Uchwała nr 64/2003Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2003w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprze-daż nieruchomościNa podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592, zm. Dz. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie okre-ślenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30, zm. Dz. U. z 2003 Nr 7, poz. 80) Zarząd Powiatu w Lip-nie w składzie:

Uchwała nr 64/2003
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2003


w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprze-daż nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592, zm. Dz. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie okre-ślenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30, zm. Dz. U. z 2003 Nr 7, poz. 80) Zarząd Powiatu w Lip-nie w składzie:


Przewodniczący:       Przemysław Gęsicki

Członkowie:              Krzysztof Klimaszewski

   Tomasz Woźnicki

 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

   § 1.   

1.  Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący:       Zbigniew  Chmielewski

Członkowie:              Krystyna Fabian

                                         Czesław Sobala

2.  Celem komisji jest przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skępem  przy ul. Polnej  oznaczonej działką nr 61 o pow. 2,36 ha.

 

   § 2.   Do zadań komisji należy w szczególności:

1.  przygotowanie regulaminu przetargowego, poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,

2.  sporządzenie protokołu z przetargu.

   § 3.   

1.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.

2.  W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

   § 4.   W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym z powodu braku ofert komisja przetargowa przedstawi Zarządowi Powiatu w Lipnie swoje stanowisko co do ceny wywoławczej w drugim przetargu.

   § 5.   Po rozstrzygnięciu przetargu komisja rozwiązuje się.

 Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (9 lutego 2004, 09:32:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4190