Uchwała nr XVI/108/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 czerwca 2004w sprawie: ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 44a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 749, Dz. U. z 2000 r. Nr 45, poz. 530)

Uchwała nr XVI/108/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 czerwca 2004


w sprawie: ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 44a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 749, Dz. U. z 2000 r. Nr 45, poz. 530)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

 2. Zadaniem w/w Komisji jest:

 • opracowanie i przyjęcie przez Komisję Konkursową regulaminu konkursu oraz projektu ogłoszenia o konkursie,

 • ogłoszenie o konkursie, w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania konkursowego,

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur,

 • wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem,


§ 2. W skład Komisji wchodzą:

 1. Krzysztof Bejnar – przedstawiciel Rady Powiatu ( przewodniczący Komisji),

 2. Renata Ofmańska - przedstawiciel Rady Powiatu ( członek),

 3. Marek Baranowski - przedstawiciel Rady Powiatu ( członek),

 4. Barbara Kania - przedstawiciel Rady Powiatu ( członek),

 5. Krystian Urbański - przedstawiciel Rady Powiatu ( członek),

 6. Lech Bramorski - przedstawiciel Rady Powiatu ( członek),

 7. przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej (członek),

 8. przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (członek),

 9. Sławomir Łańcucki - przedstawiciel Rady Społecznej przy SPZOZ w Lipnie (członek),


§ 3. Komisja działa w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 749, Dz. U. z 2000 r. Nr 45, poz. 530).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zdjęcie
Uzasadnienie


Z art. 44a ust. 1 pkt. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że w przypadku gdy kierownik zakładu opieki zdrowotnej nie jest lekarzem, istnieje wymóg przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika zakładu.
         
Komisje konkursową, według § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, powołuje podmiot, który utworzył zakład.
       
Z powyższego wynika, że Rada Powiatu w Lipnie ma kompetencję do wydania uchwały, na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym, w sprawie ustalenia składu Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 lipca 2004, 12:02:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3011