Uchwała nr 76/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 23 grudnia 2003w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

Uchwała nr 76/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 grudnia 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r. Nr XI/67/2003 z 15.12.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r. Nr 55/2003 z 10.10.2003 r., Nr 63/2003 z 27.11.2003 r., Nr 67/2003 z 2.12.2003 r., Nr 70/2003 z 11.12.2003 r. Nr 72/2003 z 17.12.2003 r dokonuje zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E


Dokonuje się zmian w  budżecie Powiatu Lipnowskiego.

 

Wydatki

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Naczelnika Wydziały Organizacyjnego w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 3020 o 34 zł –Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się § 4410 o 34 zł – podróże służbowe krajowe. 


       Naczelnika Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 – Pozostała działalność zwiększa się  § 4210 o 2 161 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 2 161 zł – zakup usług pozostałych.
W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 – Pozostała działalność zwiększa się
§ 4210 o 7 125 zł  - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4240 o 500 zł – pomoce naukowe, § 4300 o 6 625 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  w dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe zwiększa się § 3250 – stypendia różne o 3 910 zł,  zaś zmniejsza się  § 4210 o 3 910 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
Powyższe zmiany podyktowane koniecznością dokonania wydatków z tytułu delegacji dla nauczycieli studiujących.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w dz. 853 rozdz. 85302 – domy pomocy społecznej na kwotę 18 068 zł;  zwiększa się § 4110 o 7 244 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 280 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 9 904 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 582 zł – różne opłaty i składki, § 4520 o 58 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zaś zmniejsza się § 4220 o 15 000 zł – zakup środków żywności,§ 4270 o 2 068 zł – zakup usług remontowych, §4600 o 1 000 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz fizycznych.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz.853 rozdz.85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 zł, zaś  zmniejsza się § 4300 o 800 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te pozwolą na zakup brakujących artykułów biurowych.

W dz.853 rozdz.85333 – Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 5 140 zł; zwiększa się  § 4210  - zakup materiałów i wyposażenia o 1 393  zł, § 4280 o 32 zł – zakup usług zdrowotnych,§ 4410 o 24 zł – podróże służbowe krajowe, § 4480 o 3 691 zł – opłaty na rzecz budżetu, zaś zmniejsza się § 4010 o 828 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4110 o 3 599 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 30 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 256 zł – zakup energii, § 4270 o 204 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 167 zł – zakup usług pozostałych, § 4510 o 56 zł – opłaty na rzecz budżetu. Zmiany te podyktowane są koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości za rok 2003 do Urzędu Miejskiego w Lipnie, zapłaty składek na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem osób na robotach publicznych.

 Dyrektora Bursy Szkolnej w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne zwiększa się § 4430 – różne opłaty i składki o 1 000 zł,  zaś zmniejsza się  § 4240 o 1 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
Powyższe zmiany podyktowane koniecznością dokonania wydatków z tytułu ubezpieczenia budynku.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

                                                                    Załącznik 2 (81kB) word

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2004, 12:02:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3902