów, a spowodowane jest zbyt wysokim wykonanie za miesiąc styczeń 2020 r.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – szkoły technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniuo kwotę 1 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w tam samym zakresie w rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu ulegają zwiększeniu celem wypłaty należnych świadczeń w roku budżetowym.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanego Projektu pn. Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipowskiemu”. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń przeznaczając je również na realizacje zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Technicznych, tj. założenie fotowoltaiki.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 265 000,00 zł

Plan finansowy stworzony na poprawę działalności miejscowego szpitala nie przewidywał wszystkich zadań, toteż zaistniała konieczność zakupu nowoczesnego agregatu prądotwórczego niezbędnego w okresie braku zasiadania z sieci elektrycznej ogólnodostępnej.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków mają na celu stworzenie odpowiednich wielkości realizowanych zadań remontowych.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 64 293,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na nowe działania inwestycyjne w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a dotyczą głównie wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w miejscowym szpitalu.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się zakup Starostwo Powiatowe w Lipnie planuje dokonać zakupu bieżni elektrycznej na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Ws

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na naprawy sprzętu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje w związku z aneksem dotyczącym przydziału środków na wypłatę stypendiów dla uczniów szkól prowadzonych przez powiat:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie zwiększenie na porozumienia 3 600,00 zł, - Zespół Szkół w Lipnie zwiększenie na porozumienia - 1 800,00 zł.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 41 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia nowych działań inwestycyjnych w innych rozdziałach.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom w związku z koniecznością montażu paneli fotowoltaicznych na budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych co wynika z połączenia dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w tej jednostce.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł

Plan finansowy ulega zmianom

Wprowadzone zmiany w tej dziedzinie w zakresie udzielanych dotacji następują w związku z coraz to większym zainteresowaniem Stowarzyszeń propagujących kulturę. Również ulegają zwiększeniu wydatki na organizację imprez jubileuszowych, m.in. 100 – lecie urodzin Jana Pawła II oraz obchody 100 – lecia Bitwy Warszawskiej

ZADANIA REMONTOWE

Zmian w realizacji zadań remontowych dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz w Starostowie Powiatowym.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmian w realizacji zadań inwestycyjnych dokonuje się w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz Zespół Szkół Technicznych.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów dokonuje się w zakresie zadań inwestycyjnych w celu prawidłowej realizacji założeń planu zakładu jakim jest Powiatowy Zakład Transportu Publicznego.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zostały wprowadzone duże zmiany do projektu uchwały dot. zmian w budżecie np. wprowadzają nowe zadania do realizacji, dlatego też proponuje ten projekt uchwały skierować na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020, który skierował na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej i XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- przyjęcia sprawozdania z działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2019 rok

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wypełniając ustawowy obowiązek zostało przygotowane sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2019 rok, które należy przekazać Radzie Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2019 rok, który skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok,

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który został opracowany i zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok,

który skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok,

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że komisje Rady Powiatu w Lipnie pracują w oparciu o roczne plany pracy, który zostały opracowane i zostaną przedstawione Radzie Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lipnie na 2020 rok, który skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2019r.

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że Przewodnicząca Rady przygotowała informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2019r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2019r. którą skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2019r.

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że poszczególne komisje Rady Powiatu w Lipnie przygotowały informację z działalności Rady Powiatu w Lipnie za 2019r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął Informację z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie za 2019r. którą skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- nadmienił, że Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza przedstawiła nowy regulamin Organizacyjny, który zakłada utworzenie 3 nowych etatów opiekunki w Placówce. Zaznaczył, że obowiązki opiekunki będą miały charakter pomocniczy, wspomagający wychowawców w opiece nad podopiecznymi, jak np. odprowadzenie dzieci do i ze szkoły, przedszkola, pomoc w nauce, pomoc o rozwijaniu nawyków higienicznych, pomoc w przygotowaniu posiłków. Dodał, że ma swoje zdanie na ten temat, ale jeżeli jest potrzeba, to nie ma o czym dyskutować. Zaznaczył, że sytuacja finansowa Placówki jest dobra, jednakże wszelkie dochody, które wypracuje Placówka są dochodami powiatu.

Zaznaczył, że Placówka wspomagana jest pracownikami finansowanymi z programów aktywizacyjnych PUP w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2020 rok.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - technika

Plan finansowy w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulega zmianom w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w tej dziedzinie przeznaczając środki na zakup sprzętu komputerowego stanowiącego pomoc dydaktyczną z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów.

Plan finansowy w Zespole Szkół w Skępem ulega zmianom w zakresie szkoleń pracowników, co wynika z konieczności przeprowadzenia szkolenia pracownika obsługi do kwalifikacyjnego egzaminu energetycznego – E-1.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Zmian dokonuje się w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zabezpieczając wydatki na opłacenie podatku VAT. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie ulega zmianom celem zapewnienia niezbędnych środków finansowych na opłacenie należnej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego w miesiącu styczniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan finansowy Powiatowego Urzędy Pracy w Lipnie ulega zmianom celem zapewnienia niezbędnych środków finansowych na zwiększenie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poprzez zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2020 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła proponowane zmiany do schematu Regulaminu Organizacyjnego. Wskazała, że są to kosmetyczne zmiany polegające na zmianie wymiarów etatów -sprzątaczka z 0,75 etatu na 1 etat, sprzątaczka/ referat ds. zaopatrzenia z 0,75 etatu podwyższenia na 1 etat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła pismo p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem. Zaznaczyła, że został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały wyrażający zgodę na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu:

1) powierzchni korytarza pod dystrybutor napoi gorących i dystrybutor przekąsek

2) powierzchni korytarza pod urządzenie kserokopiujące z automatem wrzutowym.

Dodała, że proponuje dokonać zwiększenia opłaty za podnajmowane powierzchnie. Proponuje utrzymać zaproponowana przez p.o. Dyrektor stawkę 300 zł netto za najem powierzchni korytarza pod dystrybutor napoi gorących i dystrybutor przekąsek, ząs podnieść do 60 zł netto powierzchni korytarza pod urządzenie kserokopiujące z automatem wrzutowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Skępem, proponując zwiększenie opłaty za podnajmowane powierzchnie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020

E.Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczyła, że w stosunku do roku ubiegłego zaproponowano ograniczenie wysokości dopłaty do poszczególnych form dokształcenia nauczycieli maksymalnie do 40%, z tym że do studiów magisterskich uzupełniających, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych nie więcej niż 800 zł za jeden semestr, do kursów kwalifikacyjnych nie więcej niż 800 zł za kurs, zaś za kursy i inne formy doskonalenia zawodowego, nie więcej niż 400 zł. Zaznaczyła, że ten projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem powinno się dofinansować studia magisterskie i licencjackie tylko nauczycielom przedmiotów zawodowych, gdyż tych brakuje na rynku pracy, zaś nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących jest dużo na rynku pracy. Dodał, że studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne należy dofinansowywać, gdyż obowiązkiem nauczycieli jest podnosić swoje kwalifikacje. Zaproponował zmianę zapisów niniejszego projektu uchwały precyzując te zapisy.

J. Kowalski- powiedział, że czasami dyrektorzy wolą dać któremuś nauczycielowi parę godzin z innego przedmiotu niż zatrudniać nowego nauczyciela.

Wicestraosta M. Kulig- wyraziła przekonanie, że nauczyciele wiedzą, że powiat zabezpiecza środki na dokształcenie i wykorzystują ten fakt zapisując się na kolejne studia. Podkreśliła, ze ona również uważa, że zapisy tego projektu uchwały należy doprecyzować i uszczegółowić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił o doprecyzowaniu zapisów projektu uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski w roku 2020.


7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Skępem

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- powiedziała, że w związku z faktem powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Skępem wicedyrektor A. Pilewskiej zachodzi konieczność ustalenie dla niej wysokości dodatku funkcyjnego.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował ustalić wysokość dodatku funkcyjnego w takiej samej wysokości jaki miał ostatnio dyrektor Zespołu Szkół w Skępem, czyli 1100 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w wysokości 1100 zł. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Szpital Lipno Spółka zo.o.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno wystąpił o wyrażenie zgody na ,,Przeniesienie działu laboratorium z bloku ,,B” mieszczącego się na pierwszym piętrze do bloku ,,A” na poziom przyziemia do nieużytkowanej części przez aptekę szpitalną”. Zaznaczył, że nie należy blokować inwestycji w szpitalu i dlatego został przygotowany stosowny projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie procedury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego przez Szpital Lipno Spółka z o.o., w której upoważnił Prezesa Zarządu Szpital Lipno Spółka z o.o. do uruchomienia procedury przygotowania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przeniesienie działu laboratorium z bloku ,,B” mieszczącego się na pierwszym piętrze do bloku ,,A” na poziom przyziemia do nieużytkowanej części przez aptekę szpitalną”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma IKAR Pracownika Inżynierii Komunikacyjnej w sprawie opracowania dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej nr 170212 C w miejscowości Makówiec, gm. Chrostkowo – podjęcie uchwały

E. Jałowiecka- Rudewicz- p.o. Naczelnik Wydziału Środowiska i Architektury – powiedziała, że Pracownika Inżynierii Komunikacyjnej IKAR zwróciła się o wyrażenie opinii dot. planowanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 170212 C w miejscowości Makówiec, gm. Chrostkowo”. Zaznaczyła, że są wszystkie wymagane uzgodnienia, w tym z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie, więc została przygotowana pozytywna opinia w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że nie należy blokować

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 170212 C w miejscowości Makówiec, gm. Chrostkowo”/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 10. Rozpatrzenie wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

E. Jałowiecka- Rudwicz- p.o. Naczelnika Wydziału Środowiska i Architektury - zwróciła się o z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, które znajduje się w miejscu w którym przebiega droga, która stanowić będzie dojazd do nowobudowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Nieszawskiej 6. Zaznaczyła, że część działek została już wykupiona przez osoby prywatne, które oczekują stosowanej drogi dojazdowej do swoich nieruchomości. Zaznaczyła, że chodzi o wycinkę 9 drzew : 1 dęba, 3 topoli, 4 lip i 1 robini akacjowej .

Podkreśliła, że kolejny wniosek dotyczy 13 drzew (8 brzóz, 1 dąb, 2 lipy, 2 brzozy), które usytuowane są w sąsiedztwie szpitala powiatowego, aktóre są w złym stanie fitosanitarnym i zagrażają bezpieczeństwu osób i mieniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić z 2 wnioskami o zezwolenie na wycinkę w/w drzew.


Ad. 11. Podjęcie decyzji w sprawach należących do Wydziału Geodezji, Kartografii, Kataru i Gospodarki Nieruchomościami

P. Zadrożny – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zaznaczył, że prof. Krajewski zwrócił się z propozycją zakupu budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem. Podkreślił, że kwestią problemową jest brak uregulowanego stanu prawnego drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Skępem i tej nieruchomości. Dodał, że dopiero po uregulowaniu dojazdu i wydzieleniu działki na której znajduje się budynek, możliwe będzie przedstawienie Radzie Powiatu w Lipnie projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie wskazanego obiektu.

Przewodniczący Zarządu – zaproponował, by Wydział Geodezji podjął czynności na rzecz uregulowania stanu prawnego drogi do Zespołu Szkół w Skępem oraz postanowił skierować pismo prof. Krajewskiego na merytoryczne komisje Rady Powiatu w Lipnie celem poznania opinii na temat przedstawionej propozycji. Równocześnie zobowiązał Wydział do wszczęcia procedury ustanowienia drogi koniecznej do Zespołu Szkół w Skępem.

P. Zadrożny – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – powiedział, że został ogłoszony wskaźnik GUS, który w tym roku wynosi 2,3 %. Zwrócił się z pytaniem, czy podnieść czynsz w umowach o wskaźnik GUS, gdyż istnieje taka możliwość i zapis z umowach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił skierować pismo Pana M. Krajewskiego dot. chęci zakupu budynku po byłym Liceum Pedagogicznym w Skępem na merytoryczne komisje Rady Powiatu w Lipnie celem poznania opinii na temat przedstawionej propozycji . Równocześnie zobowiązał Wydział do wszczęcia procedury ustanowienia drogi koniecznej do Zespołu Szkół w Skępem.

- postanowił o podniesieniu czynszu w umowach o obowiązujący wskaźnik GUS.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego dot. rozłożenia na raty zadłużenia Pana B. Kwiatkowskiego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że powstała zaległość wynikająca z decyzji AG. 7135.1.20119 z tytułu poniesienia kosztów związanych z usunięciem z drogi pojazdu oraz przechowywania na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Podkreśliła, że łączna zaległość na dzień 5 luty wynosi 15 324,00 zł. Dodała, że dłużnik zwrócił się o rozłożenie zadłużenia na raty, motywując to trudną sytuacją finansową, brakiem stałego dochodu. Zaznaczyła, że zobowiązanie oświadczyła się spłacać mama dłużnika.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że proponuje wyrazić zgodę na rozłożenie zadłużenie na raty, zaznaczając, że dzięki rozłożeniu powiat ma szanse na odzyskanie tych środków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozłożenie zadłużenia wynikającego z decyzji AG. 7135.1.2019 na raty i zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania stosownej decyzji w tej sprawie.


Ad. 13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia opinii dot. kandydatury A. Ostrowskiej na stanowisko wicedyrektora.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zaproponowała kandydatuę A. Ostrowskiej na stanowisko wicedyrektora na 0,25 etatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Agnieszki Ostrowskiej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w wymiarze 0,25 etatu.


Ad. 14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia wymiaru zatrudnienia w szkole psychologa.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że dyrektor argumentuje konieczność zwiększenia wymiaru zatrudnienia w szkole psychologa z 0,5 etatu do 1 etatu z uwagi na znaczne zwiększenie liczby uczniów, dużą liczbą problemów wychowawczych (problemy rodzinne, związane z konstruktywnym wyrażeniem złości, trudności emocjonalne, zaburzenia zachowania, problemy okresu dojrzewania). Dodała, że widzi taką potrzebę, jednakże proponuje wyrazić zgodę na zwiększeni etatu od nowego roku szkolnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia w szkole psychologa z 0,5 etatu do 1 etatu od nowego roku szkolnego.


Ad. 15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zwiększenia do 30 godzin dodatkowej kadry tj. nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że wpłynęło do szkoły orzeczenie z Poradni mówiące o potrzebie indywidualnego wsparcia nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej na wszystkich przedmiotach szkolnych klasy I Technikum po szkole podstawowej w zawodzie technik mechatroniki i wobec powyższego szkoła musi zwiększyć do 30 godzin dodatkowej kadry tj. nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie do 30 godzin tygodniowo dodatkowej kadry tj. nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia ucznia niepełnosprawnego I Technikum po szkole podstawowej w zawodzie technik mechatroniki


Ad. 16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno- pedagogicznej

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że dyrektor szkoły zwróciła się o wyrażenie zgody na zorganizowanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wskazując, że dla 25 uczniów: 14 uczniów branżowej szkoły I stopnia, 5 uczniów branżowej szkoły specjalnej I stopnia, 6 uczniów technikum potrzebuje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w wymiarze 9,5 godzin tygodniowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno- pedagogicznej w wymiarze 9,5 godzin tygodniowo.


Ad. 17. Rozpatrzenie pisma Fundacji ,,Nasze Dzieci” dot. terminu wypłaty dotacji na uczestniczkę zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w NOREW w Wierzbicku

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Podkreśliła, że został przygotowany projekt uchwały zmieniający zapis uchwały Rady Powiatu w Lipnie mówiący, że zwiększenie liczby uczniów w szkole i placówce niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów na rok budżetowy określoną we wniosku nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji i dopiero wówczas będzie możliwe ewentualne zwiększenie dotacji. Zaproponowała udzielenie Fundacji stosownej odpowiedzi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować pismo informujące, że na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały Nr X/81/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania., który skierował na najbliższą sesję Rady Powiatu w Lipnie, planowaną na dzień 5 marca br..

18.Rozpatrzenie pisma Uczniowskiego Klubu Sportowego Skompensis w sprawie wynajęcia boiska trawiastego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Zaznaczyła, że w ubiegłych latach klub Skompensis zawierał z dyrekcją szkoły porozumienie dot. zasad korzystania z boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Dodała, że w roku poprzednim Klub płacił szkole za użytkowanie kwotę 1100 zł + VAT.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że nie należy blokować możliwości korzystania przez Klub z boiska Zespołu Szkół w Skępem, jednakże uważa, że w związku z rosnącymi kosztami, zaproponował kwotę 1400 zł + VAT jako zwrot poniesionych kosztów za użytkowanie.

J. Kowalski- powiedział, że jego zdaniem, procentowo jest to zbyt duża podwyżka. Zaproponował kwotę 1200 zł + VAT.

R. Dobieszewski- poparł propozycję J. Kowalskiego.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wszędzie podnieśliśmy kwoty za wynajem sal gimnastycznych, izb dydaktycznych, lokali mieszkalnych i należy być konsekwentnym w swoich działaniach. Dodał, że równocześnie klub ma możliwości ubiegania się o środki na funkcjonowanie klubu w ramach konkursów ogłaszanych przez powiat lipnowski z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Zarządu- poddał pod głosowanie stawkę 1400 zł + VAT dla Klubu za korzystnie z boisk w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków 4 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” zaproponował kwotę 1400 zł (netto) za korzystanie przez Klub z obiektów sportowych, w tym boiska trawiastego z szatniami, Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 1.03.2020r. do 30 listopada 2020r. na warunkach uzgodnionych z Kierownictwem Zespołu Szkół w Skępem.


19. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki.

E. Zielińska- Naczelnik Wydziału Edukacji- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Poradnia posiada zużyte ksera, o czym świadczy zła jakość wydruku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zakup dwóch kserokopiarek przeznaczonych do użytku własnego w ramach posiadanego budżetu.


20. Rozpatrzenie pisma Gminy Bobrowniki w sprawie dofinansowania przybudowy drogi gminnej Polichnowo- Gnojno

21. Rozpatrzenie pisma Gminy Tłuchowo w sprawie udzielenie pomocy finansowej na ,,Modernizację drogi gminnej Nr 170916C Turza Wielcza- Turza Nowa’

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma. Powiedział, że Zarząd występuje do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwiększenia środków na działalność Funduszu Dróg Samorządowych, z którego dofinansowane są modernizacje i budowy dróg gminnych. Zaznaczył, że dopiero po tym zwiększeniu Zarząd ponownie, kompleksowo rozpatrzy wszystkie wnioski o remont dróg gminnych położonych na terenie powiatu lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować pismo informujące o podjętych działaniach.


22. Sprawa przyłącza ciepłowniczego do jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, że razem z Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie był na spotkaniu z Zarządem PUK w Lipnie w kwestii podłączenia Placówki do miejskiego ciepłociągu. Wskazał, że PUK w Lipnie nie widzi żadnych przeciwwskazań, by dokonać takiego podłączenia, jednakże oczekuje deklaracji dot. przyszłościowego podłączenia innych jednostek organizacyjnych powiatu znajdujących się przy ul. Okrzei do tegoż ciepłociągu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że rozmowy na ten temat zostały podjęte w związku z faktem, iż piec funkcjonujący w Placówce jest zużyty i trzeba by dokonać jego wymiany. Ponadto jest zatrudniony pracownik do jego utrzymania, co również wiąże się z kosztami, wobec powyższego trzeba rozważyć, czy systematycznie nie podłączać naszych jednostek przy ul. Okrzei do miejskiego ciepłociągu. Zaproponował skierować tę sprawę na merytoryczne komisje Rady Powiatu w Linie, by wydały opinię dot. możliwości przyłączenia budynków należących do powiatu lipnowskiego położonych przy ul. Okrzei do miejskiego ciepłociągu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie skierował na Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami, by wydały opinię na temat przyłączenia budynków należących do powiatu lipnowskiego położonych przy ul. Okrzei do miejskiego ciepłociągu.


23. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił:

- wystąpił do Rady Powiatu w Lipnie o z propozycję zwiększenia środków o 20 tys. zł za zakup samochodu osobowego marki Skoda SUPERB Style,

- wyraził zgodę na wycinkę drzew znajdujących się na działkach nr 1409 oraz 1410/1 oraz uporządkowanie dróg dojazdowych do działek przy ul. Nieszawskiej w Lipnie

- wyraził zgodę na udostępnienie samochodu marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym CLI 15WX Panu Grzegorzowi Warczachowskiemu na wyjazd rodzinny w dniach 28.02.2010 do 01.03.2020 za pokryciem kosztów związanych z tych wyjazdem.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, by Wydział Administracyjno- Gospodarczy rozpoczął procedurę zbycia auta służbowego Starostwa.

A. Linkowski- powiedział, …że pozostaje kwestia wyceny samochodu, której może dokonać rzeczoznawca, ale to będą dodatkowe koszty dla powiatu, lub komisja powołana przez Starostę po wartości rynkowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, by wycena samochodu służbowego odbyła się na podstawie wartości rynkowej określonej przez komisję powołaną przez Starostę stosownym zarządzeniem.


24. Sprawy rożne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że z dniem 30 czerwca br. kończy się umowa na obsługę bankową powiatu lipnowskiego i należy podjąć działania w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że chciałby, by przetarg na obsługę bankową został rozpisany do końca obecnej kandencji władz samorządowych, by co rok, lub co dwa lata nie zajmować się tym tematem. Dodał, by do następnego posiedzenia Zarządu Wicestarosta dokonała rozeznania w tym temacie, czy będą zainteresowane banki i czy są możliwości prawne pozwalające na 4-letnię obsługę bankową.

Następnie poinformował, że Spółka Szpital Lipno zakończyła rok 2019 niewielkim zyskiem. Dodał, że ostatnia kontrola w szpitalu wykazała pewne nieprawidłowości. Dodał, by pracownicy na samodzielnych stanowiskach ds. zdrowia i transportu nadzorowały jednostki w zakresie powierzonych uprawnień.

J. Kowalski- powiedział, czy w związku z zagospodarowaniem oddziału dziecięcego na oddział paliatywny, są jeszcze jakieś szanse na uruchomienie oddziału dziecięcego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest to sytuacja tymczasowa w związku z planowanymi remontami w szpitalu. Dodał, że szpital w Rypinie gotowy jest oddać lipnowskiemu szpitalowi kontrakt na 10 łóżek oddziału dziecięcego, jednakże pozostaje kwestia lekarzy chcących pracować na tym oddziale. Dodał, że planowane jest zatrudnienie nowych lekarzy różnych specjalności (internistów, ginekologa, chirurga, neurologa) w lipnowskim szpitalu.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 12,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 lutego 2020r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (20 lutego 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 czerwca 2020, 09:55:39)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103