Protokół Nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 09 maja2019r.

Protokół Nr 19/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 09 maja2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

5. Wiesław Kempiński – Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

6. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału administracyjno- Gospodarczego

7. Edyta Zielińska-p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:50 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2019r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: umorzenia Panu XXXXXXXXXX należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu tzw.,, ustawy 203” oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,,trzynastej pensji:

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

 6. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – prowadzenie orkiestry dętej

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miasta Lipno do kategorii dróg gminnych

 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia minimalnej odpłatności za korzystanie z wiat biesiadnych w Zespole Szkół w Skępem.

 10. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2018r.

 11. Udzielenie upoważnienia Pani A. Szafrańskiej- Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzenie bieżącej działalności i PUP w Lipnie

 12. Udzielenie upoważnienia Panu J. Skrzyniarzowi do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzenie bieżącej działalności i ZDP w Lipnie i do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

 13. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

 14. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zakup dwóch autobusów na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

 15. Rozpatrzenie pisma Pani Z. Lewandowskiej w sprawie dofinansowania ze środków PFRON wyjazdu na leczenie sanatoryjne.

 16. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego w sprawie wykorzystania auli Liceum Ogólnokształcącego na warsztaty teatralne dla dzieci w ramach 13 Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i inni”.

 17. Rozpatrzenie pisma OSP Lipno w sprawie objęcia patronatem ,,Dni Otwartych w OSP Lipno- połączone z cyklem szkoleń dla kandydatów do jednostki” oraz OSP Chlebowo w sprawie objęcia patronatem pikniku rodzinnego.

 18. Rozpatrzenie pisma Galeria artStach w sprawie możliwości sponsorowania albumu ,,A jednak po nas coś zostanie”.

 19. Rozpatrzenie pisma Grupy Osób Niepełnosprawnych ,,Szymon” przy Parafii Bł. Biskupa M. Kozala w Lipnie w sprawie dofinansowania wyjazdu wakacyjno- integracyjnego

 20. Rozpatrzenie pisma Kierownik Działu Fizjoterapii w sprawie zakupu wanien do kąpieli wirowych.

 21. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł i zamkną się kwotą 73 264 457,89 zł.. Wskazała, że zmian po stronie dochodów Dział 710– działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu wykonywanych usług w zakresie wypisów i wyrysów.

Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł. i zamkną się kwotą 73 143 152,03 zł. Wskazała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 47 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Drogowego z uwagi na wyższy koszt niż przewidywano pierwotnie.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup piasku w celu wykonania uzupełnienia nasypów oraz plaży przy pomoście w miejscowości Skępe.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 43 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – oświata i wychowania

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansów po stornie wydatków dokonuje się na prośbę Dyrektora Zespołu szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększając wydatki wykonanie usług oraz dokonanie opłat składek za ubezpieczenie mienia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie prac remontowych, podróży służbowych, udziału w szkoleniach oraz opłat telekomunikacyjnych.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie odsetek płaconych od zobowiązań po SP ZOZ z uwagi na niższe wykonanie na tym poziomie realizacji planu finansowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego za 2019r. i skierował je na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: umorzenia Panu XXXXXXXXXX należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu tzw.,, ustawy 203” oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,,trzynastej pensji:

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że w związku decyzją Zarządu Powiatu w Lipnie dot. umorzenia Panu XXXXXXXXX należności względem powiatu lipnowskiego został przygotowany projekt uchwały w niniejszej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie umorzenia Panu XXXXXXXXXXX należności pieniężnej Powiatu Lipnowskiego z tytułu tzw.,, ustawy 203” oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. ,,trzynastej pensji” /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazał, że powiat lipnowski powierza Powiatowemu Urzędowi Pracy w Lipnie w latach 2019 – 2020 pełnienie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz upoważnia Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją ww. działań PO WER oraz RPO WK-P na terenie powiatu lipnowskiego, określonych w dokumentach składających się na system realizacji PO WER 2014 – 2020 oraz dokumentach dotyczących realizacji RPO WK-P.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli Wnioskodawcy/Beneficjenta, Partnera, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że komisje konkursowe powołane do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 zakończyły swoje prace przedstawiając wyniki swojej pracy. Dodał, że komisje dokonując oceny wniosków kierowały się zapisami regulaminów. Powiedział, że komisja konkursowa zaproponowała następujący podział dotacji z zakresu kultury i sportu.

Zadanie I - Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Lipnowski Klub Kyokushin Karate, Lipno

7

21,75

5 500,00

2.

Lipnowski Klub Strzelecki „VIS”, Lipno

12

21

5 500,00

3.

Klub Pływacki „NEMO” Lipno, Lipno

6

18,25

5 000,00

4.

Towarzystwo Sportowe ORION Popowo

11

18

5 000,00

5.

Uczniowski Klub Sportowy „SKOMPENSIS” Skępe

1

18,75

4 000,00

6.

Uczniowski Klub Sportowy „START”, Lipno

10

1875

2 500,00Zadanie II – Organizacja i udział w zawodach sportowych


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Lipnowski Klub Sportowy „JASTRZĄB”, Lipno

15

26,75

15 000,00

2.

Stowarzyszenie MX Lipno

18

20

7 500,00

3.

Miejski Klub Sportowy „MIEŃ”, Lipno

2

19,5

7 000,00

4.

Klub Sportowo - Rekreacyjny „OGOŃCZYK” Kikół, Kikół

13

20,25

6 000,00

5.

Klub Sportowy „WISŁA”, Dobrzyń n.W

14

18,75

6 000,00

6.

Ludowy Zespół Sportowy „WIŚLANIN”, Bobrowniki

4

19

5 000,00

7.

Gminny Zespół Sportowy „TŁUCHOWIA” w Tłuchowie

16

19,75

5 000,00

8.

Ludowy Zespół Sportowy w Jastrzębiu,

17

21

5 000,00

9.

UKS „WISEŁKA CENTRUM”, Dobrzyń n.W

5

21,75

3 000,00

10.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie „OKOŃ” Skępe

8

18

1 000,00


Zadanie III - Współzawodnictwo sportowe szkół z terenu Powiatu Lipnowskiego


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Lipno

9

21,75

11 980,00Zadanie II – Organizacja i udział w zawodach sportowych


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Uzasadnienie nieudzielenia dotacji

1.

TEAM VOLLEY Chalin

3

Oferta nie spełnia wymogów formalnych


Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że komisja konkursowa zaproponowała następujący podział dotacji z zakresu krajoznawstwa i turystyki.Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół, Kikół

2

23,5

8 000,00

2.

Stowarzyszenie SŁONECZNE CHOJNO, Chojno

15

21

8 000,00

3.

Stowarzyszenie AKTYWNI DOBRZYNIACY 55+, Dobrzyń n.W

7

23,75

8 000,00

4.

Klub Seniora „KOZIOŁEK”

1

18

5 000,00

5.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Chrostkowo

4

18

4 500,00

6.

Stowarzyszenie Koło Kobiet „KONICZYNKA” Łochocin

10

19

4 500,00

7.

Polski Związek Emerytów Lipno

3

19,25

4 000,00

8.

Stowarzyszenie UTW Lipno

8

20,25

3 500,00

9.

KGW Grodzeń

11

18,25

1 500,00

10.

Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji „Syrenka” Kikół

16

20,25

1 000,00

11.

Koło Gospodyń Wiejskich KŁOBUKOWIANIE Kłobukowo

5

18

1 000,00

12

Stowarzyszenie Klub Seniora ”Jesienny Liść” Kikół

6

18

1 000,00
Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Uzasadnienie nieudzielenia dotacji

1.

Stowarzyszenie „Aktywny senior w UTW” Wielgie

9

Oferta złożona na zadanie nie objęte działalnością statutową oferenta

2.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Łęczanki” Łąkie

12

Oferta złożona na zadanie nie objęte działalnością statutową oferenta

3.

Koło Pań Trzebiegorzcz

13

Oferta nie spełnia wymogów formalnych

4.

Stowarzyszenie „Na Tropie”

14

Oferta nie uzyskała minimalnej ilości punktów


Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że komisja konkursowa zaproponowała następujący podział dotacji z zakresu kultury.Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne „POLI NEGRI” Lipno

16

21

8 000,00

2.

Klub Stowarzyszenie Wierzbiczanki Wierzbick

8

20,8

6 000,00

3.

Klub Seniora NAWOJKA Lipno

2

15,6

5 000,00

4.

Stowarzyszenie KGW CHALINIANKI Chalin

11

16,8

4 500,00

5.

Koło Aktywnych Kobiet Wioska

6

16

4 500,00

6.

Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe Lipno

3

16,4

3 500,00

7.

Stowarzyszenie SKĘPIACY Skępe

7

17,4

4 000,00

8.

Stowarzyszenie Zielona Lipa Lipno

9

21,8

3 000,00

9.

Stowarzyszenie KGW NAD SKRWĄ Tłuchówek

5

16,6

2 500,00

10.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Włocławek

1

19

2 500,00

11.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”, Wielgie

13

17,8

2 000,00

12

Stowarzyszenie NASZE KARNKOWO” Karnkowo

4

16,8

2 000,00

13.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej Lipno

14

18,8

2 000,00

14.

Koło Gospodyń Wiejskich ŹRÓDELANKI Źródła

12

15,2

1 000,00

15.

Stowarzyszenie „NA TROPIE” Lipno

15

14,8

1 000,00Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Uzasadnienie nieudzielenia dotacji

1.

Fundacja „Nowoczesny Konin” Konin

10

Oferta sporządzona na nie właściwym formularzu wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie


Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – prowadzenie orkiestry dętej

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że komisja konkursowa zaproponowała następujący podział dotacji z zakresu kultury- prowadzenie orkiestry dętej.


Lp.

Nazwa oferenta

Nr oferty

Liczba uzyskanych punktów

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie ODEON

1

20,6

25 000,00


Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – prowadzenie orkiestry dętej /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zauważalne jest zmniejszenie zainteresowania dzieci i młodzieży uczestnictwem w orkiestrze dętej, często również w uwagi na finanse, ponieważ muszą dojechać na próbę, występ, a to wiąże się z pewnymi kosztami. Zaznaczył, by rozważyć stypendia dla uczniów z terenu powiatu lipnowskiego, którzy się wyróżniają pod względem np. sportowym, artystycznym, naukowym i promują powiat lipnowski.

J. Kowalski- powiedział, że w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe w ten sposób jest rozwiązana ta kwestia, że są stypendia dla uczniów w terenu gminy Skępe, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają, ale mają jakieś szczególne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie.

Przewodniczący Zarządu – poddał po rozwagą kwestię możliwości ufundowania stypendiów dla uczniów –mieszkańców powiatu lipnowskiego, którzy swoimi osiągnięciami promują powiat lipnowski Wydziałowi Edukacji.

Posiedzenie Zarządu opuścił członek J. Kowalski.

Stan Zarządu- 4 członków.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miasta Lipno do kategorii dróg gminnych

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił pismo Urzędu Miejskiego w Lipnie dot. zaliczenia dróg (ul. Pomorska, ul. Kujawska, ul. Mazowiecka, drogi do Targowiska, ul. Dobrzyńska) położonych na terenie Gminy Miasta Lipno do kategorii dróg gminnych. Dodał, że jest pozytywna opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miasta Lipno do kategorii dróg gminnych / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia minimalnej odpłatności za korzystanie z wiat biesiadnych w Zespole Szkół w Skępem.

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji - powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały, w którym proponuje się minimalną odpłatność za korzystanie z wiat biesiadnych w Zespole Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2 w wysokości: 1 zł + VAT za 1 osobę za 1 godzinę zegarową.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że takie rozwiązanie wydaje się być rozwiązaniem optymalnym. Dodał, by spróbować i by takie rozwiązanie ustalić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia minimalnej odpłatności za korzystanie z wiat biesiadnych w Zespole Szkół w Skępem/ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.10. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2018r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Zespół ds. opracowania raportu o stanie powiatu opracował na podstawie danych otrzymanych od jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego raport o stanie powiatu. Zaznaczył, że został on opracowany o wytyczne wskazane przez Zarząd Powiatu w Lipnie i zawiera takie elementy jak: ogólna charakterystyka powiatu, mienie powiatu, finanse powiatu inwestycje i remonty, realizacja polityk, strategii, i programów powiatu, realizacja zadań powiatu, starostwo powiatowe, transport, edukacja, pomoc społeczna, zdrowie, drogi, przeciwdziałanie bezrobociu, sport i turystyka, kultura, współpraca z organizacjami pozarządowymi, wykonanie uchwał Rady Powiatu, zagrożenia dla rozwoju powiatu, zamierzenia inwestycyjne, podsumowanie

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że nad raportem o stanie powiatu odbywa się debata, w której głos mogą zabrać mieszkańcy, jeżeli zgłoszą pisemne zgłoszenie poparte w przypadku powiatu lipnowskiego 150 podpisami.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął Raport o stanie powiatu za 2019r., który przekazał radnym Rady Powiatu w Lipnie / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad11. Udzielenie upoważnienia Pani A. Szafrańskiej- Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do składania jednooosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzenie bieżącej działalności i PUP w Lipnie

Przewodniczący Zarządu wskazał, że w związku z powierzeniem pani A. Szafrańskiej stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Zarząd Powiatu może upoważnić ją do składania jednooosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PUP w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie udzielił upoważnienia Pani Agacie Szafrańskiej – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, a w szczególności do reprezentowania jej przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem jednostki oraz do udzielenia pełnomocnictw do zastępstw procesowych.


Ad.12. Udzielenie upoważnienia Panu J. Skrzyniarzowi do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzenie bieżącej działalności i ZDP w Lipnie i do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Przewodniczący Zarządu wskazał, że w związku z powierzeniem panu J. Skrzyniarzowi stanowisko Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, Zarząd Powiatu może upoważnić jego do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności ZDP w Lipnie oraz załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w szczególności do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie decyzji administracyjnych i postanowień, należących do kompetencji zarządcy dróg powiatowych

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Jarosławowi Skrzyniarzowi – Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, a w szczególności do reprezentowania jej przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem jednostki oraz do udzielenia pełnomocnictw do zastępstw procesowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie udzielił upoważnienia Panu Jarosławowi Skrzyniarzowi – Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w szczególności do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie decyzji administracyjnych i postanowień, należących do kompetencji zarządcy dróg powiatowych, określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.


Na posiedzenie Zarządu wrócił J. Kowalski.

Stan Zarządu wynosi 5 członków.

Ad.13. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – powiedział, że żaden podmiot nie przystąpił do przetargu na dostawę energii w związku z zawirowaniami ze zmianą ustaw. Dodał, że dostawa energii jest zapewniona w związku z tym, że powiat zawarł umowę kompleksową.

Zarząd Powiatu w Lipnie w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego pn.,, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, oraz jednogłośnie podjął uchwale w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy zastanowić się nad zestawami fotowoltaicznymi, które będą produkowały energię na własne potrzeby. Nadmienił, że można by założyć zestawy fotowolkaiczne na największych budynkach, które posiada powiat, a mianowicie: na budynkach Starostwa na ul. Sierakowskiego, Mickiewicza, Domu Pomocy Społecznej, na budynku szpitala, na Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, na budynku Zespołu Szkół w Lipnie.

Zobowiązał Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego do zrobienia analizy założenia zestawów fotowolkaicznych na budynkach Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Następnie wskazał, że sprawa dot. ogłoszenia przetargu na modernizację budynku po byłej hurtowni przy ul. Sierakowskiego na potrzeby Starostwa zostanie rozpatrzona po przerwie w posiedzeniu po zakończonej sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.14. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zakup dwóch autobusów na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

W. Kempiński- Dyrektor Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- powiedział, że kwota najniższej oferty w ogłoszonym przez powiat przetargu nieograniczonym na dostawę autobusów na rzecz Powiatu Lipnowskiego wynosiła 826,560,00 zł, natomiast zabezpieczone na ten cel kwota to 780.000,00 zł, natomiast brakująca kwota stanowi 46.560,00 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie brakującej kwoty, pozwalającej na pozytywne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn: .,,Dostawa autobusów na rzecz Powiatu Lipnowskiego”.

Ad.15. Rozpatrzenie pisma Pani Z. Lewandowskiej w sprawie dofinansowania ze środków PFRON wyjazdu na leczenie sanatoryjne.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie chciałby porozmawiać z Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił rozpatrzeć to pismo na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.


Ad.16. Rozpatrzenie pisma Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego w sprawie wykorzystania auli Liceum Ogólnokształcącego na warsztaty teatralne dla dzieci w ramach 13 Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i inni”.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri otrzymało od powiatu dotację w wysokości 8 tys. zł., więc z powodzeniem może zapłacić za wynajem auli LO na warsztaty teatralne zgodnie z opłatą ustaloną w Uchwale Nr 15/2019 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych, auli i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalanego w umowach jako czynsz godzinowy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie auli Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie na przeprowadzenie warsztatów teatralnych dla młodzieży w ramach 13 Przeglądu Twórczości Filmowej ,,Pola i Inni” zgodnie z opłatą ustaloną w Uchwale Nr 15/2019 ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajem izb dydaktycznych, auli i sal gimnastycznych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, ustalanego w umowach jako czynsz godzinowy.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma OSP Lipno w sprawie objęcia patronatem ,,Dni Otwartych w OSP Lipno- połączone z cyklem szkoleń dla kandydatów do jednostki” oraz OSP Chlebowo w sprawie objęcia patronatem pikniku rodzinnego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma. Powiedział, że OSP Lipno zwróciło się o objęcie patronatem Dni Otwartych w OSP Lipno- połączone z cyklem szkoleń dla kandydatów do jednostki oraz OSP Chlebowo zwróciło się o objęcie patronatem pikniku rodzinnego. Dodał, że w związku z wybudowaniem nowej remizy strażackiej, OSP Lipno szuka nowych kandydatów, więc prośba o umundurowanie i sprzęt, które będą zachęta dla przyszłych ochotników. Natomiast OSP organizuje Piknik Rodzinny, w ramach którego odbędzie się prezentacja nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego i OSP zwróciło się o sfinansowanie zakupu 6 nowych ubrań specjalnych. Zaznaczył, że dla OSP Lipno proponuje 20 tys. zł , natomiast dla OSP Chlebowo 10 tys. zł..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować wniosek OSP Lipno w sprawie ,, Dni Otwartych w OSP Lipno –połączone z cyklem szkoleń dla kandydatów do naszej jednostki” w kwocie 20 tys. zł. oraz dofinansować wniosek OSP Chlebowo w sprawie,, Pikniku Rodzinnego w miejscowości Chlebowo” w kwocie 10 tys. zł.

Ad.18. Rozpatrzenie pisma Galeria artStach w sprawie możliwości sponsorowania albumu ,,A jednak po nas coś zostanie”.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia Zarząd Powiatu w Lipnie negatywnie rozpatrzył to pismo, jednakże chciałby ponownie pochylić się nad tą sprawą. Wskazał, że Pan Głowacki jest artystą, który otrzymał od powiatu wyróżnienie ,,Zasłużony dla powiatu lipnowskiego” i do tej pory nigdy nie występował o dofinansowanie żadnej publikacji Wskazał, że powiat w miarę posiadanych środków finansuje twórczość lokalnych artystów, dlatego też proponuje dofinansować album ,,A jednak coś po nas zostanie” w kwocie 3 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dofinansować wydanie albumu ,,A jednak coś po nas zostanie” przedstawiającego Pana prace graficzne, malarstwo i rzeźbę w wysokości 3 tys. zł .


Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby pkt. 19 i 20 tj. Rozpatrzenie pisma Grupy Osób Niepełnosprawnych ,,Szymon” przy Parafii Bł. Biskupa M. Kozala w Lipnie w sprawie dofinansowania wyjazdu wakacyjno- integracyjnego oraz Rozpatrzenie pisma Kierownik Działu Fizjoterapii w sprawie zakupu wanien do kąpieli wirowych. omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu w związku z tym, że za chwilę rozpoczyna się VI sesja Rady Powiatu w Lipnie.


Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zbliża się godz. 13,00 o której ma się rozpocząć VI sesja Rady Powiatu w Lipnie, więc ogłosił przerwę w posiedzeniu, po której zostanie podjęta decyzja w sprawie modernizacji budynku po byłej hurtowni.


Ad.21. Sprawy różne.

O godz. 16: 15 Przewodniczący Zarządu wznowił posiedzenie Zarządu. Stan Zarządu wynosi 4 członków. (Nieobecny J. Kowalski).

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia przetargu na modernizacje budynku po byłej hurtowni przy ul. Sierakowskiego 10c.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Zbigniewowi Chmielewskiemu- Sekretarzowi Powiatu w Lipnie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na ,,Modernizacja budynku administracyjno – biurowo -warsztatowego po byłej hurtowni przy ul. Sierakowskiego 10C”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zamknął o godz. 16,20 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 09 maja 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (9 maja 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (12 czerwca 2019, 14:54:14)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij