Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 stycznia 2019r.

Protokół Nr 7/2019

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 29 stycznia 2019r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Andrzej Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

4. Magdalena Jasieńska- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie.

5. Arkadiusz Linkowski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego

6. Aneta Ofmańska- Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów

7.Dariusz Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, K. Baranowski witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:

  1. Informacja na temat działalności Spółki Szpital Lipno

- podjecie uchwały w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób do wykonywania tych czynności razem z tym członkiem Zarządu.

2. Koncepcja zagospodarowania działki nr 3132 na budynek Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnie w Lipnie.

3. Rozpatrzenie pisma Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwestycji polegającej na termomodernizacji dachu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie.

4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie sprzedaży środka trwałego- ciągnik rolniczy URSUS nr inw. 41/746.

5 Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Informacja na temat działalności Spółki Szpital Lipno

- podjecie uchwały w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób do wykonywania tych czynności razem z tym członkiem Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Szpital Lipno w dniu wczorajszym doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki poprzez odwołanie dotychczasowego Prezesa J. Waleczkę, a powierzenie tej funkcji nowemu Prezesowi Panu Andrzejowi Wasielewskiemu –Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Zaznaczył, że od około dwóch lat zauważalna była stagnacja w działaniu i kierowaniu Spółką Szpital Lipno przez Prezesa J. Waleczkę, stąd decyzja o zmianie, której oczekiwali nie tylko władze powiatu, ale przede wszystkim pracownicy szpitala i społeczeństwo. Dodał, że Prezes J. Waleczko ma duże zasługi dla powiatu i tego zakładu, że w ogóle podjął się kierowania tym zakładem w trudnym dla niego momencie przekształceń, ale w pewnym momencie wyhamował rozwój spółki. Dodał, że tego trudnego zadania podjął się teraz pan Wasielewski, który ma doświadczenie w kierowaniu placówkami zdrowia ponieważ kierował Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włocławku. Zaznaczył, że obecnie najważniejszym zadaniem jest dogadanie się z pracownikami, znalezienie Dyrektora ds. Medycznych, gdyż dr Szyjkowski zrezygnował z tej funkcji i ogólnie znalezienie lekarzy np. pediatry. Dodał, że władze powiatu ze swej strony deklarują wszelką pomoc organizacyjną, finansową, by przeczekać te trudne czasy. Zaznaczył, że władze państwa dążą do tego, by zmniejszyć liczbę szpitali. Nadmienił, że jest przygotowany zastrzyk finansowy dla szpitala w postaci zwiększenia kapitału zakładowego. Dodał, że jest zadowolony z kierowania Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego przez Dyrektora Wasielewskiego i wierzy, że podoła powierzonemu mu zadaniu – kierowania Spółką Szpital Lipno.

J. Kowalski- powiedział, że trzeba było wykonać pewne kroki w zarządzeniu Spółką Szpital Lipno. Dodał, że nowy Prezes otrzymał od władz powiatu mandat zaufania.

A. Nowak- powiedział, że to dobra zmiana.

A. Wasielewski- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że złożona propozycja zarządzania Spółką Szpital Lipno to duże obciążanie i wyzwanie. Zaznaczył, że obawia się tej funkcji, ale to stanowi bodziec do działania. Zaznaczył, że zauważył pewne działania poprzedniego kierownictwa na przekór, ale na szczęście udało się pewne rzeczy wyjaśnić i załagodzić sytuację. Podkreślił, że nie będzie stwarzał ognisk zapalnych między załogą a kierownictwem szpitala. Nadmienił, że powierzył obowiązki dyrektora ds. medycznych Spółki Szpital Lipno dr. L. Ruszkowskiemu- młodemu, prężnemu chirurgowi. Dodał, że dołoży wszelkich starań, by pozyskać lekarzy do lipnowskiego szpitala. Zaznaczył, że należy mieć świadomość, że pojawią się braki w zawodzie pielęgniarki w lipnowskim szpitalu, ale razem z zastępcą Dyrektora ds. pielęgniarstwa podejmiemy działania mające na celu pozyskanie nowych pielęgniarek.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Pan A. Wasielewski do dnia 1 lutego będzie jeszcze kierował Powiatowym Zakładem Transportu Publicznego w Lipnie.

Zaznaczył, że po dokonaniu zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Szpital Lipno proponuje przeprowadzić kontrolę dot. gospodarki finansowej za lata 2017,2018, organizacji pracy i polityki personalnej, zamówień publicznych za lata 2017,2018 ilości spraw windykacyjnych oraz sądowych w toku, by mieć obraz, jak przez ostatni czas funkcjonowała Spółka Szpital Lipno i w tym celu proponuje powołać zespół kontrolny, któremu przewodniczyć będzie Pani Wicestraosta M. Kulig, a razem z nią czynności kontrolne podejmować będzie: Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz, Inspektor ds. kontroli A. Deduńska, Inspektor ds. zdrowia K. Kwiatkowska, Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych i Zakupów A. Ofmańska. Zaznaczył, że w tym zakresie został przygotowany projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: upoważnienia członka Zarządu Powiatu w Lipnie do wykonania w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie czynności kontrolnych przysługujących wspólnikowi w Szpitalu Lipno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz upoważnienia innych osób do wykonywania tych czynności razem z tym członkiem Zarządu. / uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/


Ad 2. Koncepcja zagospodarowania działki nr 3132 na budynek Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnie w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu -podziękował Pani M. Kulig- Wicestaroście, która przewodniczyła zespołowi ds. opracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działki 3132,3133, obręb nr 9 miasta Lipna, który opracował wstępną koncepcję zagospodarowania działki nr 3132 na budynek Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnie w Lipnie.

M. Kulig- Wicestraosta Lipnowski- przedstawiła projekt koncepcji. Zaznaczyła, że budynek będzie składał się z parteru i piętra. Na parterze budynku szkoły muzycznej zostały zaplanowane: sala koncertowa na 250 osób i ze sceną) z odrębnym wejściem, z zapleczem w postaci: szatni, łazienek, pokoju socjalnego i pomieszczenia zwanego reżyserką i holem z miejscem na foyer oraz część edukacyjna w postaci: sal lekcyjnych tj. 4 sal lekcyjnych o pow. 15 m 2,, sal edukacyjnych o pow. 40 m2, i Sali o pow. 1,60 m2, szatni szkolnych i sanitariatów szkolnych. Na piętrze planowane są: 2 pomieszczenia magazynowe, 5 sal edukacyjnych o pow. 15m2, sala edukacyjna o pow., 60m2, , oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe o pow. 70 m2. Budynek w całości ma mieć ok. 1000 m2. Dodatkowo na działce znajdą się miejsca parkingowe. Koszt inwestycji szacunkowo określony został na 4,5 do 5 mln zł.

J. Kowalski- zwrócił się z pytaniem, czy zespół opracowując koncepcję budynku wzorował się na innych tego typu obiektach.

M. Kulig- Wicestarosta Lipnowski- powiedziała, że zespół oglądał budynki szkół muzycznych w Chełmnie, Chełmży i Toruniu i przygotował przemyślaną i dostosowaną dla potrzeb powiatu koncepcję.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że przygotowana koncepcja będzie stanowiła wytyczne do przygotowania dokumentacji projektowej budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie. Dodał, że należy dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez wprowadzanie w latach 2022-2023 zadania ,, Budowa budynku Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie” , zabezpieczając na ten cel kwotę 5 mln zł po 2,5 mln zł na te dwa lata.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zatwierdził przygotowaną koncepcję zagospodarowania działki nr 3132 na budynek Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnie w Lipnie i postanowił o uruchomieniu procesu umożliwiającego nabór ofert na dokumentacje projektową planowanego budynku oraz o dokonaniu zmian w WPF polegających na zaplanowaniu tej inwestycji na lata 2022-2023./ koncepcja stanowi zał. do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu – zaproponował również powołanie zespołu w takim samym składzie do opracowania koncepcji zagospodarowania działki nr 3133 na budynek rekreacyjny z kręgielnią, sala zabaw dla dzieci, kawiarnią.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie powołał zespół ds. opracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości ozn. geodezyjnie jako działki 3132 obręb nr 9 miasta Lipna na kompleks rekreacyjny z kręgielnią, sala zabaw dla dzieci, kawiarnią, w następującym składzie:

Maria Katarzyna Kulig,

2) Zbigniew Chmielewski

3) Dariusz Kapuściński

4)Tomasz Gałka

5)Arkadiusz Linkowski


A. Ofmańska- Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Zakupów- poinformowała, że w czwartek 31 stycznia mija termin składania ofert na budowę pawilonu handlowo- usługowo- oświatowego.

Nadmieniła również, że w związku z chorobą zastępcy naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pana T. Gałki zachodzi konieczność upoważnienia nowej osoby do prowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w ramach zadania pn.: „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGIK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Przewodniczący Zarządu zaproponował osobę Naczelnik Wydziały Geodezji do przeprowadzenia czynności związanych z realizacji w/w zamówienia publicznego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwale w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Henryce Segień - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu w ramach zadania pn.: „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGIK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie inwestycji polegającej na termomodernizacji dachu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie.

J. Mikołajczyk- powiedziała, iż Rada Powiatu w Lipnie w budżecie na 2019r. zaplanowała 100 tys. zł na termomodernizację dachu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie, przypisując te środki Placówce. W związku z powyższym zwróciła się o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tej inwestycji.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że skoro Rada Powiatu środki na realizacje tej inwestycji zaplanowała w budżecie Placówki, to tę inwestycje proponuje powierzyć Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie procesu związanego w wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji dachu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie przez Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Parkowa” w Lipnie w związku z zabezpieczeniem przez Radę Powiatu w Lipnie środków finansowych na paragrafie jednostki na zrealizowanie tegoż zadania.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie sprzedaży środka trwałego- ciągnik rolniczy URSUS nr inw. 41/746.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż środka trwałego- ciągnik rolniczy URSUS nr inw. 41/746 w formie przetargu pisemnego, przyjmując minimalną wartość jako cenę złomu stalowego.


Ad.5. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że sesja planowa jest na dzień 26 lutego 2019r. Powiedział, że rozpoczął się proces wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych powiatu.

J.Kowalski- zwrócił się z pytaniem, co dzieje się w strefie gospodarczej powiatu lipnowskiego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, by na następne posiedzenie Zarządu taka informacja została przedstawiona.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że w związku z powiatowymi zadaniami założonymi na 5 lat kadencji, gdzie jednym z nich jest budowa ścieżek rowerowych Inspektor ds. gospodarki J. Skrzyniarz przeszedł na stanowisko zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, by pomoc w zrealizowaniu tego zadania.

Dodał również, że Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki A. Szafańska przeszła na stanowisko Kierownika Działu Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie Starosta K. Baranowski zamknął o godz. 9,50 posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 stycznia 2019r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Zarząd Powiatu w Lipnie (29 stycznia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 09:04:48)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij