Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 kwietnia 2019r.

Protokół Nr 17/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 17 kwietnia 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Andrzej Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

5. Joanna Rapciewicz- Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno

6. Tytus Spryszyński – Członek Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno

7. Kazimiera Kwiatkowska- Inspektor ds. Nadzoru Właścicielskiego

8. Anna Smużewska- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Omówienie protokołu z kontroli w Spółce Szpital Lipno.

  2. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę niezagospodarowanej części obiektu bloku A o pow. 100 m2 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego firmie ,,Rezonans Spółka zo.o. na okres 10 lat

  3. Rozpatrzenie pisma Galeria artStach w sprawie możliwości sponsorowania albumu ,,A jednak po nas coś zostanie”.

  4. Rozpatrzenie pisma Firmy Handlowo – Wydawczej ,,Mała Ojczyna” w sprawie zakupu 50 egzemplarzy X tomu ,, Lipno i okolice. Materiały do monografii”.

  5. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Chrostkowie w sprawie dofinansowania działalności statutowej.

  6. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie dofinansowania wyjazdu zespołu wokalnego na III przegląd Chórów Szkół Muzycznych.

  7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia K. G. W. Chalinianki w sprawie dofinansowanie przejazdu na targi do Minikowa.

  8. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Omówienie protokołu z kontroli w Spółce Szpital Lipno.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że Zarząd Powiatu w Lipnie powołał zespół do wykonania czynności kontrolnych, razem z panią Marią Katarzyną Kulig – Wicestarostą Lipnowskim w osobach: B. Małkiewicz, A Ofmańskiej, A.Deduńskiej, K.Kwiatkowskiej w Spółce Szpital Lipno w zakresie: gospodarki finansowej za lata 2017,2018, organizacji pracy i polityki personalnej, zamówień publicznych za lata 2017,2018,windykację, w tym sprawy sądowe, który na dzisiejszym posiedzeniu przedstawi wyniki kontroli.

M. Kulig- Wicestarosta Lipowski- powiedziała, że zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w Spółce Szpital Lipno w terminie od 4 do 28 lutego 2018r.

Zaznaczyła, że zespół wypracował następuję wnioski:

1. nierówne traktowanie pracowników, zwłaszcza w zakresie wynagradzania, jak również w zakresie ewidencji czasu pracy.

2. brak procedur obiegu dokumentów finansowo- księgowych oraz wzorów podpisów osób upoważnionych,

3. brak aktualnego regulaminu wynagradzania wraz z tabelą określającą stawki wynagradzania skonsultowaną ze związkami zawodowymi,

4. brak albo nieaktualne zakresy czynności pracowników,

5. brak odpisów dokumentów związanych z przyznaniem nagrody / wyróżnienia do akt osobowych oraz ich zasadności,

6. stwierdzono dużą ilość zatrudnionych emerytów zarówno w zawodach medycznych jak i niemedycznych.

7. stwierdzono, że sterylizacja narzędzi i materiałów zlecana jest firmom zewnętrznym, mimo, że to jest dla niego kosztowne,

8. stwierdzono uchybienia w zakresie realizacji zamówień publicznych

9. stwierdzono, że przelewy podpisywała tylko jedna osoba,

10. brak pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą planu finansowego na 2019r.

11. stwierdzono brak aktualnej instrukcji dotyczącej inwentaryzacji składników majątku.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, czy były kontrole organów zewnętrznych w Spółce Szpital Lipno.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że corocznie spółkę kontroluje biegły rewident, który sprawdza sprawozdanie finansowe.Dodał, że były kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, jak również Spółkę kontroluje Rada Nadzorcza. Przypomniał, że Spółka ma inną specyfikę. Dodał, że powiat odpowiada za Spółkę pod względem społecznym, politycznym. Wskazał, że każda kontrola ma na celu wyszukanie błędów, by w przyszłości ich unikać lub ograniczyć ich ilość.

A. Wasilewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno - powiedział, że od pierwszego dnia urzędowania starał się prostować pewne rzeczy, np. w zakresie zamówień publicznych oraz zmienił, że przelewy elektroniczne podpisywane są dwuosobowo, a nie jak było dotychczas jednoosobowo. Zaznaczył, że spis z natury sporządzony był na koniec roku. Wskazał, że zmniejszone zostały koszty obsługi prawnej oraz odeszli pracownicy administracji, z którymi nie widział dalszej możliwości współpracy

Dodał, że powoli normuje się sytuacja na oddziałach szpitalnych. Wskazał, że jest nowy ordynator na oddziale wewnętrznym. Nadmienił, że został powołany dyrektor ds. medycznych w osobie doktora Leszka Ruszkowskiego oraz główna księgowa. Wskazał, że został zatrudniony koordynator ds. uruchomienia oddziału dziecięcego i ma nadzieję, ze od 1 lipca uda się uruchomić ten oddział.

Dodał, że błędy w specyfikacji dot. remontu bloku operacyjnego są poprawiane. Zaznaczył, że trwa spór w tej sprawie między szpitalem a wykonawcą, który rozstrzygnie się najprawdopodobniej na drodze sądowej. Zaznaczył, że jego dążeniem będzie, by jak najwięcej zadań, w tym również sterylizacja była wykonywana we własnym zakresie. Wskazał, że problemem, z którym obecnie musi się zmierzyć, jest właściwe zabezpieczenie energetyczne szpitala, na wypadek ewentualnych przerw w dostawie energii.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- dodała, by w szpitalu dokonać regulacji płacowych oraz czy rozwiązano problem dwóch pielęgniarek oddziałowych na oddziale wewnętrznym.

A. Wasilewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno - powiedział, że z regulacją wynagrodzeń sprawa nie będzie taka prosta i z pewnością wymagać będzie czasu oraz będzie niosła za sobą skutki finansowe dla szpitala. Dodał, że najlepszy dla szpitala byłyby zbiorowy układ pracy. Wskazał, ze co do pielęgniarek oddziałowych na oddziale wewnętrznym problem został rozwiązany.

J. Kowalski- powiedział, ze dobór kadry należy do Prezesa Szpitala.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, by zespół kontrolny spotkał się jeszcze raz i wypracował jednolite stanowisko dot. wyników kontroli w Spółce Szpital Lipno, które ma przedstawić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


Posiedzenie opuścił Starosta Lipnowski, który przekazał prowadzenie posiedzenia Wicestaroście M. Kulig.

Skład Zarządu wynosi 4 członków.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę niezagospodarowanej części obiektu bloku A o pow. 100 m2 na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego firmie ,,Rezonans Spółka zo.o. na okres 10 lat

A. Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że firma zewnętrzna chce świadczyć usługi rezonansu pacjentom i ma zawarty kontakt z NFZ. Dodał, że w ten sposób ułatwi się dostęp mieszkańcom do tego badania. Zaznaczył, ze firma chce poddzierżawić na ten cel niezagospodarowaną część obiektu bloku A o pow. 100 m2.

Wicestarosta M. Kulig- powiedziała, żeby wyjaśnić to zagadnienie z radcą prawnym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił o rozpatrzeniu tego pisma na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Galeria artStach w sprawie możliwości sponsorowania albumu ,,A jednak po nas coś zostanie”.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w roku ubiegłym Starostwo wydało dwie publikacje w związku z 20-leciem powiatu promujące powiat lipnowski, na które wydatkowane zostały znaczne środki finansowe. Dodała, że tegoroczny budżet powiatu lipnowskiego nie przewiduje środków finansowych na wydawnictwa promujące powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.4. Rozpatrzenie pisma Firmy Handlowo – Wydawczej ,,Mała Ojczyna” w sprawie zakupu 50 egzemplarzy X tomu ,, Lipno i okolice. Materiały do monografii”.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w roku ubiegłym Starostwo wydało dwie publikacje w związku z 20-leciem powiatu promujące powiat lipnowski, na które wydatkowane zostały znaczne środki finansowe. Dodała, że tegoroczny budżet powiatu lipnowskiego nie przewiduje środków finansowych na wydawnictwa promujące powiat lipnowski.

J. Kowalski- powiedział, że wydawca może zwrócić się o zakup wskazanej publikacji do bibliotek gminnych, szkolnych, które zakupują takie publikacje do zbiorów regionalnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.

Ad.5. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Emerytów, i Inwalidów Zarząd Koła w Chrostkowie w sprawie dofinansowania działalności statutowej.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w tym roku Związek z Chrostkowa złożył ofertę na ogłoszony przez powiat konkurs ofert z zakresu turystyki ale również mógł złożyć ofertę w konkursie ofert na kulturę lub wystąpić w wnioskiem o objęcie spotkania patronatem Starosty Lipnowskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w sprawie dofinansowania wyjazdu zespołu wokalnego na III przegląd Chórów Szkół Muzycznych.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- przedstawiła przedmiotowe pismo.

M. Kulig- Wicestarosta- powiedziała, że Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie jest szkołą, dla której organem prowadzącym jest powiat lipnowski, dlatego też proponuje pozytywnie rozpatrzyć wskazane pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia K. G. W. Chalinianki w sprawie dofinansowanie przejazdu na targi do Minikowa.

A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że w tym roku Stowarzyszenie złożyło ofertę na ogłoszony przez powiat konkurs ofert z zakresu kultury, ale również mogło złożyć ofertę w konkursie ofert na turystykę, lub wystąpić w wnioskiem o objęcie wyjazdu patronatem Starosty Lipnowskiego. Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


Ad.8. Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Lipnie Wicestarosta M. Kulig zamknęła o godz. 13,00 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 17 kwietnia 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (12 czerwca 2019, 14:49:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij