Uchwała nr XL/357/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Ewie JuszczykNa podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/357/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Ewie Juszczyk

Na podstawie §2 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 84 poz.1476) uchwala się, co następuje:


§1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Pani Ewie Juszczyk.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie i Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Pani Ewa Juszczyk od 1993 r. związana jest z Zespołem Szkół Technicznych w Lipnie, najpierw jako nauczyciel, później jako wicedyrektor, a następnie przez 10 lat pełniła funkcję Dyrektora tej szkoły. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Pani Ewa Juszczyk- to wyjątkowy nauczyciel, która całe swoje życie zawodowe poświęciła młodzieży szkolnej, nie tylko ucząc, ale potrafiąc zaciekawić młodzież, inspirować ją do nowych wyzwań. Swoją postawą powoduje, że młodzież chce za nią podążać, gdyż ona zawsze znajduje dla nich czas i jest otwarta na ich potrzeby. Dzięki dobrej współpracy z organem prowadzącym za jej kadencji szkoła wzbogaciła się o dwa boiska wielofunkcyjne za placem apelowym przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Pani Ewa jako Dyrektor prowadziła prace zmierzające do zapewnienia jak najlepszych walorów estetycznych zarówno budynków, jak i otoczenia placówki np. modernizacja obiektów, wymianą stolarki, instalacja monitoringu wizyjnego. Dzięki jej zaangażowaniu w ZST w Lipnie funkcjonują: biblioteka z centrum multimedialnym, bogato wyposażone klasopracownie komputerowe, pracownie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Szkoła pod jego kierownictwem wyróżniła się m.in. wysoka zdawalnością matury, sukcesami w olimpiadach i konkursach oraz zawodach sportowych. Dyrektor dbała o rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów m.in. w kole historycznym, ekologicznym, informatycznym i wielu innych. Dzięki swojej postawie i przekonaniu, że warto pomagać innym i dawać innym coś od siebie w ZST w Lipnie aktywnie działa koło PCK i Honorowych Dawców Krwi . Od wielu lat, dzięki jej zaangażowaniu ZST w Lipnie uczestniczy w programach Erasmus, które polegają na współpracy ze szkołami z krajów partnerskich dzięki czemu młodzież odwiedziła kraje europejskie, otwierając się na nowe kultury, poszerzając horyzonty.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.Wykaz imienny (15kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:30:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118