Uchwała nr 528/2022Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 września 2022w sprawie: : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. ), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 528/2022
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 września 2022


w sprawie: : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. ), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. :) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany
1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                 97 648 438,25 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                                   -  92 092 624,38 zł
dochody majątkowe w kwocie                             -    5 555 813,87 zł
2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                 105 043 030,40 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości                              -  92 018 944,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości                         -  13 024 086,02 zł
3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i  nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan kosztów zakładu budżetowego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 528/2022 z dnia 15 września 2022 roku
 
Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
a)                  planu dochodów,
b)                  planu wydatków,
c)                  planu zadań remontowych,
d)                  planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej,
e)                  plan kosztów zakładu budżetowego,
f)                   plan środków Funduszu Pomocy
 

I.                   DOCHODY
Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 142 792,00 zł i zamkną się kwotą
97 648 438,25 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 710   – działalność usługowa
Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                              2 500,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.  
 
Dział 754   – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            139 762,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r.  
 
Dział 853   – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę                                                            530,00 zł
Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
 
II. WYDATKI
Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 142 792,00 zł i zamkną się kwotą  
105 043 030,40 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:
 
Dział 020  – leśnictwo
Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie zwrotu kosztów podróży.
 
Dział 700  – gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając środki na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 
Dział 710  – działalność usługowa
Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             2 500,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zwiększeniem środków na zadania z zakresu administracji rządowej  z przeznaczeniem na podniesienie kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz na uregulowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 
Dział 750   – administracja publiczna
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            12 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością pokrycia wydatków w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe z przeznaczeniem na podwyższenie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
 
Rozdział 75019 – rady powiatów
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            8 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością pokrycia wydatków w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe z przeznaczeniem na podwyższenie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  
 
Rozdział 75020 – starostwa powiatowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             20 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z koniecznością częściowego podwyższenia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie środków na występujące braki w realizowanych usługach, zwrocie kosztów  odbytych podróży służbowych.
 
Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na zakup materiałów oraz realizację usług.
 
Dział 754   – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                            139 762,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i zaklasyfikowane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w decyzji.
 
Dział 801   – oświata i wychowanie
Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            7 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na zakup materiałów, realizację usług oraz zwrot kosztów podróży i opłat za zużytą energię.
 
Rozdział 80115 - technika
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             23 966,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę odprawy wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela. Zmniejszenie w wysokości 6 800,00 zł planu finansowego dotyczy przeniesień pomiędzy rozdziałami klasyfikacji  budżetowej, w której to jednostka realizuje swoje wydatki.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zwiększeniu ich o kwotę 58 387,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy i realizację umów zlecenia oraz udział w szkoleniach resortowych.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 27 621,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
 
Rozdział 80117  - branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             21 300,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wypłatę odprawy wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela.
 
Rozdział 80120  - licea ogólnokształcące
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            1 779,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 12 600,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wypłatę odprawy emerytalnej wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 14 379,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i pochodne od wynagrodzeń.
 
Rozdział 80132  - szkoły artystyczne
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb.
 
Rozdział 80134  - szkoły zawodowe specjalne
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             7 000,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniają środki na wynagrodzenia.
 
Rozdział 80140  - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            24 650,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu planu finansowego w tym rozdziale z przeznaczeniem do innej podziałki klasyfikacji budżetowej, w której jednostka realizuje  plan finansowy.
 
Rozdział 80151  - kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                             42 200,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zmniejszeniu ich o kwotę 800,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 43 000,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając środki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne.
 
Rozdział 80152  – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę                                                            61 037,00 zł
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu ich o kwotę 10 150,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na wynagrodzenia i pochodne.
Zmiany w planie finansowym Zespoły Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu ich o kwotę 12 600,00 zł dostosowując tym samym ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizację planu finansowego w rozdz. 80120.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają zmniejszeniu ich o kwotę 59 165,00 zł dostosowując ich wielkości do istniejących potrzeb i zapewniając środki na realizację planu finansowego w rozdz.80115.
Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w rozdziale 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 
Dział 852  – pomoc społeczna
Rozdział 85202  – domy pomocy społecznej
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie zakupu artykułów żywnościowych oraz realizacji usług.
 
Rozdział 85203  – ośrodki wsparcia
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie składek na Fundusz Pracy.
 
Dział 853  – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę                                                                   530,00 zł
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą stanu środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki w zakresie realizowanych usług.
 
Dział 854  – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.
 
Dział 855  – rodzina
Rozdział 85510  – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych zabezpieczając występujące braki należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 
 
III. ZADANIA REMONTOWE
Zmiany dokonane w planie zadań remontowych dokonano w Starostwie Powiatowym w Lipnie.
 
IV. Zakład budżetowy
Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów Powiatowego Zakłady Transportu Powiatowego w Lipnie polegają na dostosowaniem ich wielkości do przewidywanych rzeczywistych potrzeb Zakładu.
 
V. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy
Zmian dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem dla zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 
 

[1] Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022,r., Nr XXXV/297/20222 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.20222 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r., Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 r., Nr XL/344/2022 z dn. 25.08.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r.,, Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r, Nr 510/2022 z dnia 16.08.2022 r.
 
 
 
  Załącznik do Uchwały Nr 528-2022 Zarządu Powiatu z dn. 15.09.2022 r. (55kB) excel
 
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (6 października 2022, 11:43:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174