Uchwała nr XII/74/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2003w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.Na podstawie art.12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz.1568/

Uchwała nr XII/74/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 Nr 162 poz.1568/


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:
 

   § 1.   Uchwala się Plan pracy  Rady Powiatu w Lipnie na 2004 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie oraz Zarządowi Powiatu w Lipnie.

   § 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1 (30kB) word

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (17 lutego 2004, 08:18:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2936