Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 marca 2019r

Protokół Nr 14/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 27 marca 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

5. Agnieszka Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego

6. Edyta Zielińska – p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury,

7. Anna Smużewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie

8. Anna Majewska- Główny specjalista ds. kadr i BHP

9. Wiesław Kempiński- p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na V sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019r.

-projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 1 roku

2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu, opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycia energii elektrycznej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikającej z decyzji KO.411.1432.2018

8. Rozpatrzenie pism Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu i Szkoły Podstawowej w Chalinie w sprawie: zorganizowania transportu na przewiezienie uczniów na Powiatowe Targi Edukacyjne.

9. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem sal dydaktycznych dla CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

10. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej w sprawie naboru do Szkoły Przysposabiającej do Pracy

11. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie umowy najmu powierzchni dachowej firmie T. Mobile Polska Sp z.o.o.

12. Rozpatrzenie pisma Firmy Usługowo- Handlowej W. Fereniec w sprawie udostępnienia powierzchni reklamowej na ul. Sierakowskiego naprzeciw wejścia do Szpitala.

13. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

14. Rozpatrzenie pisma G. Warczachowskiego w sprawie: udostępnienia pojazdu marki Opel Vivaro, którym dysponuje Zespół Szkół w Skępem na wyjazd prywatny w dniach 28.03.2019 do 31 marca 2019r..

15. Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia minimalnej odpłatności za korzystanie z wiat biesiadnych w Zespole Szkół w Skępem

16. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na V sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019r.

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwieszeniu o kwotę 70 000,00zł i zamkną się kwotą 72 939 234,89 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w:

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku za zrealizowany i zakończony w roku 2018 Projekt pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”.


Nadmieniła, że planowane wydatki również ulegają zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł i zamkną się kwotą 72 817 929,03 zł. Zaznaczyła, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w dz.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 108 000,00 zł

Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w związku z koniecznością wykonania prac remontowych odcinka 0,6 km drogi powiatowej Nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn. Ponadto zwiększono wydatki dotyczące zakupu materiałów i należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenie nastąpiło w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Dział 750- administracja pubiczna

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 000,00 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z przełożonymi pracami na rok 2020 związanymi z realizowanym projektom „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby poradni. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019r. , które skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie. /autopoprawki stanowią zał. do nin. protokołu/.


-projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 1 roku

B. Sętkowski – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt uchwały dot. nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 177/3 położona w obrębie ewidencyjnym Kolankowo gm. Lipno o pow. 8,1852 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00040605/9 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. Zaznaczył, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku, po roku obowiązywania, wygasa umowa dzierżawy tej nieruchomości rolnej . W dniu 08.03.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego dzierżawcy z prośbą o dalsze wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości rolnej. Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat dotychczasowe strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Podkreślił, że projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na okres 1 roku (od 16 kwietnia 2019roku do 16 kwietnia 2020 roku)

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że z tytułu dzierżawy tych gruntów, na których posiana jest trawa i koniczyna powiat uzyskuje 1 tys. zł za ha czyli 8 tys. zł. Dodał, że drugą działkę na Kolankowie dzierżawi Pan. Malinowski z Makówca, który również wystąpił o kontynuowanie tej dzierżawy.

Zwrócił się do Wydziału Geodezji o przygotowanie na dzisiejszą sesję Rady Powiatu analogicznego projektu uchwały, który zostanie również wprowadzony do porządku dzisiejszej sesji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipne w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 1 roku, który skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/ oraz zobowiązał Wydział Geodezji do przygotowania na dzisiejszą sesję analogicznego projektu uchwały dot. nieruchomości dzierżawionej przez Pana Malinowskiego z Makówca.

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że został opracowany nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa, w którym proponuje się następujące zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu z ubiegłego roku:

  1. utworzenie Biura ds. Kadr i BHP-zamiast samodzielnego stanowiska ds. Kadr i BHP w związku z obsługiwaniem dużej ilości pracowników konieczna jest pomoc Pani kadrowej, stąd utworzenie biura, które docelowo ma mieć dwa etaty.

  2. utworzenie Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – zamiast Wydziału Organizacyjnego,

  3. utworzenie Wydziału Edukacji – zamiast Wydziału Edukacji i Kultury, w związku z planowanym zwiększeniem naboru, zadania dot. kultury i zabytków przechodzą do Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (obecnie Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki). Dodał, że również całościowo w Wydziale Rozwoju będą obsługiwane konkursy ogłaszane przez powiat z zakresu sportu, kultury i turystyki.

  4. Nadmienił, że równocześnie wprowadza się stanowisko zastępcy naczelnika, którzy w razie nieobecności naczelnika będą wykonywali jego zadania.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, czy przyjęcie regulaminu organizacyjnego będzie się wiązało z ruchami kadrowymi , np. naborem pracowników.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w pierwszej kolejności będą awanse wewnętrzne, gdyż jest grono doświadczonych pracowników.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie, wskazując, że regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia br../uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

R. Czajkowska – Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Administracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie – przedstawiła proponowany regulamin organizacyjny PUP w Lipnie. Wskazała, że planowane jest stanowisko Zastępcy Dyrektora, któremu mają podlegać: Dział Usług Rynku Pracy, Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy, Dział Ewidencji i Świadczeń, natomiast pod Dyrektora: Dział Finansowo- Księgowy, Dział Organizacji, Nadzoru i Administracji, Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Sprawozdawczości i Analiz oraz Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (oba samodzielna stanowiska proponuje się utworzyć). Ponadto likwidacji ulega stanowisko Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz utworzony zostanie Dział Usług Rynku Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej, którym kierował będzie Kierownik Działu Usług Rynku Pracy.

Dodała, że radca prawny jest w jednostce na umowę – zlecenie. Nadmieniła, że planowana jest również zmiana czasu pracy Urzędu na taki, jaki obowiązuje w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu - wskazał, że proponuje zapis, że Zastępca Dyrektora jest kierownikiem Działu Usług Rynku Pracy. Dodał, że dyrektor PUP w Lipnie w tym roku przechodzi na emeryturę i konieczne będzie ogłoszenie konkursu na to stanowisko. Dodał, że są określone wymagania na to stanowisko.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, wskazując, że regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja br. razem z zaproponowanym przez starostę zapisem. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu, opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycia energii elektrycznej.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z decyzją Zarządu został przygotowany projekt uchwały dot. rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu, opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycia energii elektrycznej Klubowi Sportowemu Szkoła Walki ,,Czarny Orzeł”. Dodała, że zadłużenie Klubu wynosi 7 701,73 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności pieniężnych Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu, opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycia energii elektrycznej./uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

E. Zielińska- p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła projekty uchwał w przedmiotowych sprawach. Zaznaczyła, że w przygotowanych projektach uchwał został zaproponowany taki sam skład osobowy:

1. jako przewodniczący- Inspektor ds. kultury i ochrony zabytków,

2. jako sekretarz- Inspektor ds. organizacyjnych, obywatelskich, wojskowych i obronnych jako sekretarz

3. jako członkowie: - p.o. Kierownik referatu finansowo- księgowego-

- młodszy referent ds. oświaty i kultury,

- Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu

Lipnowskiego ,,Nadzieja”

Dodała, że w przygotowanych projektach uchwał wykonanie uchwały zaproponowano powierzyć Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury, ale co zrobić w związku ze zmianami regulaminu polegającymi na przeniesieniu zadań dot. kultury do Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Zdrowia.

Przewodniczący Zarządu zaproponował w związku z uchwalonym regulaminem Organizacyjnym Starostwa następujący skład osobowy komisji konkursowych na konkursy z zakresu kultury:

1) Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- przewodniczący,

2) Anita Iwon- Inspektor ds. informacji europejskiej sekretarz,

3) Małgorzata Gołębiewska- p.o. Kierownik referatu finansowo-księgowego –

członek,

4) Justyna Rykowska - Młodszy referent ds. oświaty i kultury,

5) Mariola Ejdowska - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego „Nadzieja” – członek.

Dodał, by wykonanie uchwały powierzyć Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zaproponowanym przez Starostę składzie. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie rozłożenia na raty zaległości wynikającej z decyzji KO.411.1432.2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Pani K. Ornat złożyła wniosek o

rozłożenie na maksymalną ilość rat zaległości wynikającej z decyzji KO.411.1432.2018, motywując to trudną sytuację finansową i rodzinną.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania projektu uchwały dot. rozłożenia na raty zaległości Pani K. Ornat wynikającej z decyzji KO.411.1432.2018 na maksymalny okres czasu określony w stosowanej uchwale Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.8. Rozpatrzenie pism Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu i Szkoły Podstawowej w Chalinie w sprawie: zorganizowania transportu na przewiezienie uczniów na Powiatowe Targi Edukacyjne.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zapewnić transport zainteresowanym uczniom Szkoły Podstawowej w Chalinie i Szkoly Podstawoej w Dobrzyniu n/W na ,,Powiatowe Targi Edukacyjne 2019r.” w dniu 4 i 5 kwietnia 2019r. do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


Ad 9. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem sal dydaktycznych dla CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wynajem sal dydaktycznych przez Poradnię dla CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w terminach ustalonych przez PCPR w okresie od 23.02.2019 do 15.12.2019r., zgodnie z obwiązującymi stawkami określonymi w Uchwale Nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019r..


Ad.10. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej w sprawie naboru do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Dyrektor Szkoły zaznaczyła, iż na dzień dzisiejszy ma 8 deklaracji uczniów chcących uczęszczać do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że z przeprowadzonej kalkulacji wynikało, że aby szkoła się bilansowała potrzebne było 8 uczniów i tyle deklaracji zostało uzbieranych. Wobec powyższego zaproponował przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. utworzenia tej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania na następną sesję projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego utworzenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy.


Ad.11. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie umowy najmu powierzchni dachowej firmie T. Mobile Polska Sp z.o.o.

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na kontynuowanie umowy najmu powierzchni dachowej położonej na działce 1410/9 firmie T-Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą u. Młynarska 12, 02-674 Warszawa na okres 5 lat tj. od 01.04.2019 do dnia 31.03.2024r.


Ad. 12. Rozpatrzenie pisma Firmy Usługowo- Handlowej W. Fereniec w sprawie udostępnienia powierzchni reklamowej na ul. Sierakowskiego naprzeciw wejścia do Szpitala.

Bł. Sętkowski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że udostępnienie powierzchni reklamowanej wymaga zgody Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego przedmiotowej sprawy.


Ad.13. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego.

A. Linkowski- Kierownik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału. Zwrócił się o podjęcie decyzji w następujących sprawach: zamówienia publicznego na zakup autobusów na rzecz powiatu lipnowskiego, zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji ) dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawie pojazdów marki Alfa Romeo 147, Fiat Brava oraz motoroweru Bajaj Spirit.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w porządku dzisiejszej sesji planowane jest zwiększenie środków na zakup dwóch autobusów na rzecz Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie, stąd prośba, by po sesji członkowie Zarządu spotkali się jeszcze raz i podjęli decyzje w sprawie zamówienia publicznego na zakup autobusów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków w stosunku do podjętych w piśmie kwestii: jednogłośnie postanowił:

1. o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji ) dla jednostek samorządu terytorialnego”. na okres 1 roku oraz podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Linkowskiemu –Naczelnikowi Wydziału Administracyjno- Gospodarczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu do czynności dot. tego zadania.

- postanowił, po dokonaniu ponownych oględzin, o złomowaniu pojazdów marki Alfa Romeo 147, Fiat Brava oraz motoroweru Bajaj Spirit.Ad 14. Rozpatrzenie pisma G. Warczachowskiego w sprawie: udostępnienia pojazdu marki Opel Vivaro, którym dysponuje Zespół Szkół w Skępem na wyjazd prywatny w dniach 28.03.2019 do 31 marca 2019r..

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na udostępnienie samochodu służbowego Opel Vivaro z Zespołu Szkół w Skępem na wyjazd prywatny w dniach od 28 marca 2019 do 31 marca 2019, za pokryciem kosztów związanych z eksploatacją w/w pojazdu.


Ad. 15. Podjecie uchwały w sprawie: ustalenia minimalnej odpłatności za korzystanie z wiat biesiadnych w Zespole Szkół w Skępem

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- powiedziała, że przygotowała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie z pustym miejscem na określenie stawki czynszu.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że nad tym zagadnieniem należy się głębiej pochylić i rozważyć różne warianty, czy odpłatność pobierać od ilości osób, czy od czasu.

J. Kowalski- powiedział, że należy przyjąć praktyczne zasady korzystania z wiat w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił odłożyć ten punkt do kolejnego posiedzenia Zarządu.

Ad. 16. Sprawy różne.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego nza 2018r.

Powiedziała, że:

1/ Dochody budżetowe planowane w kwocie 74 227 244,00 zł, wykonano w wysokości 71 105 319,74 zł co stanowi 95,79% planu,

w tym:

dochody majątkowe – plan 6 645 343,60 zł, wykonano – 5 459 980,19 zł, tj. 82,18% planu.

2/ Wydatki budżetowe planowane w kwocie 78 894 681,00 zł, wykonano w kwocie 75 540 911,51 zł, co stanowi 95,75% planu,

w tym:

wydatki majątkowe - na plan 11 432 855,56 zł zrealizowano 9 655 213,64 zł, tj. 84,45%.

3/ Deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 4 432 591,77 zł

Dodała, że rok 2018 budżetowy wzbogacony był wieloma zadaniami inwestycyjnymi i zadaniami remontowymi mającymi na celu zarówno poprawę stanu dróg, jak również poprawę infrastruktury lokalowej, lecznictwa szpitalnego oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Dodała, że w ubiegłym roku zakupiono również nieruchomość przy ulicy Sierakowskiego 10C na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego zakładu Transportu Publicznego. Łączne koszty inwestycyjne i remontowe to zrealizowany wydatek rzędu 14 256 394,35 zł, co stanowi w zrealizowanym budżecie 18,87%. Wynik zrealizowanych zadań jest dobry. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 9 655 213,64 zł, co stanowi 12,78% zrealizowanych wydatków ogółem.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że obniżyliśmy deficyt. Dodał, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, bez większych zakłóceń z jednym wyjątkiem, kiedy księgowa z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnie w Lipnie przekroczyła wielkość planu w poszczególnych paragrafach. Dodał, że to wykroczenie zostało zgłoszone do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Zaznaczył, że do szkoły muzycznej została zatrudniona w połowie grudnia nowa księgowa i stąd to niedopatrzenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że 4 kwietnia 2019r. jest termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę pawilonu.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, na jakim etapie jest sprawa muru w miejscowości Wioska.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że trwają przygotowania dot. wykreślenia muru z rejestru zabytków i jego późniejszej rozbiórki, gdyż nie ma pieniędzy na remont muru.

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury- powiedziała, że wpłynęła oferta z Gazety Pomorskiej dot. wsparcia akcji i dofinansowania komiksu ,,Alkohol drogą donikąd” skierowanego dla młodzieży szkół średnich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na dofinansowanie komiksu dla młodzieży ,,Alkohol drogą donikąd”.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, iż Gmina Wielgie przysłała informację dot. błędnej daty spotkania wiejskiego mającego się odbyć w Dworku Modrzewiowym przy DPS w Nowej Wsi ( było 1 kwietnia a powinno być 2 kwietnia).

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 11,25 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 marca 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (27 marca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (12 czerwca 2019, 14:36:11)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij