Protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 18/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 25 kwietnia 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 i 17 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- ocena zasobów pomocy społecznej

- projektu uchwały w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2018 roku

- projektu uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r.

- projektu uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej

- projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.

-projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie

-projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 132/2 położonej przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna w celu posadowienia bilbordu reklamowanego.

- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowanego oraz zgody na wynajęcie jednego miejsca parkingowego znajdującego się wokół budynku numer 10 a przy ul. Sierakowskiego, a także odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A oraz miejsca parkingowego wokół budynku.

– projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapitału Honorowej tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

- projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego

- projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia ,,Droga Ekspresowa S 10”

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę niezagospodarowanej części obiektu bloku A o pow. 100 m2 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego firmie ,,Rezonans Spółka zo.o. na okres 10 lat

7. Informacja Wydziału Edukacji o zaktualizowanych kwotach dotacji dla niepublicznych szkol dla dorosłych i OREW na 2019r. ustalonych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

8. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie wycieczki do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego .

9. Rozpatrzenie pisma MOSiR w Lipnie w sprawie bezpłatnego udostępnienia kortu tenisowego przy ZST w Lipnie w celu organizacji Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach obchodów Świąt Majowych

10. Stanowisko Zespołu kontrolnego dot. wyników kontroli w Spółce Szpital Lipno.

11. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że VI sesja Rady Powiatu w Lipnie planowana jest przez Przewodnicząca Rady na dzień 9 maja br..

- ocena zasobów pomocy społecznej

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR –przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej. Zaznaczyła, że ocena sporządzana jest corocznie w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że funkcjonowanie PCPR oceniane jest dobrze. Dodał, by przedmiotowe sprawozdanie przekazać pod obrady Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Zdrowotnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej i skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Zdrowotnej. / ocena stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2018 roku

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR –powiedziała, że działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oceniana jest pozytywnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, które sprawuje nad nim nadzór. Dodała, że pracownicy PCPR w Lipnie corocznie kontrolują WTZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że przy obecnym nastawieniu na kontrole, konieczne jest dokonywanie kontroli nad jednostkami, nad którymi PCPR w Lipnie ma nadzór tj. nad DPS w Nowej Wsi, Placówkami Opiekuńczo- Wychowawczymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by w regulaminie organizacyjnym, nad którym PCPR w Lipnie obecnie pracuje, uwzględnić etat lub chociaż jakaś część etatu na kontrolę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Lipnie w 2018r. i skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na Komisję Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Zdrowotnej. / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 267 323,00 zł i zamkną się kwotą 73 256 457,89 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 9 987,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 232 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z nieprzekazanymi środkami w roku 2018 na realizację projektu pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”.

Dział 853– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 25 336,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy stanowiące 5% udziału w środkach pochodzących z obsługi realizowanych zadań dotyczących Programu „Aktywny Samorząd”.


Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 267 323,00 zł i zamkną się kwotą 73 143 152,03 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na przekazanie dotacji na realizacje zadań statutowych Zakładu Budżetowego w roku 2019.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 9 987,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów remontu drogi powiatowej nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Chuta.

Rozdział 60016 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 350 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie prac na drogach gminnych.

Rozdział 60018 – działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wsparcie zadań realizowanych w ramach wzajemnego wsparcia działań na drogach gminnych dostosowując plan finansowy zgodnie
z klasyfikacją budżetową.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 300,00 zł

Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego do potrzeb wydatkowych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 100,00 zł

Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego do potrzeb wydatkowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 158 400,00 zł

Zmiany polegają na dostosowaniu planu finansowego do potrzeb wydatkowych poprzez zwiększenie wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zmian w tym rozdziale dokonano w zakresie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych.

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane z budżetu powiatu z przeznaczeniem na zakup doposażenia umundurowania funkcjonariuszy straży.

Rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji na dofinansowanie zakupu motorówki jako zadania zleconego stowarzyszeniu. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe..

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia Oddziału Neurologii. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

Dział 853– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 336,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące 5% realizowanych zadań w ramach środków pochodzących z PFORN.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zwiększeniu ulegają wydatki na obsługę wydatków dotyczących wypłaty 500+ realizowanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.


III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

IV.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym.


V.SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym, zakładu budżetowego wynikają ze zwiększenia dotacji otrzymywanej z powiatu z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Zwiększeniu ulegają koszty związane z opłatami na rzecz innych jst oraz koszty dotyczące usług. Zmniejszeniu ulegają koszty w zakresie opłat składek na ubezpieczenie majątku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019, który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego ulega zmianie załącznik WPF na lata 2019-2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowy 2019. Ponadto ulega zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na dostosowanie nakładów realizowanych przedsięwzięć planowanych do realizacji na przestrzeni lat 2019-2029.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029, który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że wpłynęła pozytywna opinia z Kuratorium Oświaty w sprawie dot. przedłożonej sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu lipnowskiego od dnia 1 września 2019r.,który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku z faktem, iż udało się zebrać wymaganą ilość deklaracji przyszłych uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie został przygotowany projekt uchwały dot. utworzenia tej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie, który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 132/2 położonej przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna w celu posadowienia bilbordu reklamowanego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że w związku z wnioskiem o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni reklamowej - posadowienie zgodnie z załącznikiem mapowym bilbordu reklamowego o wymiarach 2m x 2m. przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. tej sprawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 132/2 położonej przy ul. Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna w celu posadowienia bilbordu reklamowanego /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowanego oraz zgody na wynajęcie jednego miejsca parkingowego znajdującego się wokół budynku numer 10 a przy ul. Sierakowskiego, a także odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A oraz miejsca parkingowego wokół budynku.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodał, że na wniosek dotychczasowego najemcy został przygotowany projekt uchwały dot. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z tym samym najemcą na okres 5 lat i odstąpienie w związku z tym od zastosowania dla najmu wskazanego lokalu i miejsca parkingowego trybu przetargowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowanego oraz zgody na wynajęcie jednego miejsca parkingowego znajdującego się wokół budynku numer 10 a przy ul. Sierakowskiego, a także odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A oraz miejsca parkingowego wokół budynku./projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapitału Honorowej tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku z upływem kadencji 2014-2018 zaistniała konieczność, zgodnie z Regulaminem nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” powołania nowego składu Kapitały na obecną kadencję. Nadmienił, że do składu Kapituły proponuje całe Prezydium Rady Powiatu tj. Panią Przewodniczącą A. Smużewską, i dwóch Wiceprzewodniczących tj. P. J. Goździa i P. T. Gratkiewicza oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty radną D. Łańcucką oraz radnego J. Wadonia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaakceptował zaproponowany przez Przewodniczącego Zarządu skład Kapituły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany składu osobowego Kapitału Honorowej tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że w związku uwagami nadzoru prawnego Wojewody, że w uchwale dot. inicjatywy uchwałodawczej przekroczono uprawnienia Przewodniczącej Rady, dlatego trzeba ją uchylić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/41/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wykonania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego”, który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia ,,Droga Ekspresowa S 10”

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że celem Stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia; a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach; realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10. Dodał, że zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości, sposobu i terminu przekazywania składek członkowskich na lata 2019-2023, kwota rocznej składki na bieżące funkcjonowanie dla jednostek samorządu powiatowego będzie wynosić 0,01 zł/mieszkańca.

Wicestarosta M. Kulig- zaproponowała na reprezentanta ze strony powiatu lipnowskiego do tego Stowarzyszenia Starostę Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia ,,Droga Ekspresowa S 10” , proponując na reprezentanta Starostę Lipnowskiego, który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł i zamkną się kwotą 72 989 134,89 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Nadmieniła, ze również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł i zamkną się kwotą 72 867 829,03 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie udziału pracowników w szkoleniach. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące opłat za ubezpieczenia majątku.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w związku z planowanym do realizacji Programem pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 37 ustawy budżetowej na rok 2019..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały dot. zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2019r./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że Pan Wiesław Kempiński pełnił obowiązki Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie w okresie 3 miesięcy i ten czas właśnie mija, dlatego też proponuje powierzyć mu z dniem 1 maja 2019r.stanowisko dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie Panu Wiesławowi Kempińskiemu. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku Powiat Lipnowski zbył w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1408/3. W celu zapewnienia pełnej użyteczności sprzedanej działki Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XXXIX/237/2018 z dnia 15 marca 2018 roku wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 1408/6 stanowiącą ciąg komunikacyjny dla wydzielonych działek budowlanych. Dodał, że mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu w Lipnie działając w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym niniejszą uchwałą wyraża zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu na czas nieokreślony działki nr 1408/6 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 1408/4.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku Powiat Lipnowski zbył w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1408/4. W celu zapewnienia pełnej użyteczności sprzedanej działki Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XXXIX/237/2018 z dnia 15 marca 2018 roku wyraziła zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 1408/6 stanowiącą ciąg komunikacyjny dla wydzielonych działek budowlanych. Dodał, że mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu w Lipnie działając w oparciu o art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym niniejszą uchwałą wyraża zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową przejazdu i przechodu na czas nieokreślony działki nr 1408/6 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 1408/4.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę niezagospodarowanej części obiektu bloku A o pow. 100 m2 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego firmie ,,Rezonans Spółka zo.o. na okres 10 lat

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że pracownicy Wydziału Geodezji konsultowali tę sprawę z radcą prawnym, który wskazał, iż umowa dzierżawy spółki określa, że w tym wypadku wymagana jest zgoda Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na poddzierżawę niezagospodarowanej części obiektu bloku A o pow. 100 m2 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego firmie ,,Rezonans Spółka zo.o.” na okres 10 lat.

7. Informacja Wydziału Edukacji o zaktualizowanych kwotach dotacji dla niepublicznych szkól dla dorosłych i OREW na 2019r. ustalonych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji – powiedziała, że Wydział Edukacji przygotował informację o zaktualizowanych kwotach dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i OREW na rok 2019 ustalonych zgodnie z Ustawą z dn. 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, tj.:

Szkoły dla dorosłych:

Organ prowadzący: Hanna Szajerska

  1. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lipnie

1. Standard finansowy na jednego ucznia przeliczeniowego – 5568,5657 zł
2. Wskaźnik korygujący Di – 1,0245048386
3. Waga uczniów niepublicznych LO – dorośli zaoczne – 0,1

4. Waga uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 0,082
5. Łączna kwota na jednego ucznia - 5568,5657 *Di*(0,1+0,082) = 1 038,31 zł (na rok)
6. Wyliczona kwota dotacji na jednego ucznia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie – na miesiąc 86,53


  1. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lipnie


1. Standard finansowy na jednego ucznia przeliczeniowego – 5568,5657 zł
2. Wskaźnik korygujący Di – 1,0245048386
3. Waga uczniów niepublicznych szkół polic. – dorośli zaoczne – 0,06

4. Waga uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 0,082
5. Waga uczniów szkół niepublicznych kształcących w zawodach medycznych – 0,85
6. Łączna kwota na jednego ucznia - 5568,5657 *Di*(0,06+0,082+0,85) = 5 659,38 zł
(na rok)
Wyliczona kwota dotacji na jednego ucznia Niepublicznej Szkoły Policealnej w Lipnie –

na miesiąc 471,61 zł


Organ prowadzący: Ośrodek Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” Sp. cyw. Anna Radzka-Krystyna Warzyńska


I. Prywatne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące w Lipnie

1. Standard finansowy na jednego ucznia przeliczeniowego – 5568,5657  zł
2. Wskaźnik korygujący Di – 1,0245048386
3. Waga uczniów niepublicznych LO – dorośli stacjonarne – 0,25

4. Waga uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 0,082
5. Łączna kwota na jednego ucznia - 5568,5657  *Di*(0,25+0,082) = 1 894,07 zł (na rok)
6. Wyliczona kwota dotacji na jednego ucznia Prywatnego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie –na miesiąc 157,84 zł


Placówka:

Organ prowadzący: Fundacja ,,Nasze Słoneczka”

  1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczy w Dobrzyniu n/Wisłą

Kwota na 1 wychowanka:

1. Standard finansowy na jednego ucznia przeliczeniowego – 5568,5657 zł
2. Wskaźnik korygujący Di – 1,0245048386
3. Waga wychowanków ORW – 9,5
4. Łączna kwota na jednego wychowanka - 5568,5657 *Di*9,5 = 54 197,71 zł (na rok)
5. Wyliczona kwota dotacji na jednego wychowanka OREW –na miesiąc 4 516,48 zł


Kwota na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem:

1. Standard finansowy na jednego ucznia przeliczeniowego – 5568,5657 zł
2. Wskaźnik korygujący Di – 1,0245048386
3. Waga dzieci wczesne wspomaganie– 0,84
4. Łączna kwota na jednego ucznia - 5568,5657 *Di*0,84 = 4 792,22 zł (na rok)
5. Wyliczona kwota dotacji na wczesne wspomaganie dla jednego wychowanka OREW –
na miesiąc 399,35 zł

Powiedziała, że zgodnie z Ustawą z dn. 27.10.2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017r. poz. 2203 ze zm.) wyliczone kwoty obowiązują od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2019r.
Za okres od stycznia do kwietnia 2019 roku nastąpi wyrównanie przekazanej dotacji. Wysokość wyrównania za w/w okres wg sprawozdań z ilości uczniów wynosi dla:

- łącznie dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie w wys. 294,00 zł.

- łącznie dla Niepublicznej Szkoły Policealnej w Lipnie w wys. 703,12 zł.

- łącznie dla Prywatnego Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie w wys.
2038,35 zł.

- łącznie dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Dobrzyniu n/Wisłą w wys. 4898,24 zł.

- łącznie na wczesne wspomaganie dla jednego wychowanka OREW w Dobrzyniu n/Wisłą w wys. 54,12 zł.


Przewodniczący Zarządu- wskazał, by Wydział dokonywał kontroli ilości słuchaczy niepublicznych szkół, którym przekazujemy dotację.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przekazaną informacją.

8. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie wycieczki do Trójmiasta w ramach Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego .

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji – przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Wydział przeanalizował wniosek i uznał, że cele, treści i założenia programowe wycieczki są zgodne z treściami Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego, wobec czego proponuje pozytywnie rozpatrzyć wniosek o dofinansowanie wycieczki szkolnej Zespołu Szkół w Dobrzyniu do Trójmiasta.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wycieczki szkolnej Zespołu Szkół w Dobrzyniu do Trójmiasta.


9. Rozpatrzenie pisma MOSiR w Lipnie w sprawie bezpłatnego udostępnienia kortu tenisowego przy ZST w Lipnie w celu organizacji Turnieju Tenisa Ziemnego w ramach obchodów Świąt Majowych

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie kortu tenisowego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na przeprowadzenie Turnieju Tenisa Ziemnego w dniach 29.04.19 do 02.05.19r. organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.


10. Stanowisko Zespołu kontrolnego dot. wyników kontroli w Spółce Szpital Lipno.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że na poprzednim posiedzeniu zostały przedstawione wyniki kontroli przeprowadzonej przez Spółkę Szpital Lipno, z której wypływają pewne wnioski dla nowego Zarządu Spółki Szpital Lipno. Dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu należy zakończyć temat kontroli w Spółce Szpital Lipno i wydać jednoznaczne zalecenia pokontrolne, które wpłyną na transparentne, rzetelne i zgodne z obowiązującymi przypisami prawnymi zarządzanie spółką Szpital Lipno, a mianowicie:

1. zlikwidowaniu dysproporcji płacowych między poszczególnymi grupami zawodowymi w Spółce Szpital Lipno,

2. ujednoliceniu ewidencji czasu pracy wszystkim pracownikom,

3. kierowaniu środków finansowych w pierwszej kolejności na zakup sprzętu medycznego, modernizację szpitala, które to powinny być priorytetem,

4. informowaniu Rady Nadzorczej i Wspólników o ewentualnych propozycjach nagród dla pracowników,

5. przywróceniu funkcjonowania oddziału pediatrycznego,

6. racjonalnym transparentnym, rzetelnym i gospodarnym wydatkowaniu środków finansowych pochodzących z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z dzierżawy i najmu majątku powiatu,

7. sprawniejszym przepływie informacji między kadrą zarządzającą a pracownikami i związkami zawodowymi

8. rozważeniu przywrócenia wykonywania we własnym zakresie sterylizacji i prania oraz w przyszłości funkcjonowania rezonansu magnetycznego,

9. przekazania strategii funkcjonowania Spółki Szpital Lipno.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że protokół z kontroli i wnioski Zespołu kontrolnego powinny dać Zarządowi Spółki materiał do analizy, z których wyciągnie wnioski do rzetelnego, transparentnego zarządzania Spółką dla dobra wszystkich pracowników, lecz przede wszystkim pacjentów szpitala. Dodał, że protokół z kontroli zostanie przekazany również Radzie Nadzorczej jako organowi kontrolnemu.

Dodał, że Zarząd Powiatu będzie dokonywał kontroli działalności Spółki Szpital Lipno. Na koniec podziękował Zespołowi kontrolnemu za przeprowadzenie kontroli, za czas, zaangażowanie poświęcone na jej przeprowadzenie. Dodał, ze Spółka za poprzedni rok osiągnęła zysk. ok. 260 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o wystosowaniu pisma do Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno przekazującego wnioski po kontroli w Spółce Szpital Lipno i podjęcie działań naprawczych.


11. Sprawy różne.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, jakie jest stanowisko władz powiatu w związku ze strajkiem nauczycieli.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że spotkał się ze strajkującymi nauczycielami, którzy zapewnili, że rady klasyfikacyjne w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat lipnowski się odbędą. Dodał, że nauczycieli wspieramy duchowo, ale dochowamy wszelkiej staranności przy wyliczaniu wynagrodzenia nauczycielom za czas strajku.

Następnie zwrócił się o przygotowanie stanu prawnego budynku po starej szkole na terenie Zespołu Szkół w Skępem.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu zrobili rozeznanie w kwestii powołania społecznej rady ds. rozwoju gospodarczego, wskazując, że takie rady w większości zostają powołane zarządzeniem starosty jako jego ciało opiniodawczo – doradcze w kwestii rozwoju gospodarczego.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w kwestii zasadności wprowadzenia ulgi na dzieci i młodzieży szkolnej na okres wakacji.

W. Kempiński- p.o. Dyrektora PZTP w Lipnie- powiedział, że w roku poprzednim z ustalonej przez Radę Powiatu ulgi na okres wakacji korzystały dzieci i młodzież szkolna. Dodał, że takie rozwiązanie ma sens, gdyż pojazdy PZTP w Lipnie i tak podczas wakacji jeżdżą po ustalonych trasach tylko, że rzadziej, więc koszty są ponoszone przez Zakład.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem należy podtrzymać dobrą tradycję obniżenia kosztów podroży dzieciom i młodzieży szkolnej w czasie wakacji, by w pełni mogli korzystać z uroków wypoczynku i dostępnych form spędzenia czasu walnego. Dodał, że nie jest za całkowitym zwolnieniem tylko wprowadzeniem na ten czas ulgi handlowej do biletów normalnych jednorazowych w wysokości 75% wartości biletu.

Członkowie Zarządu poparli ten pomysł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjęł projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku oraz Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku, w którym wprowadza się ulgę handlową do biletów normalnych jednorazowych w wysokości 75% za usługę przewozu dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu lipnowskiego w okresie od rozpoczęcia do zakończenia wakacji letnich., który skierował na VI sesję Rady Powiatu w Lipnie/ projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie zamknął o godz. 13,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 25 kwietnia 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (25 kwietnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (12 czerwca 2019, 14:51:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 39

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij