Uchwała nr XVI/107/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 czerwca 2004w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w LipnieNa podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 45 ustawy z 31 sierpnia 1992 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz § 22 i 24 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Uchwała nr XVI/107/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 czerwca 2004


w sprawie : powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 45 ustawy z 31 sierpnia 1992 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz § 22 i 24 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w składzie:

  1. Krzysztof Klimaszewski – przewodniczący /Starosta Lipnowski lub osoba przez niego wyznaczona/

  2. Krzysztof Bejnar – członek /przedstawiciel Rady Powiatu w Lipnie/

  3. Barbara Kania - członek /przedstawiciel Rady Powiatu w Lipnie/

  1. Sławomir Błażejewski - członek /przedstawiciel Rady Powiatu w Lipnie/

  2. Aleksander Czajkowski - członek /przedstawiciel Rady Powiatu w Lipnie/

  3. Józef Szmelter - członek /przedstawiciel Rady Powiatu w Lipnie/

  4. Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego


§2. Kadencja Rady o której mowa w §1 rozpoczyna się 17 lipca 2004 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zdjęcie


 

 


 


Uzasadnienie


Z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że Rada Powiatu w Lipnie jest podmiotem, który powołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie.
         Uchwałą Nr IX/33/1999 z dnia 16 lipca 1999 roku Rada Powiatu w Lipnie powołała Radę Społeczną i ustaliła jej skład osobowy.
         Z § 24 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynika, że kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat. Kadencja obecnej Rady upływa 16 lipca 2004 roku. Wobec powyższego uzasadnione i konieczne jest powołanie nowego składu Rady Społecznej przy SPZOZ w Lipnie.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 lipca 2004, 11:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593