Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2003

Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie z 2003 roku

Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie »Uchwała nr 78/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie.

Uchwała nr 77/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: określenia limitu godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski

Uchwała nr 76/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Uchwała nr 75/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości o dotychczasowym nr ewidencyjnym 338/18 o pow. 1,44 ha zabudowanej w celu dokonania sprzedaży części działki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej -produkcyjno-usługowej w budynkach po Gminnej Spółdzielni położonych w miejscowości Chrostkowo; przebudowie istniejącej zagrody polegającej na: rozbudowie budynku inwentarsko- składowego i zmianie sposobu użytkowania istniejącego pomieszczenia stodoły na oborę, oraz zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym i zmianie sposobu użytkowania tego budynku na magazyn zbożowo paszowy na działce o Nr ewidencyjnym 315/2 położonej w miejscowości Grodzeń 22; budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o Nr ewidencyjnym 568 położonej w miejscowości Kikół Wieś, zmianie użytkowania świetlicy wiejskiej na mieszkanie na działce o nr ewidencyjnym 169 położonej w miejscowości Sumin, zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na ,,mini bar” na działce o nr ewidencyjnym 217/1 położonej w miejscowości Walentowo gm. Kikół.

Uchwała nr 74/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

Uchwała nr 73/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2003


w sprawie: przyznania jednorazowej pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu Powiatu Lipnowskiego.

Uchwała nr 72/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 grudnia 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Uchwała nr 71/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipno na rok 2004.

Uchwała nr 70/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Uchwała nr 69/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzeń inwestycyjnych polegających na: budowie obiektu Stacji Ochrony Katodowej na działce nr 46/3 i budowie kabli zasilających i sterowniczych z istniejącego słupa NN przechodzących przez działki nr: 46/3, 66/1, 66/2 w odległości około 0,8 m od granicy z działką nr 67 metodą wykopu otwartego oraz przejście przez drogę gminną – działka nr 57 (po podziale 57/1 i 57/3), położonych w obrębie ewid. Dyblin, gm. Dobrzyń nad Wisłą; budowa wiatraka typu „PALTRAK” obok istniejącej zagrody położonej na działce o nr ewidencyjnym 1 w miejscowości Gołuchowo, gm. Chrostkowo; budowie budynku gospodarczego jako obiektu w nowym siedlisku zagrodowym położonego na działce Nr 105/38, w obrębie ewidencyjnym Szczekarzewo, Gmina Skepe; budowie budynku mieszkalnego jako budowa siedliska zagrodowego położonego na działce Nr 894/4, przy ul. Kujawskiej, w obrębie ewidencyjnym Skępe, gmina Skępe; nadbudowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 774/1 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasto Skępe, ul. Sierpecka; rozbudowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 1573 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 miasto Skępe, ul. 1-go Maja; budowie budynku letniskowego zlokalizowanego na działkach o numerach 177/55 i 177/56 jednostka ewidencyjna Skępe – obszar wiejski obręb Szczekarzewo; budowie budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 52/8 w obrębie ewidencyjnym Nr 2 miasto Skępe, ul. Jadłowa; dobudowie do budynku mieszkalnego jednorodzinnego: kotłowni, budynku gospodarczego i garażu jednostanowiskowego na działce Nr 266/5, obręb ewidencyjny Radomice, gmina Lipno; budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przyłączy: energetycznego, wodociągowego i zbiornika na ścieki na działce Nr 265/37, obręb ewidencyjny Lipno Wieś II, gmina Lipno; budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przyłączy: energetycznego, wodociągowego i zbiornika na ścieki na działce Nr 258/1, obręb ewidencyjny Radomice, gmina Lipno; dobudowie do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego: garaży, wejścia głównego od strony szosy Lipno- Radomice, tarasu, podcienia części mieszkalnej oraz przebudowie istniejącego poddasza na pomieszczenia mieszkalne wraz ze zmianą konstrukcji dachu na działce Nr 301, obręb ewidencyjny Lipno Wieś II-Borek, gmina Lipno.

Uchwała nr 68/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 grudnia 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegających na: budowie: zbiornika ciekłego azotu o objętości geometrycznej 6,0 m3, średnicy 1,6 m, wysokości 6,57 m, na fundamencie z parownicą typu Fairvap-25 oraz zbiornika ciekłego tlenu o objętości geometrycznej 3,3 m3 i wysokości 4,07 m na fundamencie z parownicą typu Fairvap-13 na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym nr 719/8, położonej w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 6, budowie budynku mieszkalnego drewnianego, garażu oraz szklarni w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 79/4 w obrębie ewid. Wymyślin, gmina Skępe, budowie budynku mieszkalnego parterowego z dachem dwuspadowym i budowie oboro – stodoły w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działce nr 150/1 położonej we wsi Czarny Las, obręb ewid. Czermno, gmina Skępe, budowie budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego, typowego „Hiacynt” na nieruchomości składającej się z dwóch działek nr 143/1 i 143/2 w obrębie ewid. Nr 2, arkusz 3 – Wymyślin, gm. Skępe, budowie przyłącza kablowego nn do domku letniskowego Pana Mirosława Pietrzaka zlokalizowanego na działce nr 18/35, a przebiegającego przez działki nr 18/44, 18/29, 18/20 w obrębie ewid. Wólka, gm. Skępe, budowie linii kablowej do działki letniskowej nr 1822, a przebiegającej przez działki nr 1821, 1823, 3/20 w obrębie ewid. Wólka, gmina Skępe, rozbudowie budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 69 w obrębie ewid. Józefkowo-Żagno, gm. Skępe, rozbudowie istniejącego budynku usługowo–mieszkalnego dwukondygnacyjnego o pomieszczenia parterowe: wiatrołapu przy wejściu głównym i pomieszczenia sanitariatów oraz budowie obiektu garażu na trzy stanowiska, na działce nr 799 w obrębie ewid. Nr 1 – Skępe, budowie budynku inwentarskiego – chlewni w istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce nr ewid. 75/1 położonej w miejscowości Hornówek, gm. Kikół, budowa budynku garażowo-gospodarczego na działce nr ewid. 592 położonej w miejscowości Kikół, budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 675 położonej w miejscowości Kikół, budowie budynku mieszkalnego i szamba szczelnego w istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 224 w miejscowości Lubin, gm. Kikół, budowie budynku mieszkalnego i gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 146/4 położonej w miejscowości Sumin, gm. Kikół, budowie budynku inwentarsko – składowego w istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 487 położonej w miejscowości Kikół Wieś, gm. Kikół, dobudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 101/1 w miejscowości Moszczonne, gm. Kikół.

Uchwała nr 67/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 grudnia 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Uchwała nr 66/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2003


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Uchwała nr 65/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2003


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości

Uchwała nr 64/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2003


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprze-daż nieruchomości

Uchwała nr 63/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Uchwała nr 62/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegających na: podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i usług oświaty, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 129/3, w obrębie ewidencyjnym Tomaszewo, gmina Lipno, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym wraz z przyłączami na terenie działki oznaczonej ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem 1848/14, położonej w Lipnie przy ul. Dobrzyńskiej 29, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego podpiwniczonego z poddaszem użytkowym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 78 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ulicy 3 Maja 37, rozbudowie istniejącego przedsionka z WC przy istniejącym budynku mieszkalnym na przedsionek z łazienką na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lipna geodezyjnym numerem: 1460/1 obręb nr 1, położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 41.

Uchwała nr 61/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 listopada 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej oraz budowie budynku stodoły na działce nr 386/1 w obrębie ewid. Zbytkowo, gm. Lipno, jak również budowie budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej oraz przyłącza energetycznego, studni i zbiornika na gromadzenie nieczystości płynnych - szamba na działce nr 393 w obrębie geod. Zbytkowo, gm. Lipno, budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłączy: energetycznego i wodociągowego oraz zbiornika szczelnego na ścieki (szamba) na działce nr 445 w obrębie ewid. Karnkowo, gm. Lipno, budowie budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej wraz z przyłączami z istniejących sieci na działce nr 173 w obrębie ewid. Ośmiałowo, gm. Lipno, budowie budynku gospodarczego w powstającej zabudowie zagrodowej na działce nr 29/5 w obrębie ewid. Tomaszewo, gm. Lipno, budowie budynku gospodarczego z poddaszem użytkowym w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 169/10 w obrębie ewid. Komorowo, gm. Lipno, budowie budynku obory ściółkowej dla 11 krów mlecznych, z poddaszem użytkowym oraz budowa płyty gnojowej w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 101/1 w obrębie ewid. Rumunki Głodowskie, gm. Lipno, budowie budynku mieszkalnego, budowie przyłączy: energetycznego i wodociągowego oraz zbiornika na ścieki na działce nr 595/8 w obrębie ewid. Radomice, gm. Lipno, budowie budynku magazynu paszowego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 299/1 w obrębie ewid. Lipno Wieś II - Borek, gm. Lipno, podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i gospodarczymi na działce nr 496 w obrębie ewid. Karnkowo, gm. Lipno, podziale nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami: mieszkalnym i obiektami oświaty oznaczonej nr ewid. 234/1, położonej w obrębie ewid. Wierzbick, gm. Lipno, rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce nr 418 w obrębie ewid. Brzeźno, gm. Lipno, rozbudowie budynku mieszkalnego z podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym oraz budowie zbiornika szczelnego na ścieki (szamba) w zabudowie zagrodowej na działce nr 246 w obrębie ewid. Chodorążek, gm. Lipno, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w obrębie ewid. Okrąg, gm. Lipno - działka nr 64/2, zmianie stropodachu na budynku mieszkalnym na dach dwuspadowy, dobudowie magazynu jaj z częścią socjalną do obiektu produkcyjnego na działce nr 200, obręb ewid. Radomice, gm. Lipno.

Uchwała nr 60/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 listopada 2003


w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Uchwała nr 59/2003 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 listopada 2003


w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości z dotychczasowym nr ewid. 83/8 w celu powiększenia sąsiedniej działki o nr ewid. 303 zabudowanej zabudową mieszkaniową jednorodzinną, w miejscowości Kikół, adaptacji pomieszczeń magazynowo–gospodarczych na aptekę, w budynku usytuowanym na działce nr ewid. 98/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Złota Górka, budowie budynku mieszkalnego przy istniejącej zagrodzie usytuowanej na działce o nr ewid. 53/2 położonej w miejscowości Moszczonne, budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 95/3 położonej w miejscowości Kikół, podziale nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 83/8 położonej w miejscowości Kikół z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo–usługową, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 447 położonej w miejscowości Kikół Wieś, zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr ewid. 197/3 położonej w miejscowości Kikół, przy ul. Nowej 8
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij