Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 lutego 2019 roku

Protokół Nr 10/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 19 lutego 2019 rokuPosiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Ponadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu

3. Katarzyna Piątkowska- Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

4. Marian Sentkowski- Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie

5. Wiesław Białucha- Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem

6. Anna Mielczarek- Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Lipnie

7. Ewa Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

8. Ewa Elwertowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie

9. Ilona Gronkowska- Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie

10. Edyta Zielińska- p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 09.30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków w Starostwie Powiatowym w Lipnie. Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 1 lutego 2019 roku.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Poprosił o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie:

  1. Informacja dotycząca planowanego naboru do szkół Powiatu Lipnowskiego na rok szkolny 2019/2020.

  2. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2019 rok”. /ref. Agnieszka Grzywaczewska- inspektor w Wydziale Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki/

  4. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2028

- udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Miasta Lipna na dofinansowanie inwestycji drogowych

- udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji drogowych

- udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji drogowych

- zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

  1. Rozpatrzenie pisma Pana C. Jaromińskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych.

  2. Sprawy różne.

  3. Zakończenie.

Ad.1. Informacja dotycząca planowanego naboru do szkół Powiatu Lipnowskiego na rok szkolny 2019/2020.

Starosta powiedział, że trzeba się przygotować do naboru do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski. Na rynku jest ok. 1400 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Dodał, że szkoły Powiatu Lipnowskiego mogą zapewnić uczniom odpowiednie warunki nauki.

Trzeba też pomyśleć o kwestii dojazdu uczniów do szkół, żeby nie musieli czekać długo na autobus.

Starosta stwierdził, że trzeba tak dostosować ofertę szkoły, żeby dała potem możliwość zatrudnienia.

Starosta powiedział, że jego zdaniem można by wziąć pod uwagę, żeby do Zespołu Szkół w Lipnie był konkurs świadectw, aby trafiali tam najlepsi uczniowie, którzy potem będą kontynuować naukę na studiach.

Dodał, że jest piękna baza przy Zespole Szkół w Skępem.

Odnosząc się do szkoły w Dobrzyniu powiedział, że będzie przyzwolenie na oddział łączony. Szkoła jest wyremontowana. Trzeba się skupiać teraz na tworzeniu takich propozycji dla uczniów, żeby można utworzyć klasę.

Pani Ewa Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie- powiedziała, że oferta, którą szkoła przygotowała jest od wielu lat zmieniana, dostosowywana do potrzeb. Oferta na rok szkolny 2019-2020 to 12 zawodów klas technikalnych i 5 zawodów klas zawodowych.

Proponowane zawody w technikum to: technik logistyk, technik ekonomista, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik budownictwa, technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik. Natomiast w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia proponowane zawody to: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, sprzedawca, wielozawodowa, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. A w klasach Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia - kucharz i ślusarz.

Pani Juszczyk powiedziała, że największą popularnością cieszą się kierunki technik żywienia, technik informatyk i technik logistyk, gdzie konieczne będzie tworzenie klas dwuzawodowych.

Dodała, że w tym roku szkolnym nie uruchomiono klasy w zawodzie technik usług fryzjerskich, gdyż nie było wymaganej liczby 15 osób chętnych w grupie.

Pani E. Juszczyk powiedziała, że jeżeli będzie przyzwolenie organu prowadzącego, to chciałaby, żeby w klasach branżowych było trochę miejsc wolnych. Z reguły w ciągu roku niektórzy uczniowie z technikum rezygnują i wtedy jest dla nich miejsce w klasach szkoły branżowej. Tym bardziej, że technikum ma swoje odpowiedniki w szkole branżowej.

Jerzy Kowalski zapytał ile uczniów jest w oddziale.

Starosta powiedział, że średnio 26-28 osób.

Jerzy Kowalski zapytał czy w jednej klasie będą uczniowie po szkole podstawowej i po gimnazjum.

Pani Juszczyk odpowiedziała, że inna jest podstawa programowa, więc tacy uczniowie nie będą w jednej klasie.

Pan Wiesław Białucha- Dyrektor ZS w Skępem- przedstawił planowany nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Powiedział, że planuje się utworzenie 6 oddziałów, w których będzie się kształcić ok. 140 uczniów. Dodał, że największym zainteresowaniem cieszy się w liceum profil kosmetologia oraz militarno-sportowy. W technikum planuje się utworzenie kierunków: technik żywienia, technik informatyk, technik rolnik, a także technik leśnik.

Pan Białucha dodał, że nie przewiduje się zmian w godzinach zajęć szkolnych, jedynie zwiększoną liczbę uczniów dojeżdżających na trasie Lipno- Skępe, Skępe- Lipno.

Następnie Pan Marian Sentkowski- Wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnie- przedstawił informację dotyczącą planowanych oddziałów dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Powiedział, że planowana liczba oddziałów po szkole podstawowej to 5, po gimnazjum- 5. Liczb uczniów w oddziale- 25. Oferta jest dla 8 różnych profili.

Dodał, że do klas pierwszych przyjmowani są wszyscy uczniowie. Nie można zrobić konkursu świadectw. Tę szkołę i tak wybierają najlepsi uczniowie. Nie ma problemu z przenoszeniem się uczniów w trakcie roku do innych szkół. Do matury przystępują wszyscy uczniowie. Prawie sto procent absolwentów kontynuuje naukę na studiach.

Pan M. Sentkowski dodał, że ostatnie zajęcia w szkole będą się kończyć o godz. 15.00.

Starosta stwierdził, że w Polsce jest za dużo magistrów, którzy nie mogą znaleźć pracy. Natomiast brakuje rzemieślników, dlatego przyszłością jest kształcenie zawodowe uczniów.

Pani Katarzyna Piątkowska- Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W- przedstawiła informację o planowanych do utworzenia oddziałach klas pierwszych na rok szkolny 2019-2020.

Powiedziała, że Zespół Szkół w Dobrzyniu n/W w roku szkolnym 2019-2020 planuje utworzyć dla absolwentów szkół podstawowych w technikum jedną klasę łączoną w trzech zawodach: technik pożarnictwa (10 osób), technik rolnik (10 osób), technik żywienia i usług gastronomicznych (10 osób). W Branżowej Szkole I stopnia- jedną klasę łączoną w trzech zawodach: rolnik (10 osób), kucharz (10 osób), piekarz (10 osób).

Analogiczna oferta jest dla absolwentów szkół gimnazjalnych.

Pani Piątkowska podkreśliła, że szkoła jest dobrze doposażona jeśli chodzi o branżę gastronomiczną i rolniczą. Nowością jest zawód technik pożarnictwa i jest zainteresowanie tym zawodem. Najbliższa szkoła z taką ofertą jest w Sierpcu.

Starosta powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę, że ten rok jest szczególny, gdyż spotykają się absolwenci zarówno gimnazjów, jak i szkół podstawowych. Za trzy lata znowu się zmieni liczba uczniów.

Pani Ewa Elwertowska- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie- powiedziała, że Poradnia informuje rodziców i dzieci o tym, do jakich szkół się nadają, jednak niestety rodzice często nie biorą pod uwagę tych opinii.

Starosta powiedział, że trzeba kształcić nauczycieli zawodu pod zaistniałe potrzeby.

Przewodniczący Zarządu zapytał dyrektorów czy będą jakieś problemy lokalowe w związku z większą liczbą uczniów.

M. Sentkowski- Wicedyrektor Zespołu Szkół w Lipnie powiedział, że szkoła nie będzie miała takich problemów bowiem nie są już wynajmowane dwie sale dla prywatnego gimnazjum.

Starosta zwrócił się z prośbą do dyrektorów, aby część zajęć zaczynała się o godz. 8.00, a część o godz. 8.50. Jest to podyktowane zapewnieniem transportu dla uczniów.

Starosta powiedział, żeby dyrektorzy zgłaszali swoje uwagi. Przyjęcie wizji szkolnictwa na następne lata powinno odbyć się w porozumieniu z dyrektorami.

Jerzy Kowalski zapytał czy w związku z podwójnym rocznikiem istnieje konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli.

Pani Ewa Juszczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie- powiedziała, że na pewno będą potrzebni nauczyciele zawodów.

Pani Anna Mielczarek- Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Lipnie- powiedziała, że proponuje utworzenie od dnia 1 września 2019 roku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Zamysł taki był od dawna ale wcześniej było jeszcze gimnazjum więc baza lokalowa na to nie pozwalała. To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

Pani Katarzyna Piątkowska- Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W- powiedziała, że dzieci z miejscowości Witkowo, Złowody, Zaduszniki, Oleszno nie mają dojazdu do szkoły. Mają propozycję, aby autobus kursu Lipno-Dobrzyń n/W w miejscowości Nowa Wieś skręcił do Witkowa, a następnie właśnie przez Złowody, Zaduszniki, Oleszno, wrócił do Wielgiego, a następnie do Dobrzynia nad Wisłą.

Pan Wiesław Kempiński- p.o. Dyrektora Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie- powiedział, że nie ma tyle busów, aby zapewnić tam dojazd.

Pani Maria Kulig- Wicestarosta- stwierdziła, że trzeba się pochylić nad tym problemem.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie.

Starosta powiedział, że Pani Dyrektor już wcześniej przedstawiała pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu postanowił udzielić odpowiedzi, że rozumie argumenty dotyczące zasadności utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie. Widzi potrzebę utworzenia szkoły, która zapewni możliwość edukacji młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia i kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego po ukończeniu dotychczasowego gimnazjum i szkoły podstawowej, w warunkach znanych i przyjaznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie rozważy jednak jej utworzenie, jeżeli szkoła pozyska do oddziału co najmniej 8 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2019 rok”.

Przewodniczący Zarządu przedstawił plan zadań promocyjnych na 2019 rok i zwrócił się do członków Zarządu o uwagi, jakieś inne propozycje.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu zadań promocyjnych na 2019 rok”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.4. Przyjęcie i przekazanie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie kierowanych na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 158 938 zł i zamkną się kwotą 72 322 611,79 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002– nadzór nad gospodarką leśną

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 90 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z umową przyrzeczenia na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące usług. Zmniejszeniu ulegają dochody w zakresie opłat za wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku ze sprzedażą złomu i zwrotem poniesionych kosztów energii, itp. Zmniejszeniu ulegają dochody dotyczące różnych dochodów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 48 200,00 zł.

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 64 784,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami przyjętymi w budżecie państwa na rok 2019.

Dział 801– oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 354,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z nieprzekazanymi środkami w roku 2018 na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 76 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania własne w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy w związku z aneksem do porozumienia w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim.

Dział 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł.

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 37 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Pani Skarbnik powiedziała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 158 938,00 zł i zamkną się kwotą 72 201 305,93 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 89 743,64,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 178 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi remontowe. Zmiany w tym rozdziale dotyczą również kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł

Zmian dokonano na podstawie pism Zarządu Powiatu zmieniając przeznaczenie planowanych do przekazania dotacji innym samorządom Powiatu Lipnowskiego na poprawę infrastruktury drogowej.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 600,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 710- działalność usługowa, rozdział 71012- zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków do występujących potrzeb.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 500,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 27 887,28 zł

Zwiększenia dokonano w związku z realizacją zadania rozpoczętego w roku 2018 polegającym na zamontowaniu nagłośnienia sali przystosowując ją do potrzeb obrad sesji. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie realizowanych usług oraz wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 59 261,17 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 48 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń, wydatki na naprawę sprzętu oraz opłat podatku od nieruchomości. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów. W związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji z budżetu państwa ulegają zmniejszeniu wydatki w zakresie uposażeń funkcjonariuszy komendy.

Rozdział 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup motorówki dla WOPR.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 64,09 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie urealnienia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty zapisanej przez ustawodawców. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 755 – wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 418,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu o kwotę 10 418,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego regulowanego z innej podziałki klasyfikacji budżetowej oraz wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianie wydatki dotyczące wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 077,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Skępem.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianie wydatki dotyczące wynagrodzeń

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 545,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego

i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80151 – klasyfikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 55,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 55,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 741,00 zł

Zmiany wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 741,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zmianom wydatki dotyczące wynagrodzeń

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 138 410,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację Projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” z uwagi na niewykorzystane środki w roku 2018. Zwiększa się również wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki z przeznaczeniem na realizację Programu pn. „Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego”.

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 66 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym jednostki są spowodowane dostosowaniem wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kosztów postepowania sądowego oraz zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do środków PFRON w związku z planowanym zakupem samochodu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, środków żywności, zakup energii jak również usług remontowych. W związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji z budżetu państwa ulegają zmniejszeniu wydatki w zakresie funkcjonowania domu.

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany wydatków dotyczą zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów:

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 3 600,00 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem – 1 800,00 zł,

- Zespołu Szkół w Lipnie – 1 800,00 zł.

Dział 855 – rodzina, rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 600,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Rozdział 85508 –rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 37 200,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmiany w tym rozdziale dotyczą jednostki realizującej zadanie inwestycyjne, uprzednio było Starostwo Powiatowe w Lipnie, obecnie proponuje się Zespół Szkół Technicznych w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do członków Zarządu o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok i skierował go na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2028

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2019-2028 i skierował go na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

- udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Miasta Lipna na dofinansowanie inwestycji drogowych

- udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji drogowych

- udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji drogowych

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił projekty uchwał.

Powiedział, że w ramach solidarności samorządowej proponuje udzielić pomocy finansowej:

-Gminie Bobrowniki w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170410C Polichnowo- Gnojno”.

-Gminie Miasta Lipno z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej położonej w mieście Lipnie”.

-Gminie Kikół w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170101C Osówka- Gr. Gminy- Walentowo- Niedźwiedź- Hornówek- etap II” położonej w miejscowościach Trutowo i Hornówek.

Następnie zwrócił się do członków Zarządu o uwagi.

Uwag nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie uchwał.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Miasta Lipna na dofinansowanie inwestycji drogowych i skierował go na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji drogowych i skierował go na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2019 Gminie Kikół na dofinansowanie inwestycji drogowych i skierował go na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

- zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu- przedstawił projekt uchwały. Powiedział, że zmiana Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów dotyczy załącznika zawierającego wykaz przystanków i spowodowana jest koniecznością ustanowienia nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2047C Wola- gr. pow. -/Osówka/ i nr 2724C Kłokock- Złowody- Szpiegowo.

Uwag nie było.

Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów i skierował go na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

/projekt uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Pana C. Jaromińskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych.

Starosta powiedział, że wpłynęło pismo Pana C. Jaromirskiego w sprawie naprawy nawierzchni dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bobrowniki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu jednogłośnie postanowił przełożyć rozpatrzenie pisma Pana Jaromirskiego na następne posiedzenie Zarządu Powiatu, po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w tej sprawie.


Ad. 6. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że Powiat jest już po przetargach na remonty dróg powiatowych.

Poinformował, że uczestniczył w spotkaniu starostów i dyrektorów szpitali. Spotkanie dotyczyło sytuacji szpitali powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim.

Starosta poinformował, że Rada Nadzorcza spółki „Szpital Lipno” odwołała Prezesa Józefa Waleczko i powołała nowego Prezesa spółki- Pana Andrzeja Wasielewskiego. Natomiast p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa został Pan Leszek Ruszkowski.

Starosta dodał, że trwa kontrola w szpitalu. Zespół kontrolny działa pod przewodnictwem Pani Marii Kulig- Wicestarosty. Dodał, że o wynikach kontroli wkrótce poinformuje. Jednak już teraz może powiedzieć, że są pewne nieprawidłowości.

Jerzy Kowalski zapytał, jak wygląda sytuacja z oddziałem pediatrycznym.

Starosta powiedział, że w chwili obecnej jest koordynator oddziału pediatrycznego.

Starosta poinformował również, że w związku z otrzymanymi ostatecznymi wielkościami przyjętymi w budżecie państwa na rok 2019- ostateczna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest wyższa o ok. 65 tys. zł.

Więcej spraw nie było.

Ad. 7. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 19 lutego 2019 roku.


Protokołowała:

Izabela PączkowskaWytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (19 lutego 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 09:13:15)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij