Protokół Nr 136/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2018r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Mirosław Grodaszewski- p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

4. Piotr Gutowski- Z-ca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

5. Andrzej Jasiński- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipnie

6. Mieczysław Rojek- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

7. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

8. Agata Szafrańska- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski, witając zebranych członków i zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z 14 sierpnia 2018r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i przekazanie na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego za 2017r.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2017,

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za rok 2017,

- Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2017r.

- Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za 2017r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.234/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 2238/15 2238/16 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych w latach poprzednich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół. im. R. Traugutta w Lipnie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół. im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, Zespołu szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zadań promocyjnych na 2018 rok”.

11. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej Lipnie w sprawie zaopiniowania kandydatury pana Mariusza Włodarczyka na stanowisko wicedyrektora.

12. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rypińskim odnośnie badania i wydawania orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz z autyzmem z terenu powiatu rypińskiego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

13. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na okres 3 lat.

14. Rozpatrzenie pisma radnego Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie pomocy w rozwiązaniu pewnych spraw.

15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

16. Informacja na temat majątku powiatu przeznaczonego do zbycia.

17. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Planu zagospodarowani przestrzennego województwa mazowieckiego.

18. Rozpatrzenie pisma Gminy Miejskiej Nieszawa w sprawie dofinansowania przeprawy promowej przez Wisłę w kwocie 10 000 zł.

19. Rozpatrzenie pisma Parafii w Kikole w sprawie dofinansowania wycieczki do Żywca.

20. Rozpatrzenie pisma sołectwa Trutowo w sprawie dofinansowania wycieczki do Warszawy.

21. Rozpatrzenie pisma związków zawodowych w sprawie zabezpieczenie transportu oraz zespołu muzycznego na spotkanie szkoleniowa integracyjne pracowników.

22. Rozpatrzenie pisma Państwa Kubackich z Sumina w sprawie wsparcia finansowego lub materialnego.

23. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę części nieruchomości na bar.

24. Podjęcie decyzji w sprawach zawartych w piśmie Or.II 1610.110.2018

25. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie materiałów i projektów uchwał w sprawie:

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że były prowadzone rozmowy z Przewodniczącym Rady, by XLIV sesja Rady odbyła się 7 września br. o godz. 12,00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego za 2017r.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2017,

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za rok 2017,

- Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2017r.

- Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za 2017r.

Powiedział, by kierownicy jednostek, których sprawozdania mają być omawiane na sesji przygotowali 5- min prezentację tego wszystkiego, czym chcieli by się pochwalić. Zaznaczył, by sprawozdania przyjąć i skierować na merytoryczne komisję.

P. Gutowski- Zastępca Dyrektora DPS w Nowej Wsi- powiedział, że ostatnia nawałnica zrobiła trochę szkód na terenie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi np. uszkodził budynek portierni, budynek energetyczny, spichrz, budynek terapii zajęciowej i obecnie został zlecony kosztorys naprawy powstałych szkód. Zaznaczył, że nieznane jest jeszcze stanowisko ubezpieczyciela a do jesieni należy dokonać napraw. Powiedział również, że wiatr zniszczył szklarnie. Zaznaczył, że od dawna DPS nie zajmuje się uprawą warzyw, gdyż to nie było opłacalne, dlatego proponuje dokonać rozbiórki tego, co pozostało, a także sprzedaż drewna, które uda się pozyskać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozbiórkę tego co pozostało po zniszczonych szklarniach oraz sprzedaż drewna, które uda się pozostać w wyniku sprzątania szkód, które wyrządziła nawałnica.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął:

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego za 2017r.

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za rok 2017,

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za rok 2017,

- Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie za 2017r.

- Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych za 2017r. i przekazał je na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie oraz na merytoryczne komisje./sprawozdania stanowią zał. do protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 146 001,00 zł i zamkną się kwotą 73 243 283,59 zł. Wskazała, że zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dział 020 – leśnictwo, rozdział 02001 – gospodarka leśna, dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80115 – technika, rozdział 80195 – pozostała działalność, dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne,dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – pozostała działalność. Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 146 001,00 zł i zamkną się kwotą 77 914 791,59 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: dział 600 – transport i łączność, rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy, dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii, dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany, dział 750 – administracja publiczna,rozdział 75020 – starostwa powiatowe, dział 755 – wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna , dział 801– oświata i wychowanie, rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne, dział 801– oświata i wychowanie, rozdział 80115 – technika, rozdział 80116 – szkoły policealne, rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia, dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, dział 801– oświata i wychowanie, rozdział 80132 – szkoły artystyczne, rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe, rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, rozdział 80195 – pozostała działalność, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy, rozdział 85395 – pozostała działalność, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, dział 855 – rodzina, rozdział 85510 –działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wskazała, że zmiany następują również w zadaniach inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w zadaniach remontowych w Zarządzie Dróg Powiatowych, Zespole Szkół w Skępem oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 i skierował go na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych konieczne jest dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXV/213/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2018-2028. i skierował go na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.234/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że pismem z dnia 02 lipca br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował powiat lipnowski o ponownym podziale środków przeznaczonych na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z uwagi na wzrost środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lipnie, więc te środki (18 tys. zł) przeznacza się na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w Lipnie oraz 1 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia z sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX.234/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 marca 2018r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018r. i skierował go na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 2238/15 2238/16 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że do Starostwa Powiatowego w Lipnie w dniu 25 czerwca 2018r. wpłynął wniosek dotyczący udzielenia zgody na wybudowanie linii kablowych nN 0,4 kV dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych położonych w mieście Lipno przy ul. Żeromskiego. Zaznaczył, że ustanowienie służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi inwestorowi wykonanie prac związanych z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej wybudowanych budynków mieszkalnych posadowionych w sąsiedztwie nieruchomości obciążonej. Zaznaczył, że wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu jest jak najbardziej zasadne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 2238/15 2238/16 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego i skierował go na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia

Wicestraosta A. Smużewska- powiedziała, że przygotowany projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu tj.: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80” i ZNP, ZZ „Rada Poradnictwa”, który nie wytypował przedstawiciela do prowadzenia uzgodnień i teraz kolejnym etapem jest jego uchwalenie przez Radę Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia i skierował go na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski

Wicestraosta A. Smużewska- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zaznaczyła, że organ prowadzący szkołę lub placówkę zgodnie z Kartą Nauczyciela określa:

  • zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

  • zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 cyt. ustawy;

  • tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

  1. nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a cyt. ustawy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

  2. pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

  • przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia

Wskazała, że przygotowany projekt uchwały dostosowany został do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski i skierował go na XLIV sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 97 047,00 zł. i zamkną się kwotą 73 097 282,59 zł. Wskazała, ze zmian po stronie dochodów planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 63 339,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć we ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 160 386,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w związku ze zmniejszeniem się liczy osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.Nadmieniła, że planowane wydatki również ulegają zmniejszeniu o kwotę 97 047,00 i zamkną się kwotą 77 768 790,59

Dodała, że zmian po stronie wydatków planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zwrotu kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 63 339,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu urządzeń brzegowych sieci informatycznych oraz umundurowania specjalnego dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć we ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.


Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat za energię elektryczną i cieplną oraz należnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów i składek.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 640,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu z innych tytułów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 640,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty świadczeń pracowników.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 160 386,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów i artykułów żywnościowych oraz prac remontowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące realizacji usług i niezbędnych zakupów. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie opłat i prac remontowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wypłaty świadczeń pracowników.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące opłat i szkoleń pracowników w szkoleniach. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług i zakupu materiałów.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedział, że dochody powiatu zrealizowane zostały ogółem w 51,51%, a wydatki 48,40%. Wzorem poprzednich lat na tym etapie realizacji budżetu odnotowano wpływy dochodów powyżej planowanych 50,00%. Łączne koszty inwestycyjne i remontowe to planowany wydatek rzędu 17 138 893,56 zł, co stanowi w planowanym budżecie 22,24%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę na te zadania w wysokości 6 339 600,75 zł, co stanowi 17,00% zrealizowanych wydatków ogółem. Zaznaczyła, że w niepokój po raz kolejny wprowadził brak zainteresowania zakupem gruntów zarówno pod budownictwo mieszkalne jak i budownictwo usługowe. Wzorem lat poprzednich w pierwszym półroczu elementem obserwowanym w budżecie są mniejsze wpływy z udziałów w podatku dochodowym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018r. i przekazał ją Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych w latach poprzednich.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – powiedziała, że w związku z mylnie zapisaną wysokością planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Uchwale Nr 377/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14 sierpnia 2018 roku zaistniała koniecznością uchylenia powyższej Uchwały. Dodała, że bieżący projekt uchwały na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 217 341,00 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych w latach poprzednich. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół. im. R. Traugutta w Lipnie.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w wyniku postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie został wyłoniony kandydat na to stanowisko w osobie Pani Anny Wysockiej –Kuras i zgodnie z kompetencjami do Zarządu Powiatu należy powierzenie stanowiska kandydatowi na to stanowisko. Zaproponowała 5 letni okres powierzania na to stanowisko.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół. im. R. Traugutta w Lipnie Pani Annie Wysockiej- Kuras na okres 5 lat szkolnych tj., do dnia 31 sierpnia 2023 roku. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół. im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z niewyłonieniem kandydata na to stanowisko w postępowaniu konkursowym wystąpiono do Kuratorium Oświaty o powierzenie funkcji dyrektora obecnej dyrektor Pani Katarzynie Piątkowskiej w porozumieniu z Kuratorium. Dodała, że jest w tym względzie pozytywna opinia z Kuratorium Oświaty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół. im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/W pani Katarzynie Piątkowskiej na okres 5 lat szkolnych tj. do 31 sierpnia 2023 roku /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że w związku z niewyłonieniem kandydata na to stanowisko w postępowaniu konkursowym wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powierzenie funkcji dyrektora obecnej dyrektor Pani Ilonie Gronkowksiej w porozumieniu z Ministerstwem. Dodała, że jest w tym względzie pozytywna opinia z tegoż Ministerstwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie Pani Ilonie Gronkowskiej na okres 5 lat szkolnych tj. do 31 sierpnia 2023 roku /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą nie złożył wniosku o stypendia, ponieważ nie było uczniów spełniających kryteria określone w uchwale Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski oraz Zespół Szkół Technicznych w Lipnie w szkole branżowej również nie wykorzystał jednego stypendium, proponuje to stypendium przeznaczyć dla dodatkowego ucznia Zespołu Szkół w Lipnie, który ma równie wysoką średnią co pozostali stypendyści tej szkoły. Zaznaczyła, że proponuje 6 stypendiów przeznaczyć dla uczniów Zespołu Szkół w Lipnie, 6 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (5 dla uczniów Technikum i 1 dla ucznia Szkoły Branżowej), 3 stypendia dla uczniów Zespołu Szkół w Skępem, 4 stypendia dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Lipnie i 4 stypendia dla uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, co daje w sumie 23 stypendia dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat lipnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie.

Wicestarosta A. Smużewska- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że proponuje utrzymać w mocy dotychczasowe stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektorów tj. Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie - 1000 zł miesięcznie, Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą – 700 zł miesięcznie, Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie – 1000 zł miesięcznie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów: Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie, Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zadań promocyjnych na 2018 rok”.

A. Szafrańska-Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Turystyki- powiedziała, że w ramach oszczędności tam, gdzie były niewykorzystane środki dokonano przesunięć na zadania, gdzie tych środków było mniej a potrzeby w tym zakresie były wyższe. Zaznaczyła, że znaczne zwiększenie następuje na zadaniu ,,Patronat Starosty”, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na środki w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zadań promocyjnych na 2018 rok”. /uchwała stanowi zał. do nin. protokołu/.


11. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej Specjalnej Lipnie w sprawie zaopiniowania kandydatury pana Mariusza Włodarczyka na stanowisko wicedyrektora.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedziała, że Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie zwróciła się o zaopiniowanie kandydatury Pana Mariusza Włodarczyka na stanowisko wicedyrektora tej szkoły.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Mariusza Włodarczyka na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie.

Wicestarosta A. Smużewska- zaznaczyła, że również Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie zwróciła się o zaopiniowanie kandydatury Pani Adriany Lewalskiej na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Adriany Lewalskiej na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Lipnie.


12. Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Rypińskim odnośnie badania i wydawania orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz z autyzmem z terenu powiatu rypińskiego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Wicestarosta A. Smużewska- powiedział, że jak co roku jest propozycja, by Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie badała i wydawała orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz z autyzmem z terenu powiatu rypińskiego i proponuje kwotę 275 zł za każde wydane orzeczenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził na zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim odnośnie badania i wydawania orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabo widzących oraz z autyzmem z terenu powiatu rypińskiego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, proponując kwotę 275 zł za każde wydane orzeczenie.


13. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na okres 3 lat.

M. Grodaszewski- p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie – przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę Zarządowi Dróg Powiatowych w Lipnie na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z zimowym, utrzymaniem dróg powiatowych na okres 3 lat, akceptując wyliczony przez jednostkę średnioroczny koszt usług sprzętowo- transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 152 000 zł.


14. Rozpatrzenie pisma radnego Rady Miejskiej w Lipnie w sprawie pomocy w rozwiązaniu pewnych spraw.

M. Grodaszewski- p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ul. Ekologiczna w Lipnie ma nieuregulowany stan prawny (część działek Gminy Miasta Lipna, część działek Skarbu Państwa, część działek nieuregulowany stan prawny) dlatego najważniejszym zadaniem w tym momencie jest uregulowanie stanu prawnego i podjecie działań na rzecz przejęcia własności tych działek przez Gminę Miasta Lipna, tym bardziej, że ta ulica nosi znamiona drogi gminnej. Co do innych kwestii poruszonych w piśmie wskazał, że czynności polegające na oczyszczeniu chodników z trawy i piasku na ul. Sierakowskiego zostały wykonane w okresie wiosenno-letnim przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, zaś utrzymanie czystości i porządku w mieście należy do zadań własnych miasta i w tej sprawie należy zwrócić się do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie, jako jednostki wykonującej te zadania w imieniu miasta, a stan drzew, które wskazuje do wycięcia Radny są w stanie ogólnym dobrym i nie ma podstaw do ich wycięcia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi przedstawiając stanowisko i wyjaśnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie odnośnie poruszonych w piśmie kwestii.


15. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze okoliczności wymienione w piśmie jednogłośnie wyraził zgodę na przejęcie zobowiązania wynikającego z § 4 umowy zlecenia z dnia 17 maja 2018r. nr GG.3037.3.10.2018 na wykonanie prac geodezyjno- kartograficznych polegających na wydzieleniu pasa drogowego z działki nr 377 położonej w obrębie ewidencyjnym Chrostkowo, gmina Chrostkowo, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną stanowiącą działkę nr 376 będącą drogę powiatową nr 2136 C relacji Zbójno- gr. pow.- Chrostkowo-gr. woj.- Blinno.16. Informacja na temat majątku powiatu przeznaczonego do zbycia.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił informację na temat majątku powiatu przeznaczonego do zbycia przygotowaną przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Powiedział, że powiat ma do zbycia 22 działki położone przy ul. Nieszawskiej ( za szpitalem) oraz 1 działki położonej przy ul. Okrzei, na które zlecono sporządzenie operatu szacunkowego. Dodał, że termin jego sporządzenia upływa z dniem 21 września 2018r.. Nadmienił, iż na dzień 21 września został wyznaczony termin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek o nr nr 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 1410/3 3180 położonych przy ul. Nieszawskiej (przed szpitalem). Dodał, że 20 sierpnia br. podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej jako działka nr 341/3 o pow. 0,06 położonej w obrębie Zaduszniki, gm. Wielgie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.


17. Rozpatrzenie pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania Planu zagospodarowani przestrzennego województwa mazowieckiego.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia w tym zakresie Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji, Sportu i Zdrowia by zaopiniować ten projekt planu pozytywnie z uwagami dot. lokalizacji drogi S10 przebiegającej przez obszar powiatu lipnowskiego. Planowany orientacyjny przebieg drogi S10 w okolicach Płocka sprawia, że droga ta zlokalizowana będzie w części południowej powiatu lipnowskiego, co zdaniem Zarządu jest rozwiązaniem w znacznym stopniu hamującym rozwój powiatu – droga omijałaby gminę i miasto Lipno, w których znajduje się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, a obecnie swój przebieg ma DK 10.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jego zdaniem taka planowana lokalizacja drogi S10 jest dla powiatu bardzo niekorzystna, dlatego proponuje negatywnie zaopiniować Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.

Pozostali członkowie Zarządu negatywnie zaopiniowali przedłożony projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy.

18. Rozpatrzenie pisma Gminy Miejskiej Nieszawa w sprawie dofinansowania przeprawy promowej przez Wisłę w kwocie 10 000 zł.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył pismo w sprawie dofinansowania przeprawy promowej przez Wisłę.


19. Rozpatrzenie pisma Parafii w Kikole w sprawie dofinansowania wycieczki do Żywca.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie mając na uwadze charakter wyjazdu postanowił objąć go swoim patronatem oraz pokryć koszty organizacji wycieczki do kwoty 7 000 zł.


20. Rozpatrzenie pisma sołectwa Trutowo w sprawie dofinansowania wycieczki do Warszawy.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie mając na uwadze patriotyczny charakter wyjazdu postanowił objąć go swoim patronatem oraz pokryć koszty transportu do Warszawy i z powrotem.


21. Rozpatrzenie pisma związków zawodowych w sprawie zabezpieczenie transportu oraz zespołu muzycznego na spotkanie szkoleniowo- integracyjne pracowników.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze charakter spotkania, postanowił objąć ją swoim patronatem oraz zabezpieczyć transport i zespół muzyczny na to spotkanie.


22. Rozpatrzenie pisma Państwa Kubackich z Sumina w sprawie wsparcia finansowego lub materialnego.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że cześć domu i garaż Państwa Kubackich uległ zniszczeniu na skutek pożaru i nie mają wystarczających środków na jego wyremontowanie. Dodał, że od pomocy finansowej są instytucje, mające na celu pomoc socjalną tj. w tym przypadku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole i do niego proponuje zwrócić się o wsparcie finansowe w tej sprawie. Zaznaczył, że ustawodawca nie dał samorządowi powiatowemu możliwości prawnych przekazania środków finansowych na wspomniany cel, ale zaproponował przeprowadzenie zbiórki finansowej na sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie negatywnie rozpatrzył przedmiotowe pismo.


23. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę części nieruchomości na bar.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę Spółce Szpital Lipno na poddzierżawę części nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6 na bar, bez wskazania osoby dzierżawcy.


24. Podjęcie decyzji w sprawach zawartych w piśmie Or.II 1610.110.2018

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż pojawiła się konieczność upoważnienia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGIK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020”. W związku z tym, iż zadanie to dotyczy Wydziału Geodezji zaproponował takiego upoważnienia udzielić Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji Panu Tomaszowi Gałce.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Gałce –Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu na zadanie: „Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz digitalizacja materiałów PZGIK dla Powiatu Lipnowskiego realizowane w ramach projektu ,,Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020”,

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż zwrócono się również o wyrażenie zgody na przekazanie do stacji demontażu pojazdów pochodzących z przepadku mienia tj. Mercedes C 220 o nr rej. CLI 50 PG, Volvo S 40 o nr rej. CLI HN 60.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie do stacji demontażu pojazdów pochodzących z przepadku mienia tj. Mercedes C 220 o nr rej. CLI 50 PG, Volvo S 40 o nr rej. CLI HN 60.


25. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że został uruchomiony proces podwyżkowy dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

Zaznaczył, że do powiatu został dostarczony nowy bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, który zostanie przekazany do Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z zawiadomieniami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ,,Zakątek”, Na zakręcie i ,,Parkowa” w Lipnie oraz decyzją Starosty Lipnowskiego zatwierdzającą gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków na działce nr 118/1.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie, zamknął posiedzenie Zarządu w dniu 30 sierpnia 2018 roku.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


Wytworzył: Zarząd Powiatu (30 sierpnia 2018)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (22 listopada 2018, 10:42:01)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij