Uchwała nr 72/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2003w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

Uchwała nr 72/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2003


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr V/16/2003 Rady Powiatu w Lipnie z 7 lutego 2003 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu  w Lipnie Nr VI/24/2003 z 28.03.2003 r., Nr VII/29/2003 z 29.04.2003 r., Nr VIII/44/2003 z  26.06.2003, Nr IX/54/2003 z 5.09.2003 r., Nr X/61/2003 z 24.10.2003 r. Nr XI/67/2003 z 15.12.2003 r.  oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 19/2003 z 10.04.2003 r., Nr 21/2003 z 12.05.2003 r., Nr 25/2003 z 5.06.2003 r., Nr 37/2003 z 17.07.2003 r., Nr 38/ 2003 z 14.08.2003, Nr 43/2003 z 25.08.2003, Nr 45/2003 z 09.09.2003 r., Nr 48/2003 z 18.09.2003 r., Nr 50/2003 z 30.09.2003 r. Nr 55/2003 z 10.10.2003 r., Nr 63/2003 z 27.11.2003 r., Nr 67/2003 z 2.12.2003 r., Nr 70/2003 z 11.12.2003 r dokonuje zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 

1)       Kwotę wydatków 28 112 085 zł zastępuje się kwotą  28 105 287 zł

2)       Kwotę deficytu 776 737 zł zastępuje się kwotą 769 939 zł.

 

   § 2.   Uchwała  wchodzi w  życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E


Dokonuje się zmian w  budżecie Powiatu Lipnowskiego zmniejszając wydatki o 6 798 zł

 

Wydatki

Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz.801 rozdz, 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół  zmniejsza się wydatki o 9 270 zł w szkole niepublicznej „Edukacja” § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednocześnie w ramach tej kwoty zwiększając wydatki w szkole niepublicznej „Oświata” o 2 472 zł, pozostała kwota 6 798 zł stanowi oszczędności. Korekta ta spowodowana jest zmianą liczby słuchaczy uczęszczających do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

Dokonuje się przesunięć między §§ na wniosek;

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dz.020 rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką Leśną zwiększa się  § 4300 o 14 000 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 2570 o 14 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Dyrektora Zarządy Dróg z dz.600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 4210 o 30 738 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3020 o 1 900 zł – wynagrodzenie nie zaliczone do osobowego funduszu płac, § 4040 o 467 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 870 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120o 100 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4260 o 2 986 zł – zakup energii, § 4270 o 4 346 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 215 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 14 369 zł  - zakup usług pozostałych, § 4410 o 294 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 3 489 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 381 zł – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, § 4480 o 1 205 zł – podatek od nieruchomości, § 4510 o 116 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa.

Zmiany te spowodowane są zakupem materiałów z przeznaczeniem na remont dróg.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz.853 rozdz.85301- Placówki opiekuńczo- wychowawcze zwiększa się § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 524 zł, zaś  zmniejsza się § 3110 - świadczenia społeczne o 6 524 zł. Zmiany te podyktowane są koniecznością wypłaty świadczeń rzeczowych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 

W dz. 853 rozdz.85304 – Rodziny zastępcze na kwotę 2 262 zł; zwiększa się  § 3110  - świadczenia społeczne o 2 262 zł, zaś zmniejsza się § 4110 o 44 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 53 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 2 165 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te podyktowane są koniecznością wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

W dz. 853 rozdz. 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 147 zł; zwiększając § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 40 zł, § 4300 o 107 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejszając § 4110 o 65 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4410 o 82 zł – podróże krajowe służbowe

Powyższe zmiany podyktowane koniecznością  urealnienia planu wydatków na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

                                                                    Załącznik 2 (74kB) word

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 lutego 2004, 10:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3780