Uchwała nr XL/351/2022Rady Powiatu w Lipniez dnia 25 sierpnia 2022w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.Na podstawie art. 42 ust. 7 i art. 42a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/351/2022
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 25 sierpnia 2022


w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Na podstawie art. 42 ust. 7 i art. 42a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) uchwala się, co następuje:


§1. Określa się szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa się szczegółowe zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

 1. nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,

 2. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych
  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

 3. nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Traci moc uchwała Nr XLIV/285/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia
7 września 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski zmieniona uchwałą Nr XII/92/2019 z dnia 20.11.2019 r.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Organ prowadzący szkołę lub placówkę zgodnie z art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) określa:

 • zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

 • zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 cyt. ustawy;

 • tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

 1. nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a cyt. ustawy, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
  i w kształceniu na odległość,

 2. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

 3. nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać
  20 godzin

 • przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, oraz warunki i tryb tego obniżenia

Zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela zadania i kompetencje wskazane w w/w przepisach wykonuje rada powiatu.

Dotychczas obowiązującą w tym zakresie uchwałę należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnego stanu szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe działające w oświacie.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


Wykaz imienny (15kB) word

Załącznik nr 1 (21kB) plik

Załącznik nr 2 (21kB) plik

Załącznik nr 3 (21kB) plik


metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 września 2022, 11:18:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 140