Protokół Nr 13/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 marca 2019r.

Protokół Nr 13/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 18 marca 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Magdalena Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu

4. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

5. Agnieszka Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju lokalnego

6. Aneta Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

7.Kazimiera Kwiatkowska- Inspektor ds. zdrowia

8. Edyta Zielińska – p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury,


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11:00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 1 marca 2019r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na V sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2018 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie

- sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2028

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 795/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/Wisłą

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi biurowo- geodezyjne, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10A

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 20189 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu zadań promocyjnych na 2019r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu objęcia wydarzenia Patronatem Starosty Lipnowskiego:”

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za najem , opłat za wodę, wywóz nieczystości i zużycie energii elektrycznej

9. Rozpatrzenie pisma A. Przybojewskiej w sprawie możliwości uprawy działki nr 177/3 w Kolankowie.

10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych dot. udzielenia upoważnienia do wykonania czynności i związanych z realizacją inwestycji termomodernizacja budynku CKP.

11. Rozpatrzenie pisma nauczyciel religii w sprawie pomocy w zrealizowaniu autokarowej pielgrzymki maturzystów do Częstochowy.

12. Rozpatrzenie pisma OSP w Chlebowie w sprawie dofinansowania zakupu 6 ubrań specjalnych.

13. Udzielenie upoważnienia radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do działania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

14. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie: pomocy w zakresie wspólnego przygotowania opinii prawnej dotyczącej konieczności wprowadzenia zmian terminu i kosztów wykonania zadania pt. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w szpital Lipno sp. z o. o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne”

15. Rozpatrzenie pisma UKS SKOMPENSIS w sprawie obniżenia stawki wynajmu o 50% boiska trawiastego ZS w Skępem.

16. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie: rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania samochodu marki Peugeot 301 o nr rej. CLI AF23 na rzecz Komendy Policji w Lipnie.

17 Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia samochodu marki Peugeot 301 ALLURE, o nr rej. CLI AF24, rok produkcji 2013

18. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

19. Powołanie zespołu ds. opracowania raportu o stanie powiatu.

20. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

1. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na V sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że V sesja Rady Powiatu w Lipnie planowana jest na dzień 27 marca na godz. 11:30.

Następnie zwrócił się o przedstawienie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2018 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie

K. Kwiatkowska- Inspektor ds. zdrowia- przedstawiała sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2018 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie. Powiedziała, że na realizację programu zostało przewidzianych 10 tys. zł na te 5 lat, z czego 5 tys. zł przeznacza się na wydanie przewodnika, a drugie 5 tys. zł dla Sanepidu, który prowadzi programy informacyjne, edukacyjne np. dotyczące profilaktyki uzależnień. Dodała, że w poprzednim roku przeznaczono jeszcze dodatkowe 500 zł na promocje i 500 zł na program dla młodzieży.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że władze państwa przyjmują programy nie przewidując środków na ich realizację, zrzucając odpowiedzialność na samorządy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2018 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie, które skierował V sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodzinie i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sekretarz Powiatu w Lipnie – przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodał, że program przedstawia formy współpracy powiatu z organizacjami samorządowymi, w tym także finansowe tj. wsparcie w ramach ogłaszanych przez powiat konkursów z zakresu sportu, turystyki, kultury, do których przystępują kluby sportowe, stowarzyszenia, kluby seniora, fundacji itp.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że współpraca między powiatem a organizacjami pozarządowym układa się dobrze i przybiera różne formy, tak by mieszkańcy byli zadowoleni. Dodał, by przedmiotowe sprawozdanie skierować na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów orz na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które skierował na V sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Powiatu w Lipnie /sprawozdanie stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

B. Malkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawia projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 543 043,10 zł i zamkną się kwotą 72 869 234,89 zł.

Zmiany planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001–gospodarka leśna

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku ze zwrotami środków z lat poprzednich. Zmniejszeniu ulegają wpływy z ARiMR.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 84 746,10 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy o kwotę 1 000,00 zł Zarządu Dróg Powiatowych w związku ze sprzedażą złomu.

Dochody Starostwa Powiatowe ulegają zwiększeniu o kwotę 83 746,10 zł z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Bobrowniki w związku z zawartą umową.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące odsetek od należności. Zmniejszeniu ulegają wielkości należnych odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 193,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu zwrotu środków nadebranych w roku poprzednim.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 454 007,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z nieprzekazanymi środkami w roku 2018 na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” oraz wpływy za zrealizowany i zakończony w roku 2018 Projekt pn. „Pracownie zawodowe na poziomie – trafiona inwestycja Powiatu Lipnowskiego”.


Dział 853– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy stanowiące 5% udziału w środkach pochodzących z obsługi realizowanych zadań dotyczących Programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji od innych jst przekazywanych za pobyt dzieci.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu usług. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji od innych jest przekazywanych za pobyt dzieci.


Nadmieniła, że planowane wydatki również ulegają zwiększeniu o kwotę 543, 043,10 zł i zamkną się kwotą 72 747 929,03 zł

Zmiany planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Drogowego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 83 746,10  zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Bobrowniki w związku z zawartą umową w dniu 14 marca 2019 roku.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 300,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 100,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 7 489,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki inwestycyjne dotyczące montażu klimatyzatorów przy ul. Sierakowskiego 10A. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75045 – komisja wojskowa

Zmian w tym rozdziale dokonano ze względu na błędną klasyfikację planowanego wydatku na potrzeby działania komisji wojskowej.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 38 000,00 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z przełożonymi pracami na rok 2020 związanymi z realizowanym projektom „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie uposażeń i równoważników pieniężnych należnych funkcjonariuszom, wydatki na zakup materiałów i wykonanie prac remontowych. Ulegają zmniejszeniu natomiast wydatki w zakresie uposażeń i świadczeń funkcjonariuszy komendy.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 193,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące posiedzeń komisji bezpieczeństwa.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Tworzy się paragraf dotyczący podróży służbowych krajowych. Zmniejsza się zaś wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zużycia energii.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 007,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 853– pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 097,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące 5% realizowanych zadań Programu „Aktywny Samorząd”, które pochodzą z 5% odpisu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące usług, należnego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz należnego podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń pracownikom poradni oraz zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby poradni. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i prac remontowych.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

W Starostwie Powiatowym zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług przez inne jst, tj. przebywania dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych samorządów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie tych dzieci.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszeniu zaś ulegają dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych usług przez inne jst, tj. przebywania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych samorządów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie przekazywanych dotacji na utrzymanie tych dzieci.

Dział 921– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkach Powiatu Lipnowskiego.


III.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym, Domu Pomocy Społecznej, Komendzie Powiatowej PSP.


IV.ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 , który skierował na V sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2028

B. Malkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawia projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego zmianie ulega załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2029 poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2019. Ponadto ulega zmianie wykaz przedsięwzięć WPF z uwagi na dostosowanie nakładów realizowanych przedsięwzięć planowanych do realizacji na przestrzeni lat 2019-2029.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2028, który skierował na V sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przypomniał, że projekt podziału środków na w/w zadania zaproponowany został w oparciu o posiadane środki na ten cel na rok 2019 i dotychczasowe rozeznanie w potrzebach mieszkańców Powiatu Lipnowskiego i był szczegółowo omawiany na poprzednim posiedzeniu Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w związku z dużym zainteresowaniem uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych zaproponował zmniejszyć o 20% dofinansowanie do takiego uczestnictwa, by więcej zainteresowanych mogło skorzystać.

J. Kowalski - powiedział, że żadna metoda nie jest dobra przy braku wystarczających środków, gdyż teraz wnioskodawcy mogą zrezygnować, gdyż nie będą mieli środków na dołożenie do wyjazdu. Dodał, że zawsze trzeba wybierać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zaakceptował zaproponowane przez Starostę zmniejszenie o 20% dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r., który skierował na V sesję Rady Powiatu w Lipnie i na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisję Budżetu i Finansów /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 795/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/Wisłą

Bł. Sętkowski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt uchwały dot. nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/Wisłą oznaczonej jako działka nr 759/2 dla której w Sędzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest księga wieczysta WL1L/00015503/0 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. Nadmienił, że w dniu 09.01.2019r do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę linii kablowej nN 0,4kV oraz przebudowę linii kablowej SN 15kV posadowionej na w/w nieruchomości. Ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi prawidłowe działanie, jak również konserwację, naprawę i prawidłowe eksploatowanie urządzeń energetycznych znajdujących się na nieruchomości co zapewni mieszkańcom oraz znajdującemu się na nieruchomości Zespołowi Szkół ciągłość w korzystaniu z energii elektrycznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 795/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń n/Wisłą, który skierował na V sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi biurowo- geodezyjne, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10A

Bł. Sętkowski – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że projekt uchwały dot. nieruchomości oznaczona geodezyjnie jako działka nr 388/7 położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00006617/6, stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddana w użytkowanie wieczyste Powiatowi Lipnowskiemu. Dodał, że w dniu 14.04.2019 roku, po czterech latach obowiązywania, wygasa umowa najmu przedmiotowego lokalu użytkowego zawarta z przeznaczeniem na prowadzenie usług biurowo- geodezyjnych. W dniu 26.02.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały dot. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres 5 lat i odstąpienie w związku z tym od zastosowania dla najmu wskazanego lokalu trybu przetargowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi biurowo- geodezyjne, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10A, który skierował na V sesję Rady Powiatu w Lipnie. /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 580,00 zł i zamkną się kwotą 72 326 191,79 zł.

Dokonała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 580,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 roku.


WYDATKI

Nadmieniła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 580,00 zł i zamkną się kwotą 72 204 885,93 zł

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu usług.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 350,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatu

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 921,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 571,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu usług.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 580,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki w zakresie dostosowania planu finansowego zespołu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu usług.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie należnego podatku VAT dla jednostki dokonującej centralizacji naliczeń podatku. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące usług.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

E. Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury - powiedziała, że dyrektor Poradni jako jedyna nie osiągnęła minimum wynagrodzenia, dlatego też złożyła propozycję dołożenia dla niej 100 zł do dodatku funkcyjnego, czyli proponuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości 600 zł miesięcznie. Dodała, że ten dodatek proponuje przyznać od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w której ustala się dodatek funkcyjny dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie w wysokości 600 zł miesięcznie, a przyznaje się go na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 roku./ uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

A. Grzywaczewska – Inspektor ds. rozwoju lokalnego – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w projekcie uchwały został zaproponowany następujący skład komisji konkursowej :

1.jako przewodniczący- sekretarz powiatu,

2. jako sekretarz – inspektor ds. rozwoju i sportu,

3.jako członek – inspektor ds. planowania i realizacji budżetu

4. jako członek- przedstawiciel czynnika społecznego tj. wzorem lat poprzednich Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu o zaproponowanym składzie /uchwala stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa

A.Grzywaczewska – Inspektor ds. rozwoju lokalnego – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w projekcie uchwały został zaproponowany następujący skład komisji konkursowej :

1. jako przewodniczący- sekretarz powiatu,

2. jako sekretarz – inspektor ds. promocji i turystyki

3. jako członek – inspektor ds. planowania i realizacji budżetu

4. jako członek- przedstawiciel czynnika społecznego tj. wzorem lat poprzednich Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego ,,Nadzieja”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania Komisji Konkursowej konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie turystyki i krajoznawstwa /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu zadań promocyjnych na 2019r.

A. Grzywaczewska – Inspektor ds. rozwoju lokalnego – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że proponuje się zmniejszenie o 10 tys. środków na gadżety i 4 tys. z środków z Powiatowego Dnia Emerytów i Rencistów i 12 tys. zł przeznaczyć na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, które planowane są na dzień 25 maja na terenie Zespołu Szkół w Skępem (część oficjalna plac koło szkoły, a późniejsza część wiaty integracyjne).

Zaznaczył, że w przyszłości planowane jest dokończenie tego terenu rekreacyjnego poprzez wybudowanie boiska do piłki plażowej, miejsca na ognisko i pobudowanie łazienek. Zaznaczył, by na następne posiedzenie Zarządu przygotować uchwałę ustalająca stawki za wynajem wiat i pomostów.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, by zorganizować ciąg komunikacyjny od publicznej plaży w Skępem do wiat i pomostów przy Zespole Szkół w Skępem, by mogli z niego korzystać mieszkańcy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że nie jest to możliwe, ponieważ teren wiat i pomostów stanowi nierozerwalną część Zespołu Szkół w Skępem i nie może być przeznaczony do użytku ogólnodostępnego. Zaznaczył, że w celu odgrodzenia tego terenu zostały dokonane nasadzenia, które nadal będą kontynuowane, by ogrodzić ten teren. Dodał, że pracownicy Zespołu Szkół w Skępem doglądają tego terenu, gdyż nie możemy dopuścić do jego dewastacji przez okolicznych wandali.

A. Nowak- powiedział, że wiaty i pomosty były zbudowane ze środków powiatu i na użytek powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia planu zadań promocyjnych na 2019r. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu objęcia wydarzenia Patronatem Starosty Lipnowskiego:”

A. Grzywaczewska – Inspektor ds. rozwoju lokalnego – przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że regulamin będący załącznikiem określa zasady objęcia wydarzenia patronatem Starosty Lipnowskiego, procedurę przyznawania patronatu. Zaznaczył, że na wydarzenie ( np. wycieczka, spotkanie, festiwal. turnieje, zawody sportowe, konkursy wiedzy, edukacyjne itp.) objęte patronatem można uzyskać dofinansowanie, którego wysokość którego ustala Starosta z uwzględnieniem rangi wydarzenia, jego zasięgu, liczby uczestników itd. oraz zapisów budżetu Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że załącznikiem do niniejszego wniosku jest wniosek i sprawozdanie dot. objęcia patronatem Starosty Lipnowskiego.

Przypomniał, że z dużych imprez, które w tym roku uzyskały dofinansowanie powiatu są: Mistrzostwa Polski w Kyokushin Karate, Festiwal Smaku. Dodał, że oczywiście na wszelkie imprezy, które organizuje powiat staramy się pozyskać sponsorów.

Zaznaczył, że wychodzi z założenia, że mieszkańcy płacą podatki i czasami chcą też coś otrzymać w zamian np. takie dofinansowanie do wycieczki czy imprezy..

M. Kulig-Wicestarosta - powiedziała, że w sklepie na ul. Ogrodowej spotkała mieszkańców, którzy dziękowali władzom powiatu za dołożenie środków do remontu ul. Ogrodowej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- podziękował Wydziałowi Rozwoju za opracowanie wspomnianego regulaminu.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że dobrze się stało, że taki regulamin został opracowany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu objęcia wydarzenia Patronatem Starosty Lipnowskiego:” /uchwała stanowi zał. do nin. regulaminu/.


8. Rozpatrzenie pisma Referatu Finansowo- Księgowego w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu za najem , opłat za wodę, wywóz nieczystości i zużycie energii elektrycznej

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła pismo w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Budżetu i Finansów do przygotowania projektu uchwały dot. rozłożenia na raty Klubowi Sportowemu Szkoła Walki Czarny Orzeł zaległości z tytułu czynszu na najem lokalu i innych zobowiązań względem powiatu lipnowskiego na maksymalny okres czasu określony w stosowanej uchwale Rady Powiatu w Lipnie.


9. Rozpatrzenie pisma A. Przybojewskiej w sprawie możliwości uprawy działki nr 177/3 w Kolankowie.

P. Zadrożny- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że Pani Przybojewska- uprawiała tę działkę w roku poprzednim i prosi o jej kontynuację. Zaznaczył, że w tym wypadku potrzebna jest zgoda Rady Powiatu.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że powiat uzyskuje z tego tytułu środki finansowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami do przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w/w działki.


10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych dot. udzielenia upoważnienia do wykonania czynności i związanych z realizacją inwestycji termomodernizacja budynku CKP.

E. Zielińska – p.o. Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę ZST w Lipnie na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku CKP w Lipnie.


11. Rozpatrzenie pisma nauczyciel religii w sprawie pomocy w zrealizowaniu autokarowej pielgrzymki maturzystów do Częstochowy.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że nie po to Zarząd Powiatu w Lipnie ustalał ceny za wynajem pojazdów PZTP w Lipnie, by teraz je obniżać. Zaznaczył, że szkoła może się ubiegać o dofinansowanie tej wycieczki z Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego, gdyż z pewnością Jasna Góra jest miejscem ważnym dla Polaków, nie tylko z religijnego, ale również z historycznego punktu widzenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie poinformował o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki z Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na lata 2019-2020.


12. Rozpatrzenie pisma OSP w Chlebowie w sprawie dofinansowania zakupu 6 ubrań specjalnych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Wskazał, że przed decyzję w tej sprawie chciałby spotkać się z Prezesem OSP Chlebowo.


13. Udzielenie upoważnienia radcy prawnemu Joannie Rapciewicz do działania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Przewodniczący Zarządu – zwrócił się o udzielenie upoważnień radcy prawnemu J. Rapciewicz do działania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawie zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w stosunku do: UmRefDo30/17/0037 z dnia 16.03.2017r. EKOGLOB RECYKLING Sp. z o.o. oraz do reprezentowania w sprawie o zapłatę przez poręczycieli Katarzynę Węgrzynowską i Józefa Węgrzynowskiego, poręczających zobowiązanie Michała Gawryszewskiego wynikającego z umowy nr 55/2015 z dn. 16.10.2015 r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić radcy prawnemu J. Rapciewicz stosownych upoważnień.


14. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie: pomocy w zakresie wspólnego przygotowania opinii prawnej dotyczącej konieczności wprowadzenia zmian terminu i kosztów wykonania zadania pt. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w szpital Lipno sp. z o. o. - przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Bloku Porodowego wraz z wyposażeniem w aparaty i urządzenia medyczne

K. Kwiatkowska- Inspektor ds. zdrowia- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że zgodnie z art.1pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 1986 z pózn. zm.) kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który - zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. Oznacza to, iż prawa i obowiązki kierownika zamawiającego ustawa Pzp formułuje w sposób ogólny, z wyróżnieniem pewnych decyzji, które kierownik może i powinien w postępowaniu podejmować. Dodała, że przede wszystkim na kierownika zamawiającego nałożona została odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, dlatego też opinia prawna należy do jego zakresu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 udzielił negatywnej odpowiedzi na wskazane pismo, wskazując, że jednostka dysponuje odpowiednimi służbami oraz przypomina, iż Rada Nadzorcza składa się z kompetentnych osób, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów wskazanych w piśmie.


Ad.15. Rozpatrzenie pisma UKS SKOMPENSIS w sprawie obniżenia stawki wynajmu o 50% boiska trawiastego ZS w Skępem.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że odbył spotkanie z przedstawicielami klubu SKOMPENSIS, którzy są zainteresowani korzystaniem z obiektów sportowych, w tym boiska trawiastego z szatniami Zespołu Szkół w Skępem, jednakże wnioskują o obniżenie stawki wynajmu o 50%. Zwrócił się z pytaniem na jakich zasadach Klub korzystał z tych obiektów w roku poprzednim.

W. Białucha- Dyrektor ZS w Skępem- powiedział, iż Klub korzystał z tych obiektów na podstawie zawartego ze szkołą porozumienia określającego zasady, w tym również finansowe, korzystania z tych obiektów. Dodał, że Klub płacił 1000 zł + VAT i ta opłata rekompensowała koszty związane z eksploatacją w/w obiektów tj. rachunki za wodę, energię, sprzątanie, utrzymanie boiska (koszenie trawy).

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że zawody rozgrywane są głownie w weekend, a wówczas pracownik szkoły musi przyjść, dopilnować, potem posprzątać, gdyż rano w poniedziałek młodzież zaczyna zajęcia wychowania fizycznego na tym obiekcie. Dodał, że według niego powinien być jakoś progres, jeżeli chodzi o zapłatę, ponieważ wszystkie opłaty wzrosły. Dodał, że można pomóc klubowi poprzez wyjaśnienie w Urzędzie Skarbowym jaka stawka podatku VAT obowiązuje, czy 7 % czy 23% . Dodał, że na spotkaniu z przedstawicielami Klubu poinformował o możliwości złożenia oferty na organizowany przez powiat konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dodał, że ponadto klub może również pozyskać pomoc ze strony Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Dodał, że była możliwość zawarcia porozumienia dot. korzystania z kompresu boisk sportowych przy ZS w Skępem między władzami Miasta i Gminy Skępe władzami powiatu ale do tego nie doszło. Dodał, że to nie czas i miejsce, by roztrząsać ten temat.

J. Kowalski- zwrócił się z prośbą o obniżenie kosztów, ponieważ klub SKOMPENSIS grając turnieje promuje również powiat lipnowski. Zaznaczył, że miasto Skępe miało dobre tradycje sportowe i dobrze, że Klub Skompensin podtrzymuje te tradycje, gdyż dzięki niemu coś dobrego dzieje się w sporcie na terenie tej gminy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że dyrektor szkoły nie może działać na jej niekorzyść, gdyż to jest niezgodne z prawem.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że wspieranie uczniowskich klubów sportowych szkół podstawowych jest zadaniem samorządu gminnego.

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że w ramach tego klubu trenują również old-boye. Dodał, że boiska były budowane przede wszystkim dla młodzieży uczącej się w ZS w Skępem i nie możemy dopuścić do jego niszczenia przez podmioty zewnętrzne. Dodał, że władze powiatu muszą przede wszystkim dbać o finanse powiatu, stąd propozycja opłaty za korzystanie z boisk, szatni dla Klubu SKOMPENSIS 1100zł. + stawka VAT.

J. Kowalski – zwrócił się o obniżenie tej stawki, informując, że taka suma stanowi obciążenie dla Klubu, tym bardziej, że jest to uczniowski klub sportowy. Dodał, że powiat mógłby zrobić pewien ukłon w stosunku do tego klubu i obniżyć te kwotę.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że razem z Panią Skarbnik był na spotkaniu z przedstawicielami RIO, którzy mówili o zmianach planowanych przez RIO w zakresie kontroli, że obecnie RIO będzie miało prawo wejść również do jednostki organizacyjnej gminy czy powiatu.

J. Kowalski- powiedział, że rozumie stanowisko władz powiatu, ale on jako mieszkaniec miasta i gminy Skępe cieszy się, że coś dobrego zaczęło się dziać, jeżeli chodzi o trenowanie dzieci i młodzieży na terenie Skępego, dlatego powinno się pomóc klubowi i obniżyć koszty korzystania z boisk.

W. Białucha- Dyrektor ZS w Skępem – powiedział, że umowa zawarta między władzami klubu SKOMPENSIS a szkołą reguluje kwestie korzystania przez klub z boisk, szatni i inne wymagające takiej regulacji. Dodał, że zależy nam na dobrej współpracy, ale pewne kwestie są nie do zaakceptowania jak: wyrysowanie linii, które powinno należeć do obowiązków organizatora meczu. Zaznaczył, że z reguły mecze odbywają się w weekend a wówczas musi przyjść specjalnie pracownik, by otworzyć, dopilnować a na koniec posprzątać. Dodał, że to wszystko wiąże się również z podwyższeniem rachunków za energię i wodę, które szkoła musi opłacić, stąd również jest za niewielkim podwyższeniem opłaty za korzystanie z boisk przez klub SKOMPENSIS. Zaznaczył, że po stronie klubu są również koszty wyznaczenia boiska, opłacenie pielęgniarki, sędziów

Przewodniczący Zarządu- zaznaczył, że rozumie stanowisko J. Kowalskiego, który pochodzi z terenu gminy Skępe i na serce leżą mu sprawy tej społeczności. Przypomniał równocześnie, że podnieśliśmy również stawki za korzystanie z sal lekcyjnych, gimnastycznych, za wynajem pokoi po byłym internacie ZS w Skępem, z których to mamy prawdziwe profity. Dodał, by wyjaśnić stawki podatku VAT od tego porozumienia. Dodał, że jako Przewodniczący Zarządu kończąc ten temat proponuje opłatę za korzystanie z boisk wielofunkcyjnych, szatni przez Kub SKOMPESIS kwotę 1100 zł plus podatek VAT i taką propozycję poddał głosowanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków 4 głosami ,,za „ przy 1 glosie wstrzymującym” zaproponował kwotę 1100 zł (netto) plus obowiązująca stawka VAT, jako rekompensatę poniesionych przez szkołę kosztów korzystania przez Klub SKOMPENSIS z boiska trawiastego i szatni znajdujących się na terenie Zespołu Szkół w Skępem.


Ad. 16. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie: rozważenia możliwości nieodpłatnego przekazania samochodu marki Peugeot 301 o nr rej. CLI AF23 na rzecz Komendy Policji w Lipnie.

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjnego- Gospodarczego- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że samochód marki Peugeot został przekazany umową użyczenia na rzecz lipnowskiej Policji na 5 lat i teraz Policja zwraca się o jego nieodpłatne przekazanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu marki Peugeot 301 o nr rej. CLI AF23 zgodnie z przepisami na rzecz Komendy Powiatowej Polski w Lipnie w celu realizacji zadań statutowych na rzecz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie powiatu lipnowskiego.


Ad. 17. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie: przedłużenia umowy użyczenia samochodu marki Peugeot 301 ALLURE, o nr rej. CLI AF24, rok produkcji 2013

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjnego- Gospodarczego- przedstawił przedmiotowe pismo. Zaznaczył, że samochód marki Peugeot został przekazany umową użyczenia na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie na 5 lat i teraz PUP zwraca się o przedłużenie te umowy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu marki Peugeot 301 Allure o nr rej. CLI AF24 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w celu realizacji zadań statutowych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu lipnowskiego.


18. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjnego- Gospodarczego- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie, w stosunku do podjętych w piśmie kwestii, jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- wyraził zgodę na zwiększenie o 5 tys. zł środków finansowych na montaż klimatyzatorów na budynku Starostwa przy ul. Sierakowskiego10A,

- wyraził zgodę na podniesienie czynszu w umowach zawartych przez powiat lipnowski o wskaźnik GUS, który wynosi 1,6 %,

- zobowiązał Sekretarza Powiatu Z. Chmielewskiego, p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie W. Kempińskiego i Naczelnika Wydziału Administracyjno- Gospodarczego A. Linkowskiego do ponownych oględzin pojazdów marki Alfa Romeo 147, Fiat Brava oraz motoroweru Bajaj Spirit.


19. Powołanie zespołu ds. opracowania raportu o stanie powiatu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że po raz pierwszy ustawodawca nasunął na powiat obowiązek opracowania raportu o stanie powiatu, który będzie przez Radę analizowany i na podstawie którego będzie udzielane Zarządowi wotum zaufania. Zaznaczył, że proponuje powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie raportu o stanie powiatu. dodał, że proponuje powołać do składu tegoż zespołu następujące osoby:

1. Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- jako jego przewodniczący,

2. B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu lub pracownik przez nią upoważniony- jako członek,

3. M. Jasińska- Naczelnik Wydziału ds. obsługi Starosty i Zarządu Powiatu- jako członek,

4. I. Pączkowska- Kierownik Biura Rady – jako członek,

5. J. Śliwińska- Inspektor ds. obsługi Zarządu Powiatu- jako członek,

6. A. Grzywaczewska- Inspektor ds. rozwoju powiatu – jako członek,

7. A. Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów- jako członek,

8. A. Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego – jako członek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie powołał zespół ds. opracowania raportu o stanie powiatu w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, jakie zagadnienia powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w raporcie o stanie powiatu:

1. krótki opis (charakterystyka powiatu lipnowskiego),

2. mienie powiatu,

3. stan finansów (zobowiązania, kredyty, pożyczki)

4.inwestycje, remonty

5.realizacja strategii, programów,

6.realizacja zadań Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu ,

7.wykonanie uchwał Rady Powiatu

8.zagrożenia dla funkcjonowania powiatu

9.zamierzania inwestycyjne

10.podsumowanie


20. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że RIO robi rozeznanie, czy jakieś samorządy miały jakieś zobowiązania w parabankach. Dodał, że powiat lipnowski nigdy nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych w takich instytucjach. Dodał, że budżet powiatu lipnowskiego ma się dobrze, a my jako władze powiatu dążymy do tego by powiat lipnowski się rozwijał dla dobra tego społeczeństwa.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że wpłynęło pismo z Urzędu Gminy Wielgie dotyczące udostępnienia sali w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi na zabranie wiejskie mieszkańców w dniu 1 kwietnia 2019r..

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi na zabranie wiejskie mieszkańców dniu 1 kwietnia 2019r.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że cały czas czekamy za środkami z Urzędu Marszałkowskiego za realizowane projekty.

Dodał, że planowane jest dołożenie 400 tys. zł na zakup dwóch autobusów na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w związku z planowanym zwiększonym naborem do szkół prowadzonych przez powiat lipnowski.

Dodał, że w tym roku zostaną zmienione zasady przyznawania nagród dla pracowników, które będą przyznawane z okazji świat okolicznościowych dla danej grupy zawodowej a nie wszyscy jednocześnie.

Dodał, że cały czas rozważany utworzenie Centrum Usług Wspólnych w zakresie wspólnego prowadzenia księgowości jednostek oświatowych.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 13,10 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 marca 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Justyna Śliwińska (18 marca 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (12 czerwca 2019, 14:31:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij