Protokół Nr I/2018 z I sesji VI kadencji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 21 listopada 2018 roku

I sesja VI kadencji Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b. Zwołana została przez Komisarza Wyborczego we Włocławku. (postanowienie Komisarza w załączeniu do protokołu).

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 15.15.

1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia I sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Radny Senior Ryszard Dobieszewski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego i pracowników Starostwa.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Ślubowanie radnych.

Radny Senior Ryszard Dobieszewski odczytał rotę ślubowania radnego:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej",

a następnie wyczytywał radnych kolejno z listy obecności, którzy złożyli ślubowanie wypowiadając słowo “ślubuję”, niektórzy dodając również zdanie “Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie złożyli następujący radni:

Agaciński Zbigniew, Baranowski Krzysztof, Dobieszewski Ryszard, Frymarkiewicz Grażyna, Góźdź Jacek, Gradkiewicz Tadeusz, Grzywiński Krzysztof, Kowalski Jerzy, Kulig Maria, Linkowski Mariusz, Łańcucka Dorota, Niekraś Marzena, Nowak Andrzej, Rybka Mariola, Rzepczyńska Małgorzata, Smużewska Anna, Wadoń Jan, Wiśniewski Sławomir, Zająkała Jacek.

3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 19 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


4. Przyjęcie porządku obrad.

Radny Senior przedstawił porządek obrad przesłany przez Komisarza Wyborczego, a następnie zwrócił się do radnych o uwagi.

Radny Andrzej Nowak w imieniu Klubu Radnych PSL oraz radnych PO zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad sesji poprzez dodanie punktów dotyczących wyborów Starosty, Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.

Radny Senior poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego A. Nowaka.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad sesji zgodnie z wnioskiem radnego Andrzeja Nowaka.

Następnie Radny Senior odczytał cały porządek obrad po zmianach i poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) przyjęli następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Ślubowanie radnych.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie porządku obrad I Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Wybór Starosty Lipnowskiego.

8. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego.

9. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

10. Sprawy różne i komunikaty.

11. Zakończenie.


Ad.5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radny Senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Radny A. Nowak zgłosił kandydaturę radnego Jacka Goździa.

Radny Senior zapytał Pana Jacka Goździa czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Jacek Góźdź wyraził zgodę.

Radny Zbigniew Agaciński zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Rzepczyńskiej.

Radny Senior zapytał Panią Małgorzatę Rzepczyńską czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Małgorzata Rzepczyńska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radna Maria Kulig zgłosiła kandydaturę radnego Mariusza Linkowskiego.

Radny Senior zapytał Pana Mariusza Linkowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny M. Linkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Grzywiński zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Wiśniewskiego.

Radny Senior zapytał Pana Sławomira Wiśniewskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Sławomir Wiśniewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie Radny Senior poddał pod głosowanie powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej radnego Jacka Goździa.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) powołali w skład Komisji Skrutacyjnej radnego Jacka Goździa.

Radny Senior poddał pod głosowanie powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej radnej Małgorzaty Rzepczyńskiej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) powołali w skład Komisji Skrutacyjnej radną Małgorzatę Rzepczyńską.

Radny Senior poddał pod głosowanie powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej radnego Mariusza Linkowskiego.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) powołali w skład Komisji Skrutacyjnej radnego Mariusza Linkowskiego.

Radny Senior poddał pod głosowanie powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej radnego Sławomira Wiśniewskiego.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) powołali w skład Komisji Skrutacyjnej radnego Sławomira Wiśniewskiego.

Następnie Radny Senior ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się Komisji.

Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że jej Przewodniczącą wybrana została radna Małgorzata Rzepczyńska.

Następnie Radny Senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radny Andrzej Nowak w imieniu Klubu Radnych PSL oraz radnych PO zgłosił kandydaturę Pani Anny Smużewskiej. Dodał, że Pani Smużewska w przeszłości była Przewodniczącą Rady Miejskiej w Skępem oraz Wicestarostą w ostatniej kadencji Rady Powiatu w Lipnie. Jest to osoba spokojna, z doświadczeniem samorządowym, umiejąca rozmawiać z każdym i na każdy temat.

Radny Sławomir Wiśniewski zgłosił kandydaturę radnego Jacka Zająkały na Przewodniczącego Rady.

Radny Krzysztof Baranowski zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów.

Radny Senior poddał pod głosowanie wniosek radnego K. Baranowskiego.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) przychylili się do wniosku o zamknięcie listy kandydatów.

Radny Senior zwrócił się do kandydatów z pytaniem czy wyrażają zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Radna Anna Smużewska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radny Jacek Zająkała wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Senior Ryszard Dobieszewski ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie przez Komisję kart do głosowania.

Po przerwie Radny Senior wznowił obrady sesji.

Członek Komisji Skrutacyjnej- Pan Jacek Góźdź objaśnił sposób głosowania odczytując regulamin głosowania /regulamin w załączeniu do protokołu/.

Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Rzepczyńska wyczytywała radnych kolejno z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Radny Senior R. Dobieszewski ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Radny Senior wznowił obrady sesji i zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej M. Rzepczyńskiej o odczytanie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie, który stwierdza, że bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie wybrana została Pani Anna Smużewska.

/treść protokołu Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do protokołu/

Następnie Radny Senior poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19 osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Radny Senior R. Dobieszewski pogratulował radnej Annie Smużewskiej wyboru na Przewodniczącą Rady Powiatu w Lipnie i przekazał jej prowadzenie sesji.

Pani Anna Smużewska podziękowała radnym za zaufanie i oddanie na nią głosów. Pogratulowała również swojemu kontrkandydatowi. Powiedziała, że będzie starała prowadzić tak obrady, żeby służyły dobru społecznemu całego powiatu.

Ad.7. Wybór Starosty Lipnowskiego.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że należy wybrać Komisję Skrutacyjną do pozostałych wyborów. Zaproponowała, aby był to ten sam skład jak przy wyborze Przewodniczącego Rady i żeby był on już do wszystkich dzisiejszych głosowań tajnych.

Następnie poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Jacka Goździa na członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Jacek Góźdź wyraził zgodę na kandydowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) powołali radnego Jacka Goździa w skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnej Małgorzaty Rzepczyńskiej na członka Komisji Skrutacyjnej.

Radna Małgorzata Rzepczyńska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) powołali radną Małgorzatę Rzepczyńską w skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Mariusza Linkowskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Mariusz Linkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) powołali radnego Mariusza Linkowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Sławomira Wiśniewskiego na członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Sławomir Wiśniewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) powołali radnego Sławomira Wiśniewskiego w skład Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatur na Starostę Lipnowskiego.

Radny Andrzej Nowak w imieniu Klubu Radnych PSL i radnych PO zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Baranowskiego. Powiedział, że Pan Krzysztof Baranowski to radny Powiatu Lipnowskiego od czterech kadencji, od 2006 r. pełni funkcję Starosty. Jego praca, wytyczanie kierunków działania spowodowały to, że powiat się rozwija. Jego zasługi dla Powiatu powodują, że jest to najlepsza kandydatura.

Przewodnicząca Rady zapytała radnego Krzysztofa Baranowskiemu czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Jacek Zająkała zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Grzywińskiego.

Powiedział, że jest on człowiekiem dość młodym, energicznym, radnym od trzech kadencji Rady, od kilkunastu lat związany z samorządem miejskim.

Przewodnicząca Rady zapytała radnego Krzysztofa Grzywińskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Krzysztof Grzywiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie było.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach na czas ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie członek Komisji Mariusz Linkowski poinformował, że Przewodniczącą Komisji wybrana została Pani Małgorzata Rzepczyńska.

Następnie Przewodnicząca Rady A. Smużewska ogłosiła przerwę w obradach na czas przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

Pani Małgorzata Rzepczyńska- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób głosowania poprzez odczytanie regulaminu głosowania /regulamin w załączeniu do protokołu/.

Radny Jan Wadoń zwrócił się o ponownie odczytanie punktu regulaminu, który przedstawia interpretację bezwzględnej większości głosów.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że zgodnie z ustawą Starostą zostanie wybrany ten kandydat, który otrzyma bezwzględna większość ustawowego składu Rady czyli przy 19 radnych 10 głosów musi być „za”.

Następnie członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Góźdź wyczytywał radnych kolejno z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji i zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej M. Rzepczyńskiej o odczytanie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego, który stwierdza, że bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady na Starostę Lipnowskiego wybrano Pana Krzysztofa Baranowskiego. /protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do protokołu/

Przewodnicząca Rady Anna Smużewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego i poddała pod głosowanie jej przyjęcie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Radny Krzysztof Baranowski podziękował za wybór na funkcję Starosty Lipnowskiego. Obiecał, że drzwi do jego gabinetu są i będą otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozmawiać o problemach Powiatu. Podziękował radnym za zaufanie. Pogratulował również Krzysztofowi Grzywińskiemu oddanych na niego głosów.

Ad.8. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Starosty o wskazanie kandydatury na Wicestarostę Lipnowskiego.

Starosta Krzysztof Baranowski wskazał Panią Marię Kulig na Wicestarostę Lipnowskiego.

Powiedział, że jest to osoba doświadczona, pracująca na wielu stanowiskach. Powiatowi potrzeba takiej merytorycznej osoby, która pomoże Staroście Lipnowskiemu w zarządzaniu Powiatem Lipnowskim i jego jednostkami. Stwierdził, że jest to osoba godna zaufania i chciałby, aby radni przychylili się do tej kandydatury.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pani Marii Kulig czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Maria Kulig wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach na czas przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji i udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M. Rzepczyńska objaśniła sposób głosowania poprzez odczytanie regulaminu głosowania. /regulamin w załączeniu do protokołu/

Następnie członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Góźdź wyczytywał radnych kolejno z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji i zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej M. Rzepczyńskiej o odczytanie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego, który stwierdza, że zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady na Wicestarostę Lipnowskiego wybrano Panią Marię Kulig.

Przewodnicząca Rady Anna Smużewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego a następnie poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (19 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 19 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

Ad.9. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Starosty Lipnowskiego o wskazanie kandydatów na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Starosta Krzysztof Baranowski wskazał kandydatów na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie:

-Pana Andrzeja Nowaka- wieloletniego radnego Rady Powiatu w Lipnie, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

- Pana Jerzego Kowalskiego- Dyrektora Biblioteki w Skępem, byłego Wiceburmistrza Miasta i Gminy Skępe;

- Pana Ryszarda Dobieszewskiego- byłego Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n/W.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do Pana Andrzeja Nowaka czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Andrzej Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do Pana Jerzego Kowalskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Jerzy Kowalski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do Pana Ryszarda Dobieszewskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Ryszard Dobieszewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach na czas przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji i udzieliła głosu Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła sposób głosowania poprzez odczytanie regulaminu głosowania. /regulamin w załączeniu do protokołu/

Następnie członek Komisji Skrutacyjnej Jacek Góźdź wyczytywał radnych kolejno z listy obecności, którzy otrzymywali karty głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach na czas ustalenia przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.

Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji i zwróciła się do Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej M. Rzepczyńskiej o odczytanie wyników głosowania.

Przewodnicząca Komisji odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie, który stwierdza wybór na członków Zarządu Powiatu: Pana Andrzeja Nowaka, Pana Jerzego Kowalskiego, Pana Ryszarda Dobieszewskiego.

Salę obrad opuściła radna Mariola Rybka.

Stan Rady wynosi 18 radnych.

Przewodnicząca Rady Anna Smużewska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie, a następnie poddała pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie poprzez głosowanie imienne (wykaz imienny w załączeniu do protokołu) jednogłośnie (18 głosów „za” , 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 18 radnych na 19-osobowy skład Rady) podjęli uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie /treść uchwały w załączeniu do protokołu/.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Wicestaroście Marii Kulig.

Pani Maria Kulig powiedziała, że podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona. Powiedziała, że ma nadzieję, że będzie się jej dobrze z wszystkimi współpracowało. Podziękowała Staroście za zaufanie, za wskazanie jej kandydatury na to stanowisko. Dodała, że będzie się starała wykonywać swoje obowiązki należycie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Nowo wybrani pozostali członkowie Zarządu Powiatu w Lipnie podziękowali radnym za ich wybór na członków Zarządu.Ad.10. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok jest do odbioru w Biurze Rady.

Poinformowała również o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że kolejna sesja Rady zostanie zwołana na dzień 6 grudnia o godz. 9.00.

Więcej spraw nie było.

Ad.11. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Anna Smużewska zamknęła I sesję VI kadencji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 21 listopada 2018 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


Wytworzył: Izabela Pączkowska (21 listopada 2018)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (11 stycznia 2019, 13:29:20)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij